ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_qy2yzHxJXFzp7TmQZAxLyA==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_DwQeoFRgyW/T0O3MYjv5id6ak+BHGljSftwlUvTZ5hFxSB7Ei1rsJuuSGRDTOXXU4mwhWdnhQWg9kXqlnaVDxg==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_R69W3Nl2xHZjtktGvX2fzQ==IREN_ncDda0tvKjjfAob03Zw2Sw==
IREN_cpDMTyBPDrgjktm6KcMVVQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_XDYaFmxQpLLj1Npt+h1dVZS3C/pB4KmA8nnvb/oIE7SRn7lKTZ52mwZkv65ExelHdWOb2aDHGept0kQKckxgSxoKRCagFE4w2VirYyNfwmE=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_ncDda0tvKjjfAob03Zw2Sw==IREN_l2ppEgAnzL+RjW1B/lC5ag==
IREN_Y6hBp24MK0JpifErHtSmiA==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_XDYaFmxQpLLj1Npt+h1dVZS3C/pB4KmA8nnvb/oIE7SRn7lKTZ52mwZkv65ExelHdWOb2aDHGept0kQKckxgSxoKRCagFE4w2VirYyNfwmE=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_R69W3Nl2xHZjtktGvX2fzQ==IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==
IREN_GIi2XhKKAVZB4FPdWHRftA==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_+qKOvLDWzRXOQVEtdztJCxR2UU79pOSlN1L73KIHTAFNJtNppXor2aTc+MrPMvKtIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_GoA3DBTe3VpamcKZhOS/gA==IREN_NtuGPl2fGoSxFqZnIgMiJA==
IREN_Ze5aP3jrLHv4TjLukWhh7w==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oKalicAmgpAEUUFkv8Cfy70JSHnN/IILJ4RQzaQAWjt7IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Un0xlsa/vkJWAus8Nkpvsg==IREN_ncDda0tvKjjfAob03Zw2Sw==
IREN_L04VHU0VlSBCPGXpUpmPkw==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oDQvsdxg4aHA8Ms8FPmI83Y259rYknApYcd6GaFuHh4WIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_qyTclf7KbM1oZoLdi8j6Ng==IREN_BYfDCwZ5oQ0K6b3rACgB0Q==
IREN_P5FfnVTZeoBWNvie0REudA==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_WPkjTEGJyZKyyNVC1akKdX3f/oJjAqVtoMP6cZgDFsmWXpD0deM8ulDBjOOvG9CbIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_BYfDCwZ5oQ0K6b3rACgB0Q==IREN_02F/4TEUQ27zCt6nZUm8jg==
IREN_qX137X5pgDL/SwJRnVrwrw==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_WPkjTEGJyZKyyNVC1akKdX3f/oJjAqVtoMP6cZgDFsmWXpD0deM8ulDBjOOvG9CbIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_58V6ExzH/zrkLPXgVE5Vhg==IREN_euw0fgGuN4Ukr1UA0FZyyw==
IREN_POhFMnRxShmOXZlWmjjmzw==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_WPkjTEGJyZKyyNVC1akKdX3f/oJjAqVtoMP6cZgDFslZmw1S4OuQE6EIsUmo1uYnIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_fifCVk18sxdGz3UGtheo2A==IREN_euw0fgGuN4Ukr1UA0FZyyw==
IREN_vWFVFzWSuS8N3cPm0FHO3Q==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_sar5OugA/CxlFq8COqbC6zbEThX7PtQy+HxFcsnv7ITvGqtMrLc2RacA3o5070eUIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_77KNp9sTLN2jY61GqzPEIw==IREN_HoqBMURLqOzI8oKDAayv/w==
IREN_Pst5OzpOOLeslZlZQ2M4wQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_umKA3XC8o9XremiFaq1puOoqM0RWpcUT818Zr+6PGCaN/fDauupRY6qu06SmwsuhIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_pIuhnJqjbbNO3UV+5XajHA==IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==
IREN_RC99fx/EX/yEmkz0ygJxlA==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_G0PriiQpuCk/K6YJJZmUJmZfL9p6A6YrBGt1g24OLjM=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_WPUDEhwyy/9fCwu0MOBzmA==IREN_lxU8zpyJGe3d7HmnfcVfPA==
IREN_CqbWiPoOgx/L81lVxwDrtw==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_bJ9i7cBxW01NYcKs+f6PAyeJn9zanh90lhik/wHPXMQpzVgmpogH/mrIlPFdjlNBIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_QSBVkBi8lGWNCGQfFpDYSA==IREN_CWr75t+eqEN4bLLq7JjMtQ==
IREN_BcQ78i/xTv6kNN5974wNtw==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_bJ9i7cBxW01NYcKs+f6PAyeJn9zanh90lhik/wHPXMQpzVgmpogH/mrIlPFdjlNBIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_guARff15Y5rWxwVSoITggA==IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==
IREN_zASf38MTFV8T/sCjPkn4xw==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_RrHFKQaGrmswvTQ9oeT3G3Ohdf9wMyAWbWv1Lv6z1UKrbBb9hX3L5gplCEWzN23EyqzzPbFU95dptQ0lomt6nw==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_R69W3Nl2xHZjtktGvX2fzQ==IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==
IREN_yPFYfba6hxP8HaX6mCgC8g==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_fDMi1Ug90ONVfw2SloPIQbNzf5opFRZ6OWe7PVYy3FzwyA5I+7Yqup0V4dDqd0OfP5a+AxO6omD+uMAa6ZCwzA==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_ZmDlKnsVIElYgNwfNvrGLA==IREN_LRRK0wwXea9Ao94cLSLdqA==
IREN_FPBfEMW3uCXlrDwSiTxfxg==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_u+laZ9D7IyBzR5/fSRt+MRO69eJJIBs7SBc0CwuiclbiUmEHCkqdUBLq0sAsvy4/wSkjMQt7+5pQLWTNRLZk/Q==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_tteQRUB0mAlwP63BU4TQDg==IREN_uqsJnfvrKMNtkAgMthDjDA==
IREN_dPJvkbuSI9gIvHiG3fNAvw==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_fDMi1Ug90ONVfw2SloPIQaO3iaD2Y7c+zObBribz70vA952W8qry2dQtjzxyxSp5IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_77/kWSjBaz3/BWBPqv552g==IREN_+MXi1SfNNMT2RNTyGMqVhw==
IREN_QPN1eJuw2yv+AACK3ciV3g==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_bJ9i7cBxW01NYcKs+f6PA/B785c6FaUNcukcxfKOsjKqx5V6qbijTNBAlPWn3cvuIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_nBgukZBZRqr9QYc82sm95A==IREN_DazkCT2T0HBKarWNhv4BIg==
IREN_4ldYz8S7V90LgNswoGRXXQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_bJ9i7cBxW01NYcKs+f6PA/B785c6FaUNcukcxfKOsjKqx5V6qbijTNBAlPWn3cvuIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_abeBwW7cHDCp6l+I5UBiZA==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت