ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهمساحت زمینقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_XmfGUpe8/Vtjf0KDFBEJJA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_m1iHT5hmp4Fd6t8QkDpN+H83Hai/1lhYKW3/bcxMc2vwUBsU7e83B5/KyCQht7jOIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_DaxQ7yiK5agyoy/Fzk1sJg==
IREN_DFN+w+m6LG5MA52UaVV2AA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_XQg+a9dCAuXPPLGSHb6u5mYj/62p6Xj6uRhZIXnqR3FYuvTz6IceS4yC0IAeavIx+tOAT5g622SCvPqyIF+Eug==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_ewEGehbx69aU+XmxvqG7cA==
IREN_wghKa5SkNWgLeTsFQqUp8Q==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_UF46eRshqH7mVz61H+XdAtUNYvufTgPqJfOh8V692d+tnlrCOiL98Bcgf3aOrdcEoS784uMAP8EJXxKkK3NYFw==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_42DUeKpudXKeX1/G/YGB2Q==
IREN_w2aTk/OkHXGudjUQfFxmHw==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_HXS4IWP05h2D3i3kOEHRpV0AIl9BfIPECbKGMuPA324tiwKIzoqiW9LH9gE0LJ/Ak663whcoYyuhTr4C+TCg2g==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_5863XcSKop+oVdAASnLGpA==
IREN_7KMif0KIEKDQI1aLyaB4KA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_nEe/Y9z58o74WlyW8j014OTX7O+Ec8CiPM6Y0wPvyI0=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_1NrczIrG3AsHuzaaHZgqPw==
IREN_c5w8dhn0VoAERhUMPbArpw==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_BJYQXM7xrZvYgiIEgg3EduOKOiFV0HC9l5QozhQFi82m4hSgYOy07HiRLoy+rU4SY7DMXmuc/zfvfBuVrspFbA==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Twj12D9Rj+iDqRGV8Z99pg==
IREN_+r0iLf9sEuUs22e2bVXWrw==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_CRhaTwZoQ90o6V6d6MCYjRmXncWpziHndM/b0AK7sMt3Qguhx3oZpn3eslzsk3rxIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Gjr7XpQnxionwQeRCe64QA==
IREN_k5i4Z6svANFSYTCNXYEvww==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_WN9ri2sZ1mbzVazFSFmZv0xLnhBl2t1jiBUI9YVwkgv1QWT9wIsYTntvyNarSR7UKvR3+Bhqf6EmBmIM8fQX1w==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Gjr7XpQnxionwQeRCe64QA==
IREN_abTMKGqoTKE0HuOD+O3nTw==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_+gyIfaQZ6sx5jU9sj57kHkSFKRo6sWM42TpNX+MNCKlt/fUaX4oIxVQ1X9kzG+xvIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_hzyCrEMQm4glN8VutC/1+w==
IREN_T6x4kZ6zGZyE2NeOY57JxQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_bljptuUtDMvL8ximN080ezDA8CSMQ+j52aWpDsqxsaeKM4IvhGZTVI4LXJDIVruDIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_WAUKiOqM9Db4SEo3RnwPFA==
IREN_syPhijRorL8vgP7Z9lBd9w==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgsne9/tSB4U8clpkj1Z/X/KNdsJjYxwKhB9UzdHJw0ys5e0mvsbOTtva7GvlmHjkHTdKj76F16BXBezFWbDVbxdU=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_XfEPzE8D7Bzo03drv6PCtg==
IREN_BlsLCw5euqoEu6t4EPtlWg==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_bljptuUtDMvL8ximN080e6jTQmNod1goJf+cQTr56GCaNk3UfbJ4EDVruedIblQwcH0tuadVM2X+O4AfJB3nRA==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_uAVp8TqTFNcmJ7pk/C/ydg==
IREN_P+BBwXI7GSJHdeKcw/ieag==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_lpvgJFtASN7fLsGal7bEUPVkCLCBRXifUPG1rYs9JiaKH1CX78mNjWpKqVUpCyndJRA/m+kGNdp944Iazt7gf9s5izrknZLJaU2jMvK79TWO5lGSJ4d/kW+vFTXf/jYLIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_AA0P0iNsdaWa6AbyoCbokw==
IREN_a7QetjA7HecYgOEyE3pwwg==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_yD3oolHUECze4eCvmUbG2LG7gDXZSZotoUMfbYDEjsoNnzRU//bvcthBMgefHKJDIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Twj12D9Rj+iDqRGV8Z99pg==
IREN_EcDGoWoE9J2QyYdSvWFMJA==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_iomRpj3Uwu/pSC5Zv97Aswyi09iNNDj5HQHZc6ymd7g=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_n2kl1Ir9T0u0k+T6A7WhRw==
IREN_jlOV8KTK2nZmI5hyReC+VA==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_fDMi1Ug90ONVfw2SloPIQVhxbA5Z77fLZyqsl9qLPWifjNehySggT6/pH1ygKnaUZTQm1jar5mxVcQFcy3dvb91/e1uCCn64CFZH8kBuHpU=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_XfEPzE8D7Bzo03drv6PCtg==
IREN_WPNmYE9/gmtuqiWrze8+eA==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_VS3lMyYbEwxqTJi6TFEIAOchUxWOZuq9zzsZ+CUSIkU=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_nu6BolMacnLYPpZGbEf/bQ==
IREN_964uygahTdv9Wyzb9eorCQ==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_PwdlW1FEJnf9lve5+vkHr1thKKoRao23Q/6fQGIiQqafXpPwyOYUwxIiyOp3D1/UIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_gnJSkTkmSsCCQkNwMLEhyQ==
IREN_reHHo7ZNHx5EQgmzLMOX5A==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_PwdlW1FEJnf9lve5+vkHryum45XdoxTWp1h7+VeEo30ZO+VVnlMlHaOUu+M88O5DIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_yxI8odMYMy9tuimLk13UDA==
IREN_taJ5b7ckqTGsqwTSLRSUYQ==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_FLPNSOB6cfsbfnedqgS6P9YnVL9CzLURQHGv+9qcIzJV3P9p9QjH7kSAkoGHKpkdrx7vXbeO7oG3rwkJFExNi1bVaqntKnQHbrprZCV6qYk=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_FmOW3O3OvyxCOOldp93DZg==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت