ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزار



جستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهزیربناقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_OuG+zGULFvBHMT6kw9s2FA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_NC3/vVliJSZD3y6GIkFZIUN9AWRlajOD6nGYORd+4OwpE5SAUmTgUtJJ5DiMAs2h7+ybVaBBwEDWtti9J2Wwlw==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_6o8AXqj0qgDApMmakX7uOA==
IREN_OspLthXFHfT5eDkZgnL2Vw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_sYrnooXXaeumPAdnL+w65tYk84VYeD3CknGAVbD/h5pp6/8bhIBzNnTmpQyLEbDgIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_v4Ljm8Sef0aox/zmABKtJA==
IREN_2AmDdxqrf2LtO/671AZmTQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_2SQOxTUD278VbDGrA/VPSFa0FNjlZFc0OBhd6xezDZVJuLF7iMGljr1UqNkZRdK6IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_HMULo4UIBG8C/soIH4WKxg==
IREN_nqwC1A+BEdjGPjaVn0sNOg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_CRhaTwZoQ90o6V6d6MCYjROtVnkmKCVVHeLXfieRa+93XtBmzh/Y2y528DzkH5z+/DPN0xjqEreTMHVd0ZmoXg==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_9bhTdhi5n33e+OG33GXjLw==
IREN_0t2hbvd67ZupzwGYH0kFeg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_yBXvPasB5/DjlRHj6emgSV67BZ8IOSN451maMn9yX2RjLQAPMYOdqAy+y2ElD3tVwfHLUgMEprNzyksLe2y9rw==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_qauF7hiaL5nB5gheIVOkmA==
IREN_0Ey40HIXzRSpTdqP0vPxfA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_PwdlW1FEJnf9lve5+vkHr1gkT+qszGxBfMoBN7F83Y5nleQ7iVXLwKvFJLVjjNNkIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_TTWNa81EJ2beBISg0UhIcg==
IREN_YfaTbvya2y0chExLIyal3w==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgsrgoSN5kpSQIRsREYDmRVbYJF918JRO0DwlcO0JulBLXk7r4kJmuQnKY/1LgI0DchQ==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_0TdUc2uY6bLw9aWuBTPCbQ==
IREN_Gq32lSjJQo1ekVXN7jWqfg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_sar5OugA/CxlFq8COqbC6zz8DHUJHgHHKIFZTqiUN8M=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_3gOFlIJGI/EComakBfaxEQ==
IREN_X2SJCDkEqG8LC3Hmd86sdA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_WPkjTEGJyZKyyNVC1akKdbAYqNOgpoKe2BH8nVl8CJ6B/AZ8JZ72zwXMxXFQEoZlIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_6EvY8sV6WGEZ/HsTm6JanA==
IREN_PVaTyhIa11QwIv1TATjYNw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_fDMi1Ug90ONVfw2SloPIQUd505x3RAljzu8XRkrxsTBxL0UJOvYC/bVNeqspBHgHyoo4m5bBMPxXQ2QlsbjMZf3yhjv6ANTkoYCs41Fivyc=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_LBCh7/+7gZweUbPUbAg1iQ==
IREN_thS8Dabl/LPsH/ysaOzUbQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_Jjzzz4aowzagWiGXqqBQs1mVkiUXed7Vg8BUJSOm7Z7aONYIn98skeMEa4+qejYPIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Crt46FQ1evHKReUbF6eORg==
IREN_C/8LM6DCsm+eHF+/iujYsg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_i01Q7MUhE275nHt+UHfLTC+W9tssJzUipVm0p16dw9BjPey/Vp5EZzk3R4DJFTebIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_O0d2ztxSgPxirHRHA29IzQ==
IREN_HCcT70JJftOezTtoPQ2U6w==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_KL0gyQyMnDIZ7265eQDxoXc9DpimxpHoRzaykiWh/qc=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_L8uKhrs7rrmaZYkZ9jW/HA==
IREN_HjR95jsXULl7khlw0AhflQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_KL0gyQyMnDIZ7265eQDxoXc9DpimxpHoRzaykiWh/qc=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_L8uKhrs7rrmaZYkZ9jW/HA==
IREN_wG5t9N9P393Hhm5hOtQA7w==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_xpmfZy4NDkc71DB0FRKh06c34tfgnKnxJkbPg3onZFWo3tZOzD8V2Np5G+bvMEGUIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_0TdUc2uY6bLw9aWuBTPCbQ==
IREN_1p8IGtLTj4r2HbtM4xf5Vw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_xpmfZy4NDkc71DB0FRKh06c34tfgnKnxJkbPg3onZFWo3tZOzD8V2Np5G+bvMEGUIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_0TdUc2uY6bLw9aWuBTPCbQ==
IREN_KejWoPxh439ORHfzvUBTzg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_m1iHT5hmp4Fd6t8QkDpN+Ba9wADvQxfy2Nq2sRDyUWgBhYq2M9Ksadu/ZbRQoXS4h1yq9X+9YvPTSOOPF+/g3sId63TRHbb8sgtcEGkjzYU=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_NM1QBP6GAvtk0UVc3jNDfQ==
IREN_QjvvxGaUbzKtj2kBMEQjuw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_03EgdWBdwenpQPF4by68BJUaKvbo7Jr/YJ1dhcW32AVChCo1znB8yS2tLtI9P2xSXeT2PNSQh9LqR19RITqq0g==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_2QLKeh1AO7Rmj0FBB9KZVQ==
IREN_QVi+BCD+O6I/LGclAfvbaw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_m1iHT5hmp4Fd6t8QkDpN+NjbMGvjC/0od4KAh7zn6DDfop2BkcLCr+ZebdvRyboPUNKfK512NufherxhiX1VRcLnOuCUXQ+nMaV+tM+s4qg=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Ij3ixexRIqxlIS7GYuJ1KQ==
IREN_epcMvYOJn75NnpvIQoGKeg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_03EgdWBdwenpQPF4by68BJUaKvbo7Jr/YJ1dhcW32AVChCo1znB8yS2tLtI9P2xSXeT2PNSQh9LqR19RITqq0g==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_2QLKeh1AO7Rmj0FBB9KZVQ==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت