ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهزیربناقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_4Q3BGHhTtMp8mXlv2N63pw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_WUZ0jZN8N0RwlYhS/Ab1SsDJRjUbc9MBUdyrdtkZZiY=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_EQLjVUfHK+lIQ3ywVmbGSw==
IREN_euOG2+ODwNbiwtVdugmBRA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_CV/q89UuAhVmlhj7L1WGU4QJ3oeyorZsZcaqxDNxNpd6BSDFzlOgnhqLKz4QWTVtIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_xQY/XTszinryXOOBiuKvmg==
IREN_dypqB3eIP8pMF3cDddsIUg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_fDMi1Ug90ONVfw2SloPIQVhxbA5Z77fLZyqsl9qLPWhRmaaDncZ9eSR9ELLDwpLWIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_UlozBW5zmbp2LmjLUxx54g==
IREN_kHXAC09UUAXlSwkj4LjIGw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_uZN10O/qhHjuhwmCQlOaJVG4irLgEpB4ETSGzem+jgQO4uPyehYoZeW9mfSy4UunIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_kP3F65GUfWP/NRA/ATuaTg==
IREN_2S509z93o9LORJWw2GGr5g==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_PV4hz/BgiU+tZCNxgIvsw9rGVSueZS9/8l9g0DE/o8Q=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Gjr7XpQnxionwQeRCe64QA==
IREN_99YNShNfikcWMEOqT42mUw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_i01Q7MUhE275nHt+UHfLTIuzJgfmCEZq0PnE7/K6Jz318Qa6obBANmIC0N2lzG6fePJZhqbkCSmJoWox5lO92em/bTKt1Pm7AZuPqNFu1Pk=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_V0Ymd8n3tlPuIAfj7y6qqQ==
IREN_x7VmX8EMueQ5SBmW1m/4Eg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_QQCFvjbPO6dqN83nt2MIG8yYUQB8qTT9l6sBvsSUp5gpjmu508TQzkcjqRxHVqzLOd6HdFlYV4b68DmAWJ2s0g==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_l4LmrTHhnqDSYWVEfqtyPQ==
IREN_OFTaz93mt21IrgStvSMQCA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_QQCFvjbPO6dqN83nt2MIG8yYUQB8qTT9l6sBvsSUp5gpjmu508TQzkcjqRxHVqzLOd6HdFlYV4b68DmAWJ2s0g==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_mH0vQC0FO4PYwJyRzIC8Ag==
IREN_sFHFWJTYMUvuhgavohchSg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_XQg+a9dCAuXPPLGSHb6u5mz2Cee19/xsKkWWWmpSTMwAO4E0HIDuAX5o7fzKMcYzCeBlGv5IpL4nORg94we18Q==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_nZ5B5FBfo0AQtDI9KN9ivg==
IREN_HB4F+AuC15MB4JOXDapqcQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_8EsgctXdSEjf/PZT7nFEzLdTzPzXqlxLCGwToj6xhubnUsLzkN67I4iZGq6oi4esIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_7KcP2Kuo2fMoYMapvGsqgg==
IREN_OVrTTbQFLomEJ8I4KID8ww==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_7oTOFmh+miE8OC2DE7ePy+qTKWLWcw3xIw4bjTTWIyFLgv3vKHcBEhXvqK1ceGFsugz4VfrCw1MN4c5cWbTEcw==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_X90n3/Sr4skPn/VVlkJGvg==
IREN_gsxGUzzosO1KwaAwHXuOEA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_kQESEbF4iv6knmuAWLjhe+YikKJj+q1hiLSPCXGbBtEH/BdSedDiP0H6YEJa5FEZIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_nu6BolMacnLYPpZGbEf/bQ==
IREN_d0kKjhdanTGIuXN/v3cStw==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_3g5itKHZIhpl+N5pApDnFq94CmsM9wKsf5CJiqEDplHS51L/ICcigfo77AmoFZnFX8vT26ts6OP+QrCjpIORQQ==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_EQLjVUfHK+lIQ3ywVmbGSw==
IREN_GsXUCT7O6CG5LbOjCNnBnQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_3g5itKHZIhpl+N5pApDnFq94CmsM9wKsf5CJiqEDplHS51L/ICcigfo77AmoFZnFX8vT26ts6OP+QrCjpIORQQ==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_EQLjVUfHK+lIQ3ywVmbGSw==
IREN_gd9qJeUeIztw2DCXeqhyGQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_PNcCjmMYc6nOEtrf0CI7Z+2lJEwjYbZHTELKiC3u0dw=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_bfYa5BlB12gmlxWfW4pGaQ==
IREN_EKmyww6wJpJ9Z9KG+MObvg==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_WGJtjZ3aTLsR/numhPzNLnAGUyJVpXamxTLZ9jSdiT3NzXihBjvs8VDFwX6JoVQUXuSr1hnSC10cEy5dn7khzQ==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_s0/pt+18+UOc2fXKuVKKow==
IREN_N2/4YF3klq3U3XJNhJTe7A==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_STNfJwvguUFxZxiCV1GInpHZk3BUvh1sVx3mwJ7O4SqLMJzSey3DesX2NXHmRo0bT1PsitxJXUYYTTrxVyGAlg==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_7KcP2Kuo2fMoYMapvGsqgg==
IREN_p+HF47tWXQVW1hSOpritZA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_fDMi1Ug90ONVfw2SloPIQRr3Lj5ewhTWXl9AZWxdJwryDTo4fI2OOmXYhhR0whoXIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_u6jTmfFa7wcS0FZXjQl9YQ==
IREN_o5Uh0y4x1noe9iX3DfwPPQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_NC3/vVliJSZD3y6GIkFZIT7hwIg6DwnUWzwMzFhBpRJqwMYNpn1Xa2WkKRUArYDRIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_qauF7hiaL5nB5gheIVOkmA==
IREN_7ke6H+CG/+cPZHsMYoSGXQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_NC3/vVliJSZD3y6GIkFZIT7hwIg6DwnUWzwMzFhBpRJqwMYNpn1Xa2WkKRUArYDRIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Crt46FQ1evHKReUbF6eORg==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت