ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_rHbmI3TuxjBWfWIf2ZbJ+A==IREN_kMRX+mrW6RuWxHIQslAkCw==IREN_roEpTCnUwUBDX35cRpRl2c1Lpjf2/66HCxgxkmhqyRgtU5Ri3r27FLucFboi3JfnIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_ViWmMa5w56S/v16kxAH0bA==
IREN_J8V6xkqvvre+2IkKLhUI6A==IREN_kMRX+mrW6RuWxHIQslAkCw==IREN_ZyesYYycYdgEaR/nXWz5YcUqVyVtiP8HWveul/cBlEBE4HekACjo7x91tURFcgzqn/eUrZnX9Pc4+rSxpSHPtQ==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_O3QhHAqXlemshDGjzDVIXA==
IREN_K2M1UJGjKr8UZetiOWhtuw==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_eU/F4NEnIG+T6RhPr3fAk7ULi2yeGmIRzoeIoAReZuwFksGu2g0G7gWk4Fl1PW/DIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_/JrE5jQQDROvVq1tAqDl0A==
IREN_LzEViuPSAeJWMESgt1/A1Q==IREN_kMRX+mrW6RuWxHIQslAkCw==IREN_s4Oa3ZD/sfPTGViqKLwGqVcibS2Za7wnnv5UUlXpSkmMTA968njntqPgmnzTcGoTFLTz6A02rOf5KTfYbxxLBQ==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_d6uBhZDzm7BFl7SgTPcQwA==
IREN_N/tB9k5ZFd1u5x+S0t6cgA==IREN_kMRX+mrW6RuWxHIQslAkCw==IREN_i94m2B2vnkObRaZOFT7OL0evRmJMCVquWFw+yoehqbOMLLnAYJJ/u/5si2aIgncUIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_d6uBhZDzm7BFl7SgTPcQwA==
IREN_MMQgTdmd7kwkgx0Yhw2wnw==IREN_kMRX+mrW6RuWxHIQslAkCw==IREN_qTwkXX2yA1A8LNuhDxV/ZviIrc5Iy7vSA/tu2pBO/FyQZsTMWI+Rt5GFa2OuBTd8IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_LaxmyPaRXBR7vMPp7lCKNA==
IREN_6RCiDn9EMn94kGu+8yXrcg==IREN_kMRX+mrW6RuWxHIQslAkCw==IREN_lpvgJFtASN7fLsGal7bEUMiqevXTo9U0gDCPX8kyvjHxTx39dRWaPqE6cStjt/ReIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_HW/IKuuIQSOTtqkjd1FFAA==
IREN_7vdMKGdSMFQrZ9k1EAX8/w==IREN_kMRX+mrW6RuWxHIQslAkCw==IREN_a58uIqVYZHbhzzJRGxf+s0IaMKf1ZZqS9VXZLLqLKIP6EYQqzeabYl9LHwd2JAHcIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_LaxmyPaRXBR7vMPp7lCKNA==
IREN_mqT1Ve9D6CDb/ciY4Da4gw==IREN_kMRX+mrW6RuWxHIQslAkCw==IREN_c9NxoFjMe4trWYbdhu0RA7AKTsq6HNA3H2wYhkbgCVk=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_GoA3DBTe3VpamcKZhOS/gA==
IREN_evx2c07grBQQ8ssV1PUEGQ==IREN_kMRX+mrW6RuWxHIQslAkCw==IREN_F9nIesNpIzvf/xXIk1yuJjNLIzHYdEc2Yl/52ST7MOscHjrcFYsBZ+EhxJgbY2RuIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_dSME325uJsrEyfogbnWz/A==
IREN_p/CxarQv4eZZtBr+3+nK2g==IREN_kMRX+mrW6RuWxHIQslAkCw==IREN_FLPNSOB6cfsbfnedqgS6Pwci3tMCX+Tzi5YRB0fJJRaqRkdMwzJeFnsTTIwIE51TIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_lwjHGg66HLSVGXfXTPfQKw==
IREN_oVrBY2AuHXq1xYbi0Rl50g==IREN_kMRX+mrW6RuWxHIQslAkCw==IREN_urp6NlxFYV3eVNoVtfnPrBpxFIUlXkZdwfImZutihkqgIuvHZ5/yiFIbybFRoGycIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_Uru9gaPsTx/pLgr2pQO5Zw==
IREN_ysPe4kHsBLgppH4VnCCk8A==IREN_kMRX+mrW6RuWxHIQslAkCw==IREN_W5+NJk3301X7jQ5gjD/+Y0UBvwgPnMA8GPXxxpgi7wg=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_RfzC78q2RlvrPZGRB7ajDg==
IREN_ORDx1PUN/ZsFLKeNoCqNQQ==IREN_kMRX+mrW6RuWxHIQslAkCw==IREN_yZJ5toMBnO7TKbTOVCiPe6CoqaRlOe1e564ermbPj/Vp7h5xuxjIX1oDwSV7yD/jIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_madDP0lHeYFYiHtoOaZYug==
IREN_JeV5Nzy9JihTpxsO/EYjTQ==IREN_kMRX+mrW6RuWxHIQslAkCw==IREN_CRhaTwZoQ90o6V6d6MCYjSS2A/XtYrWuQkWtKhxnMzXT/LSBL2yvg6+qKhuAs8j7eXsxfKJIZY7DO4iFx5ynBw==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_BYfDCwZ5oQ0K6b3rACgB0Q==
IREN_DA6ooSB0cteqoWJRQGjNYQ==IREN_kMRX+mrW6RuWxHIQslAkCw==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgsrJpxRU+t8irxOyIV6sE5O4HQR3ErM4P8SRSyPuan1oLj9Gpt7Pa4TyYLhEMR6IbFfNNFaZ2WSSy5zx0LJIt/iA=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_lwjHGg66HLSVGXfXTPfQKw==
IREN_1pKvTnt30me4ywqAQujLQg==IREN_kMRX+mrW6RuWxHIQslAkCw==IREN_61T/I2GJQ+XZsg6/bZ5hdjxWxdlbjVkZkD7fUzObzNg8ehBS1yT0OvggA17WxAtMIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_N5cFug3898QgS8vyuiP/aQ==
IREN_vJKgPNJ7IEfvkLfYR+ISog==IREN_kMRX+mrW6RuWxHIQslAkCw==IREN_61T/I2GJQ+XZsg6/bZ5hdj1yyvEw9lgufK1VE6FbNBQ=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_N5cFug3898QgS8vyuiP/aQ==
IREN_2b6hoVWHOxUErVr34mySWQ==IREN_kMRX+mrW6RuWxHIQslAkCw==IREN_fDMi1Ug90ONVfw2SloPIQcxAyAUjPTObD9OhIT/zoSQu2hQGCgSnO0dzvbY5rpQR4+FIM4PdBIHpkbfPLrIixFalmuTiexAFAEBWWxeUBI0=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_BYfDCwZ5oQ0K6b3rACgB0Q==
IREN_0Atjweqd5No0zJbP0x0ZHg==IREN_kMRX+mrW6RuWxHIQslAkCw==IREN_fDMi1Ug90ONVfw2SloPIQZNROXcH5Vs3n4QGqd9dSc+Mwp7WD7dkA7frLq1lJ7JLIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_z7soXTb5ykw6N0Hi2zXX7w==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت