ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_000a5MtEzWOH4B6/H+6kCA==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_sYrnooXXaeumPAdnL+w65hLwavNplBaT0gsRVun42V/KD4RBX5YkaBDXBjD2/Ayr4rvI8jsa/pnPbFuu7h9m+Q==IREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_E1rNePWMopp3lM5Ww8tKUw==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_/tqUNJ5MabmoSY7iexTlQQ==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_zxTBFYhwfYvPXh0RPViWWpMZF8G7ykHpFm/aVYERMDL1w5FIaI/UAXEH5UOOcfA+rkWoKMGIEFxPxewZWTCIrA==IREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_sKyAxQO1srNKPSEF2hsq8A==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_gcAxo5YTrmVp9zjnTFhJXg==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_EojCiLCB6kg1hyWzXnVRR1tiLIZ5rxQ8rZQj7+0BAwcMiBHe1nH6z6sa8X66mGgcIREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_P3K2PH6DhD1Ju6yCV/IySg==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_Km36F/41yyykhWEVbu2ATg==IREN_BVB6cmUuh7bQ4MMbnQMQSw==IREN_s4Oa3ZD/sfPTGViqKLwGqckR83VTy9UVpxMO1Ci9HJ8jbSPl/F3ZoHfbR49F0+5/idtf0mDgvXqBZHEJ9VMH0Q==IREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_rclOEun4NdNOx4jmQtQkXg==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_2igpsRvMIjp1UO7xCy1eZw==IREN_BVB6cmUuh7bQ4MMbnQMQSw==IREN_rfBTlsC1dXVQWQAwpdtVXqi6K467JxcSnXpeljG+ZU4=IREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_V3WRnju7njXx4Z0lFype9g==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_ikgKmg5jbYrp16f4v7faYw==IREN_tY0jFNU7gCgWgfYzoQFXFA==IREN_7K1AeJEcNclxT6EE0a8HemNAhx4uEhq9oTj0hn637+efmDgJ4gR48y4UP35pkjIA16uG4ea4kh2WzQ4XSr7ENg==IREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_tGWuDerihYWlk1AKOuwV8w==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_FLVw9JE1MiDDrijwGW1l2w==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_Ay13fJ3YxektkV3jjaaN1IrPUHDa7U2NBVMfvOGaB0jzTBpXDLrG3UKBBgd4ruQ3IREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_V3WRnju7njXx4Z0lFype9g==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_gf1u13sAp2VnmGAKIJso+Q==IREN_P2Bq12fpMTBQqOxmgSEF0w==IREN_gkKeXAzkRPY5tT8CZMufqGFPexyro52hm4PDLdrJO7I=IREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_5e+aXuk3AF5lNfQeZx0abw==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_hEOKK4T0Vl/rmYbQHxOZKw==IREN_P2Bq12fpMTBQqOxmgSEF0w==IREN_gkKeXAzkRPY5tT8CZMufqBcRAabSM5zLcMvZgwwRi2+u2bVLowqDHmQkGZoLJa82hau8TPAAwh8dsFfV7UpEjTUBbOl/KZvYqAzTlrauwxiugAfqY3v/AWAu6EJxOBMMIREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_5e+aXuk3AF5lNfQeZx0abw==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_yXgxyvInApjqtXMDp6T9Vw==IREN_zVt29gaOJ8KMCRQUHOBcdA==IREN_zxTBFYhwfYvPXh0RPViWWii1LUkIYNusCAypXqBm8c0lJVwpgDxoXAH2nrlPzzepIREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_100eIhSQqdA0CINJBLLJCQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_NQSe3KJswLwQWtjAL7K6Cw==IREN_zVt29gaOJ8KMCRQUHOBcdA==IREN_zxTBFYhwfYvPXh0RPViWWoriQil/4fy0vdH7Iro1Iu9xUG3fwioZb/6J675HmTh7IREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_ECdrZ+giHrTvOtWoc9bppw==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_QjlXxKqUOjcqUKJikfjVng==IREN_UDHc/wK4hQBZg0mbBqYKqQ==IREN_VYs0s/nIOFWo2Dvcme8wrPgnvOhC2J5bL0/HNaA4RGEpsjE/6x/0KqxDfvbpXqAIIREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_AwJiUD4GkMP3haOnVGkz+Q==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_B49pEAzYnteT0qGbmwFY/A==IREN_UDHc/wK4hQBZg0mbBqYKqQ==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oISgcDu0VV9qDKbWmFXggqMxJ9CuhSIvrQIhXkTZe0PIIREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_cxose2m/8sgXfTkW6fC1tQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_dFr520XrIsgwPUi+MsmZdw==IREN_UDHc/wK4hQBZg0mbBqYKqQ==IREN_4LbHFKde5ilNAoiiBkPqdmxfMh5W9b79XnyxUR7aTynJw6iePa7nAQTYRgvN2vG/P+xjSQZF8j1RlhDt0zUi0A==IREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_cxose2m/8sgXfTkW6fC1tQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_qUV6+u3HhE7Mg5JTjiwD1w==IREN_pzCf2Enrihx+LYp7YxsH2Q==IREN_8fuk6T/rlAICJzIJmcr9lBwb5WLayrxPu/PW0vXLYcoUpvgwAW91r20VG+GGrc+xIREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_EH3gFzuX8E8Qcp5fkKdIGw==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_VM4JhKkK68WyCpefpptSFw==IREN_zVt29gaOJ8KMCRQUHOBcdA==IREN_yAdXLjBphVL+NHlZx0ymo/K/O+m6gDLOhUJplqcWid+exTvwbH53j7EjJVMQzEN1IREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_NEjmHyBVjm+r80z/UMfsYg==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_D2T/YIAsE6aQrqczeA2A7A==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_Qwsvrd+gUmowlYuFD/k4z5dDp7jmid8I2MZzzPKjCjjR4vJcYY030mHaiq+R+jcB+0ib3CDqFVlW+xxtztH9yw==IREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_V3WRnju7njXx4Z0lFype9g==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_uiD0GysK2zarci55x6pBIA==IREN_njDMSdNLrg6KfIZG/Rprgw==IREN_zxTBFYhwfYvPXh0RPViWWimUPoL9ubXuDv5nfccKcYjMyVvKosPx+rCU0IAWVlXvIREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_cxose2m/8sgXfTkW6fC1tQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_7m2qKpJEr/iXwG9NKU//Kw==IREN_njDMSdNLrg6KfIZG/Rprgw==IREN_CgCMWeRBv87sWOLMHuemIF3YAXLAEopxs5G0C1fKDss=IREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_77KNp9sTLN2jY61GqzPEIw==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_ad4ImFQQJEQq+OnOeergQA==IREN_iPwLFFE4G4GcldgzBasT6A==IREN_PwdlW1FEJnf9lve5+vkHrxeBira9WR2AIg/siIcBiMT9siE9b4rAgDEZ+46RkqWwIREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_CnN4ktKu++rHKnpYpY2dcw==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت