ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_+Ihfiqc6wx1YE3W69zwxew==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oPjhBza8vRy/e8aWBJqr1Y1BV1+/VNDZZ9YeEjGxXC8gC2OOqZ3XCxYmxruPuCkQnA==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_uqsJnfvrKMNtkAgMthDjDA==
IREN_FeBJjmq0n7Veiplua8xo6A==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_roEpTCnUwUBDX35cRpRl2c1Lpjf2/66HCxgxkmhqyRgtU5Ri3r27FLucFboi3JfnIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_8HVrpJlxPNUTSQhmSdjYEA==
IREN_iDRc8B+ZZc81nwkK/exkqQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgsgS/aKsJWC+cp3ktojvGTkSbSOnCY/K+YafyFobgn817MbK4ft2WJgvT/bLQQjlyRg==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_tk1jYGQMcTA+L2MWHHI25g==
IREN_EsdkCkiJBYk1RXEhQeYqLg==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgsueHYnQzQ48EolVhl8Bco2tRhV254EFRN+NDr/2pXFuPDYtmfpOxUQfG+IwNsEqqeQ==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_HW/IKuuIQSOTtqkjd1FFAA==
IREN_8fXMnyUswiLMGRack/1J2A==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_zxTBFYhwfYvPXh0RPViWWt5HKJyv4xQ4S70hDOsy5h6/YOBu2RrOZPpx1Y6aO8G4IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_/JrE5jQQDROvVq1tAqDl0A==
IREN_08eQ709k+oJnPaDYY3jX+g==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_CRhaTwZoQ90o6V6d6MCYjWWm2iA0Cx4l4WWXsRJhCyGvfWwM2uArcedRPPBMnrJLIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_tk1jYGQMcTA+L2MWHHI25g==
IREN_1xYwWzwcDBT+zW4LnzxT4A==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_fDMi1Ug90ONVfw2SloPIQQwzDUGr0mZuJroApmbE58AHC2KyVCKO1OctQE/drz/6IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_8HVrpJlxPNUTSQhmSdjYEA==
IREN_qctPzuys8ujYFj7grPPBnQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_CRhaTwZoQ90o6V6d6MCYjWnYYVAPHnBfXvFxW3mDMF0=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_GoA3DBTe3VpamcKZhOS/gA==
IREN_IBIdHbV2Q6yR48g14Yu0fQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_UF46eRshqH7mVz61H+XdAkePUtH8OJHa1utqd39WMiTCme+df+lJZD927hM9DpVDLf4fspZKLVM03HC5XELfXV4vkVD7YYNmCVSv9jPX804=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_LaxmyPaRXBR7vMPp7lCKNA==
IREN_YXCkCYXX28KIWSM5ACBU3Q==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_s4Oa3ZD/sfPTGViqKLwGqckR83VTy9UVpxMO1Ci9HJ/KpGrDEx3QiokYaRVJSidyi+sAF+WnYZSD/ikyHHHS4A==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_k1eGqFIWdznyhvqMGGfwDA==
IREN_IItOn1xmNng7Rb1ngb1kNw==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_Srd2bEbH07tMuWOE+7iYzEdCRTSS1Mf3X+KqPCpXgETmzl6d6yg8pyQljGQgYEBSIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_8nwrjMQkVh9YMxUyii7RaQ==
IREN_/6nhLyZfDCEZhfUzEh9/GA==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_sar5OugA/CxlFq8COqbC6x3QdRW5WKkkDXV+By0Wqxg=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_nckzsN0s3Z3mBgKMumyByw==
IREN_QGlk/9oj8Nt3qOKlDVAiOg==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_lpvgJFtASN7fLsGal7bEUPr7by4h8Yl+RV9l3Y9cxUw=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_8nwrjMQkVh9YMxUyii7RaQ==
IREN_M+NNve7pq+2EWq8lWpb+cw==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_lpvgJFtASN7fLsGal7bEULS+apKGP2U1FuoQDmYNQJVBCdLBOX9nzvJIRSdqrXPsIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_K38EQ0LGazDNJwl1mdOkbQ==
IREN_33JePtxxC7y0/RqhGo8jbQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_KypIsjRElubKVLELCqjT0n1YTd1FoTuIY4LNfwDhWgZaQOBoJGwmdGx4S4iQfnkr2lxphM1oNtQf7pNtvVQerw==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_zORh3j7eGREPNRa24Tg3Kg==
IREN_l1lmwwp69U6ZnGDDC1betg==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_nWgzJqlnugxpTF4sVkQ96tIPAN3n1jNYRGQpM4XsyWu7W9xNhzBIa68bjYZaPfDxIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_nckzsN0s3Z3mBgKMumyByw==
IREN_mfvnO+JZRi0DnfU6z9ylog==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_XQg+a9dCAuXPPLGSHb6u5ogh3565zAiqif+ixi1AaOb8QvP7ZIECKH4BrMlZoQfoIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_dSME325uJsrEyfogbnWz/A==
IREN_HoK6CQqSVxkNMntZhX2qnw==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_VnivtSUHVWJz1Vlqd0MDBWHi8Arx6S5rMRkYQ1Uwii6bHRoRTkXmKvzouLgWCmXCIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_F3OYhfp9NP6QImS3S4276Q==
IREN_j5+zQxG5t1DZgHaCD6f0Vw==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgsm8bzJ4Wab0PjgNw7wPCCB4=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_bQ4knpEUgW9/0Utdk6h+BQ==
IREN_vErMOuYqeLhxwmMB32FQ5A==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgsjgXMlEWGhojb2ABX6FQSlGQ5S28aWGevtux6xVbmGb/IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_77KNp9sTLN2jY61GqzPEIw==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت