ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_I5/3BRYkBVANYWxanixwmQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_iomRpj3Uwu/pSC5Zv97As2eveAIrUkb9sfHBH6MeFdc=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_m0450USB91nbMQKx0UxTHA==IREN_l2ppEgAnzL+RjW1B/lC5ag==
IREN_aOxIheRj3OXzzZgYjhb+dw==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_iomRpj3Uwu/pSC5Zv97Aswyi09iNNDj5HQHZc6ymd7g=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_Zep2vi/y4okKCWo5BI3T5Q==
IREN_IBIdHbV2Q6yR48g14Yu0fQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_UF46eRshqH7mVz61H+XdAkePUtH8OJHa1utqd39WMiTCme+df+lJZD927hM9DpVDLf4fspZKLVM03HC5XELfXV4vkVD7YYNmCVSv9jPX804=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_LaxmyPaRXBR7vMPp7lCKNA==
IREN_gYtrD+DMqjDvHSDTVxFUFQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_61T/I2GJQ+XZsg6/bZ5hdj1yyvEw9lgufK1VE6FbNBQ=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_+WNTez4jY6V0Fp2tD24bFA==IREN_Lri/UMKBdXLTXpP+wZqx3Q==
IREN_Yoj0M9t5BS37KGkrgvj1uA==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_61T/I2GJQ+XZsg6/bZ5hdj1yyvEw9lgufK1VE6FbNBQ=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_dwWBD9H905rHsw9TuTrsqA==IREN_DazkCT2T0HBKarWNhv4BIg==
IREN_AZK9AEvDceriaxzSqHVldg==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_BJYQXM7xrZvYgiIEgg3EdkdaaFIeRiyEYf+8q6fuh6PAtiRltkjbULpxj2h2+bdp8UMJdjmmco9gIDuGxdr3bg==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_zKKSx/c+ysCMd6LhddjUyA==IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==
IREN_BYUZermpnobxPAAGWt4Eww==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_UF46eRshqH7mVz61H+XdAgvVI7nLIRODYMC13AxscIgTJhAhfxlEGqMaujiek/wDIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Ero9phk65G+qO/C2llEvlg==IREN_BYfDCwZ5oQ0K6b3rACgB0Q==
IREN_B9GtAoDy665MMNHwAh8Zog==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_BJYQXM7xrZvYgiIEgg3EduOKOiFV0HC9l5QozhQFi82m4hSgYOy07HiRLoy+rU4SY7DMXmuc/zfvfBuVrspFbA==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_fifCVk18sxdGz3UGtheo2A==IREN_ncDda0tvKjjfAob03Zw2Sw==
IREN_Zjr89QIAXdOAw/flw3plMQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_2MongrtlfOyOcSfFyazm9OEB7Pa/x1ynOHpO8w1w/rpuaeOt/qGoNfI3L0NTVsbmSG3sRFmkJAm5zHgEy9jfZg==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_K38EQ0LGazDNJwl1mdOkbQ==
IREN_4h+DhHln4zPO4KJdUUFKow==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_UF46eRshqH7mVz61H+XdAovpUlyKFh2+0ZsqHR75Wa4=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_F1Q6Mw5LAag1/GvRo8PLig==IREN_GoA3DBTe3VpamcKZhOS/gA==
IREN_p2HL4VB/zWrAOWhyzafE4Q==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_iomRpj3Uwu/pSC5Zv97AsxfQ6o6IUhX33GYdLOtgPXI4/xL6ZzmqIenrKqIuSvp2IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_Mro0F7G+iwAarDoFxD/i4g==
IREN_3IMQeT3ucBzH4pjrCg9HfA==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_fDMi1Ug90ONVfw2SloPIQQtuAPEi4JJ3XjeAXDr3Y7rPHt3RDax5NMC7bn274PriIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_euw0fgGuN4Ukr1UA0FZyyw==IREN_EwNgN2O3+8VqPltRdDynbQ==
IREN_ws52cFwcCh+kQfIsDi/YYw==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_HXS4IWP05h2D3i3kOEHRpSVhaUtcSvCqn3rpmfPn2M1vJl0k5nKvSgxythlJNoUqIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_X2GveJZa6UInc3hsNJW9XQ==IREN_wlB7PETmxkSdm4WC99T5ZA==
IREN_mrGu2kxa6buTz/CHutYzeg==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_fDMi1Ug90ONVfw2SloPIQR1SEj6w9wkcDbCjOSYLLCq1xAur321CN20J9oVUKEXXBIOSsdrWJfctmHTHgO0PKA==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_uWb9/DemDag4oQo75GCP0w==IREN_PprbDlLI2xwPCliaWRskXA==
IREN_H9Ffezh0GW7/rsyz9I8ZVQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_a58uIqVYZHbhzzJRGxf+s7MbD1Cc0WsiphmWBHnCeduSZpVMi/14F0KWySF9U9PMIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_PqiCqmjmbp+B9ha9VZPiIQ==IREN_qqX99e7CEMvKcMHvBP8kZw==
IREN_e8nvtP0sZxYXOPN7SAm0dg==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_a58uIqVYZHbhzzJRGxf+s7MbD1Cc0WsiphmWBHnCeduSZpVMi/14F0KWySF9U9PMIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_wlB7PETmxkSdm4WC99T5ZA==
IREN_J5ZYc6nafRr8ic9XltNKXQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_7BqlHFxuH4OFWWutYBlA1wxP2SLbfP9reTYSWypZBBEwEuyziwRLafEFpjrLAZ3azx6wsN0HXbbCUTW5FEjdOA==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_9/P8GyfcBEcW/ZrMHE7qwA==IREN_UzZs6WfJZ/3vyIqi2IbHtg==
IREN_7Pmr2ZKyOrjKrAQ8hf9lXQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_f/10VA/suhRYDzQMez0KEm/FQr+3Bai2K3cnKa2wpmY=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_bVQhl59HhzMohb+VwDbLbA==IREN_ncDda0tvKjjfAob03Zw2Sw==
IREN_Lw9R2xCXlBmawCeHE0cxzQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_qRuZHI2JuhVZD7SrpHiahLaYSEXzx0tmxShbr07+bgwp+G3mXitBYFtMbAykaAVxtCU/MPEhPW8YdUVl1rZVRw==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_WTFgDZyLXxoZRvgI6drEIw==IREN_cQkTz2xO/dWfEDNZsPbupQ==
IREN_AtiXrI/VgnlqdrEoNC+GfQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_yewW1Tody9rc4lMwB06GfyxxZ0P7mVWPROj5P3Q87k6apbwVJ6mNb/SmAikSIzbOIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_XNeZcJmRCpx7eTqyX/jDaw==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت