ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهزیربناقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_eCn1CTFJCGS6uVw1NJTHGA==IREN_LHT9VEoFcABQkr45BaE6uw==IREN_WGDfsHQw/t4C7QSrhuITqx59rzHIygOG6jNMeeR3ivywtqQcEg14BoxFPmO9jj8JIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_NM1QBP6GAvtk0UVc3jNDfQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_wdUOuHEO+faLSGrTYCT80A==
IREN_hBfKWtERQALZiHxlZj5BHg==IREN_LHT9VEoFcABQkr45BaE6uw==IREN_sar5OugA/CxlFq8COqbC62UTiPZF+fjvWmsUkqQFJUQ=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_ZASEbctMvpPyc086NPe+3w==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_HW/IKuuIQSOTtqkjd1FFAA==
IREN_DgozTiRsNa39tTOOUc8z5g==IREN_LHT9VEoFcABQkr45BaE6uw==IREN_q5VbkkIdjpLVKot/2Dy7MpZ2J79qO6S+DN1smtFO8jg=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_bfYa5BlB12gmlxWfW4pGaQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_Qco90Ql2362i/gchjxRmag==
IREN_BrMVKvfo1gH4q88d0kXorA==IREN_LHT9VEoFcABQkr45BaE6uw==IREN_oUGJTVKKsgeCGl1h9X849+Wfta66k3+5WS+ino57GmBmCO7qWpfPbq8ZqmFE8FnvIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_jHtFh7TeS4v8rV4TO/pHXA==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_N5cFug3898QgS8vyuiP/aQ==
IREN_Ce/Z1fpXmdzA+7zsV4EFiw==IREN_LHT9VEoFcABQkr45BaE6uw==IREN_NF8k58NGdPc20p/RMmT2OebEqqs8EJX2TxOJaazuIccgvIK8/LwIeKbW+3U40cRtIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_EQLjVUfHK+lIQ3ywVmbGSw==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_lwjHGg66HLSVGXfXTPfQKw==
IREN_sBkHtLOdHpRWmxv7PHnb0g==IREN_LHT9VEoFcABQkr45BaE6uw==IREN_sar5OugA/CxlFq8COqbC6+Eh1uvqzvnz7WyCoc/Cxqty/NVehkqVOOII+9vdW99/IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_DEKI3kt2mKJveKfZ0dhBVA==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_HW/IKuuIQSOTtqkjd1FFAA==
IREN_PnEKGmOC1jjD3aPcRtejDg==IREN_LHT9VEoFcABQkr45BaE6uw==IREN_fDMi1Ug90ONVfw2SloPIQUA+oEKXaxsrW7i020EIL9SuGKLewpbf0OLBnC9InqeyIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9bhTdhi5n33e+OG33GXjLw==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_3uygvfz6amPIT8bZJr0nkA==
IREN_XDCObJ1r47SYhkf5ugFvwQ==IREN_LHT9VEoFcABQkr45BaE6uw==IREN_q5VbkkIdjpLVKot/2Dy7Mttiw9M73VcfkizSjQ6EpYo=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_TqZmFUke1SU6z5SKmEfMgA==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_HXqTz9EHvEteVXYq/25Mpg==
IREN_SLkvXhy8ZG1z3ZwwMfOsZA==IREN_LHT9VEoFcABQkr45BaE6uw==IREN_sar5OugA/CxlFq8COqbC68fhnMwAHjaYhZIuV7I5NA8=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_k2TVVFzEYfcI1x+KnZSDlQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_VPgQVffrgge/uqNGdB7ONw==
IREN_JWFGoek06QTkESjGQd66bw==IREN_LHT9VEoFcABQkr45BaE6uw==IREN_sRTUKAG/QcLpAGuf7K6P9ZGzmyE9RnFOjs8VYILc4lc=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_z5dfIZRQlnmyFjZMUm+zIA==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_dunYlXSL9iRfC1JFawNoiA==
IREN_4SX16FITgCzyzaSCsnKPzg==IREN_LHT9VEoFcABQkr45BaE6uw==IREN_EPk3rZWIQqD+qs6vGJ1wSD8qU/zT3vkN5Y17kchCXfA=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_EQLjVUfHK+lIQ3ywVmbGSw==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_uqsJnfvrKMNtkAgMthDjDA==
IREN_Ondt16roNKX4DX4uhESzMg==IREN_LHT9VEoFcABQkr45BaE6uw==IREN_PwdlW1FEJnf9lve5+vkHr56Z9YUjak9O7oLSaYVsYE61BMZdqzkQMzbLwt69SW+2IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_0TdUc2uY6bLw9aWuBTPCbQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_lwjHGg66HLSVGXfXTPfQKw==
IREN_d9sWmnE2C11HDh8W0mW1/g==IREN_LHT9VEoFcABQkr45BaE6uw==IREN_9d+s7NSTpaB7czkiJQSehhClkqoB9QP030gevKv/GXlzkz6NF4K6pUA9BKitFzeHCIChXcnzYg//ERJMj5j/TQ==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_ewEGehbx69aU+XmxvqG7cA==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_8nwrjMQkVh9YMxUyii7RaQ==
IREN_PLQAPLIEAFxsPh8Qw/cxdQ==IREN_LHT9VEoFcABQkr45BaE6uw==IREN_BJYQXM7xrZvYgiIEgg3Edujk5dZHFYfyAqyMgC/zihsG4iOoFAhcO6h05eolVJuyIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_NM1QBP6GAvtk0UVc3jNDfQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_z7soXTb5ykw6N0Hi2zXX7w==
IREN_wEG2S90/F7hOl0ZuBrSQEA==IREN_LHT9VEoFcABQkr45BaE6uw==IREN_9d+s7NSTpaB7czkiJQSehvPdU0H6MM6pCTkv+5dRYy+UQm2/IMUhGhie9jHvoRmfIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_TzMdYeyFz/HkF9MOpvs1Pw==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_ViWmMa5w56S/v16kxAH0bA==
IREN_O5z4VDfhc8K0oL5ts4hiHw==IREN_LHT9VEoFcABQkr45BaE6uw==IREN_+DEnrD4rbASNF8VhKj6bQu2I83D3K9ObphDEsg5NevM=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_0TdUc2uY6bLw9aWuBTPCbQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_lwjHGg66HLSVGXfXTPfQKw==
IREN_LoOM9d2GVLFyGLEwaUDhxA==IREN_LHT9VEoFcABQkr45BaE6uw==IREN_+DEnrD4rbASNF8VhKj6bQu2I83D3K9ObphDEsg5NevM=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_WAUKiOqM9Db4SEo3RnwPFA==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_uqsJnfvrKMNtkAgMthDjDA==
IREN_mMiLgWnkJc8aq+r7/QE2jQ==IREN_LHT9VEoFcABQkr45BaE6uw==IREN_i01Q7MUhE275nHt+UHfLTHCmmGoaFUYIcEPzNiiQMJB6JFK4DIpmbN0TLi8Z6iIVIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_65hr27ttjlc6Sedv0ESmug==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_z7soXTb5ykw6N0Hi2zXX7w==
IREN_6A97TwPj4QhbnMCtDuw5Og==IREN_LHT9VEoFcABQkr45BaE6uw==IREN_lpvgJFtASN7fLsGal7bEUPPOJqb2GSS53MH7A7JKTVqwYavVsRPm4u6DWcNDlHpNNFKh2GM5cb/yiX9B+vfcUQ==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_u6jTmfFa7wcS0FZXjQl9YQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_ViWmMa5w56S/v16kxAH0bA==
IREN_siep8lAg8T2l4Ey9Qub+XQ==IREN_LHT9VEoFcABQkr45BaE6uw==IREN_mMcYieAghFiVI513gU2fysHiSuMyU0ZvlotnpcSEXbw=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_FmOW3O3OvyxCOOldp93DZg==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_77KNp9sTLN2jY61GqzPEIw==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت