ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_IJIE4ucuNU9rgKkVUL7tXQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_fDMi1Ug90ONVfw2SloPIQfjpwbs4hSoezIEwH0/gVPfV/E3+KerXjmIGBqwU0f9QIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_STdl7oLii1KCg7I+Ju9Y8Q==IREN_z51CmGU2iP9z9CfZkpp5Dg==
IREN_VFq/T6Oxm4uJY6yhJgCkVw==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_4Bz+bUMBkHHtYU2gVTjFdIuIy5TLT09FAT5egUk9hHI=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_RRxSs7tDEURF5Qo91iModw==IREN_DIvKV/TH3pBzaiiMv41Z4g==
IREN_nkmgMuV1dU7DQMa75a5uyw==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_4Bz+bUMBkHHtYU2gVTjFdIuIy5TLT09FAT5egUk9hHI=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_abeBwW7cHDCp6l+I5UBiZA==
IREN_gl/hXmjsnI24WLSM1a+xIA==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_7oTOFmh+miE8OC2DE7ePy27byqGhXbinGVMj81lBYu8=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_MqXgA73oyBso5PUR6s7Kiw==IREN_kcpQbqqkF9OQwADgtwZ+tQ==
IREN_RbgryZ2Nxqsu8si6lNH0Ag==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_61T/I2GJQ+XZsg6/bZ5hdscVwFX9MXxO7+XocdrltK0=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_zYhP5hhypcpb4/qPXXr+vA==IREN_BYfDCwZ5oQ0K6b3rACgB0Q==
IREN_96guMdE+xqyq6aK8jEzJPw==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_FLPNSOB6cfsbfnedqgS6Pwci3tMCX+Tzi5YRB0fJJRZx5gDtf3mgUjusqL4i852egBaD1HhNtfDGuwZF7nqjqg==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_6pO/pz0EEq7tdrvN8vsKjg==IREN_euw0fgGuN4Ukr1UA0FZyyw==
IREN_YCXDMvt96dQwTJ2bP83nnQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_Wj1ty4DVItcSg9XpIx0jAddjnAHHtocg1062UKmNldPT3vKIjQDLNE6zWmePv/w8IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_HWMANX6L2FBEkHMhGJtj+w==IREN_GoA3DBTe3VpamcKZhOS/gA==
IREN_8fXMnyUswiLMGRack/1J2A==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_zxTBFYhwfYvPXh0RPViWWt5HKJyv4xQ4S70hDOsy5h6/YOBu2RrOZPpx1Y6aO8G4IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_/JrE5jQQDROvVq1tAqDl0A==
IREN_aUKNrzqes+bQAT901be2nQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_CRhaTwZoQ90o6V6d6MCYjfHFn/5b7MzJM4f/jYA0acW9QDiaqIqGl7AH3jcDxejTIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_AuFqjjlFVtzXcFKPR7/FqA==IREN_rGh5k5/C0Z30QzRl5NiBgA==
IREN_gCGwR3WAyNG0QWnMsa4lKA==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_HXS4IWP05h2D3i3kOEHRpexATda/oVXHOwymXa2veR0kgttV9Oxl8J4uWezFT3JOIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_TRZsLPmCsf6C/ZJMHRv3iA==IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==
IREN_y8dTBE2uXJw/qDYJPClKCg==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_Wj1ty4DVItcSg9XpIx0jAV50DRNz6iz7Hp3fcb3M1OY=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_euw0fgGuN4Ukr1UA0FZyyw==IREN_38jIcIs+PGJONcLVxn18kw==
IREN_08eQ709k+oJnPaDYY3jX+g==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_CRhaTwZoQ90o6V6d6MCYjWWm2iA0Cx4l4WWXsRJhCyGvfWwM2uArcedRPPBMnrJLIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_tk1jYGQMcTA+L2MWHHI25g==
IREN_yJJtsPlALi+sKHxxqs295Q==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_HsdhYweP9oZCrZsPgoreg0rU97wMZLT4yAx+OfrwTLPBYIFRARRpkNQD0FW00JqpIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_E7lLVZpkgHkMyJ4yrbVjxw==IREN_FaR7bVsejXgdjX8i0JcKLw==
IREN_aSv81bOuWQzbzZyBcMrLTQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_HXS4IWP05h2D3i3kOEHRpQCZC78d6vbaWqAlsGNQbCr7YF/jMiifsepGK1RqyxktI9BmhN1e4t1TI8PEYkTJVQ==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_F1Q6Mw5LAag1/GvRo8PLig==IREN_N5cFug3898QgS8vyuiP/aQ==
IREN_WQRCJfggeHtv+UsN3CuwKQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_fDMi1Ug90ONVfw2SloPIQRr3Lj5ewhTWXl9AZWxdJwqfT2DOhgX4hMeiO5ivhrGj06N1bTAoaBadTr/e5nO12w==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_BlcVPqNjS/XHw2TF4jrlRQ==IREN_Mro0F7G+iwAarDoFxD/i4g==
IREN_cAhNMR4IwUV9ZXChKUspCQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_hVirX0YLvRyT3mdphA5xtRmgCUFhNYMDhIRiTrbeRVpWlqwWHN2BVeEv4+76sm4pIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_8v3Kv/8KmYDCBafHYrCztg==IREN_GoA3DBTe3VpamcKZhOS/gA==
IREN_bAefzOomEco1Fsj2rbR6mg==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_lrBmnboHC1V19M8yJ6hZqPbWY4zp8bsUSnzn6NgcqVswu08/e123kepms2otwF9Bh3SP7iA4IseCOxR3WwbhKjWlMusa2v9MEYRXsBe9YAo=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_8kFmVD/ObXaZbTO4LIETOg==IREN_8mpdmlKTYWOTqKzZWChVNg==
IREN_uxsvqqRXTzbSXeSPkf/a/A==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_XQg+a9dCAuXPPLGSHb6u5q721tKqBSO4Q3w2iyPXtAlpaCebwYZJbl0Ht8P7t9AC4lQkfx3+ovoAWtBLmvBHTQ==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_qchmjdhEKKcPpW8l4B4N7w==
IREN_xm//85VNr+Ht+CEAy0xRcw==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_91EOjajZ6k4uD5w2qF6mNXn0ldXdpWew8jV5udgzcRUP/yE1NwNYUFECBVeNhZdzIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_wkq+Y2NbS+rDYefZN0+Y+g==IREN_TFFhuvsu8aUmxU+cCKIiIQ==
IREN_/w9hxl7Ep6FjhMH3xwWbww==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_HGJ6aFGdUmO7twS4BxXnfgbngZVZy/QUGu/1xL3lN+g=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_7u+zCSvOVwlcuJSScJIfaA==IREN_ndRotNdGoEaR17hjvQ3aew==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت