ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_fAd70AZdRzOCEn7zkgvmmA==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_iomRpj3Uwu/pSC5Zv97AszGL/kzOMm5LO9RmV6pAKuv9bDKyUPxxcUn6staSTrANIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_QSBVkBi8lGWNCGQfFpDYSA==IREN_/JrE5jQQDROvVq1tAqDl0A==
IREN_ybNqLhiVYoTFgJIBf6q//w==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_VU73mJ6NEYUK5crQtJ1Ryk/Gji4O3i7nonYfQaxRuGs=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_dunYlXSL9iRfC1JFawNoiA==IREN_MxdMS2xLiyEydb9ouuIVYw==
IREN_2kJ0HMCQa5Zf82I/67eL1Q==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_yAdXLjBphVL+NHlZx0ymo0oX25TLPVnK/QHPnEPdouE=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_BYfDCwZ5oQ0K6b3rACgB0Q==IREN_dunYlXSL9iRfC1JFawNoiA==
IREN_mPVSu5ffcWPTWjFzxQpi/g==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_yD3oolHUECze4eCvmUbG2HQpx894tyCXLit62f+g3uQ=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_tk1jYGQMcTA+L2MWHHI25g==IREN_k1eGqFIWdznyhvqMGGfwDA==
IREN_H9mdSKvoYWZwCJDnsLmYxw==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_iomRpj3Uwu/pSC5Zv97Asy7zxHccwEFdnXWmG0x5aC/z4vSmY+bISUfNaijo4UObayGGxPtMBo/3+/KCkFlnpg==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_rGh5k5/C0Z30QzRl5NiBgA==IREN_ncDda0tvKjjfAob03Zw2Sw==
IREN_9fF+phak2xXBkMGzZ/y3JQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_yAdXLjBphVL+NHlZx0ymo7fjInsaLIJa7bW0RxHaRnFRGPl3mPszoFP28f6aMRh9IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_BYfDCwZ5oQ0K6b3rACgB0Q==IREN_dunYlXSL9iRfC1JFawNoiA==
IREN_2JHOsDF2MltNjPshkkYSsQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_yAdXLjBphVL+NHlZx0ymo5l9aGQqM/TyzIKeuGQiKkfq7PPK48kjxHwdbGJjB+iuIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_WwR1z7TrtexibksEff36sA==
IREN_1NP5QZOy3YYSl7FRpB/1RQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_yAdXLjBphVL+NHlZx0ymo/K/O+m6gDLOhUJplqcWid+exTvwbH53j7EjJVMQzEN1IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_pKWHp5vKFcSE+GMlnM/NjQ==
IREN_gwUowOpuIMUd9cKLf5vzfw==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_sauolYL4U0qXpkKNJncqog==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_pKWHp5vKFcSE+GMlnM/NjQ==
IREN_eKZAacPkLfib0LoBD33xTA==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_yD3oolHUECze4eCvmUbG2IgyvVN887MyAvkAO3bnX4K+XTFzyN3XM2jQiPRXcns+FlvvdZ8s3MJ7+IkVAWJOsA==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_plHBry1EuQd88DTR82jTcQ==
IREN_2nRzNLBhHKnKZF8Qce3fbA==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_OaYoVDjRc9KQYFtl80BPJTZJxWXf0juVZZDPlYgAtYL9aBh2CBFg0nZp1se6iCtqItsA01XAWEhEVZVzifxz3g==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_/JrE5jQQDROvVq1tAqDl0A==
IREN_swiVp4OyiD/I9lyMl/8OXg==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oAqZJ0iniU60kc8Pyh+DzsgBxvAwezvdMQh1h4LCWSK0IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_MxdMS2xLiyEydb9ouuIVYw==
IREN_A9dgEOB45HeOSdgfcFxWVw==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oE7hRnOfG0SFL2rdi6whAVa2AknJIGkgmCN0su60/8ZCIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_UTZnN/VvsduwXpJswcyqCA==
IREN_MJTzn3A4izduYPYehvXY6w==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oISgcDu0VV9qDKbWmFXggqMxJ9CuhSIvrQIhXkTZe0PIIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_DIvKV/TH3pBzaiiMv41Z4g==
IREN_8NKr5aPeXEZIcmw8cYcwcw==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oN3sPhci1Hl/xzz0+YNiDrc=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_e4fekNcgs76sszXepS80rQ==
IREN_voUMjB8NqRfxsBcpAE/2gg==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oLT0936PiSUq8/fk8o6V2wvPoqNUZvQKo+hyksGF5VxH9ZR3qtWujpmUilcDPsn49uESAJSP9PLW8R3lxsdIzIY=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_k1eGqFIWdznyhvqMGGfwDA==
IREN_zRFgWsidD+9wsnfm4aGERg==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oDtNTjoKnuuxWtNtlstViT+QAXi/WZ5z6lSZpSYqmxbVIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_UTZnN/VvsduwXpJswcyqCA==
IREN_B8P92OZzC54sPrgAIigsqA==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oCr2ktuzYrBE02MnNQyYuAw=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_alSBTSkHfGGdFjoRMhJS/w==
IREN_TOXtz3qAJsQNLAL30wRCCw==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_PwdlW1FEJnf9lve5+vkHr+08L8283IedskZJoDOEnGs=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_VFvgTQ3/+ULcMKJZ4s3tag==
IREN_QUOzI/vX6Onvg6HOMY7VtA==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_PwdlW1FEJnf9lve5+vkHr2Y8SPp1Um/vQUAKC1YB++k9yolBm6C5Cnfb8haYyWQCIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_vG/Mz1M/Ho0uiZzQrLBH2Q==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت