ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_aQYrnrtFTc9qRMSwINBlgQ==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_ly7jyqWl62WHxnTFtSdjV1/EvXf0RSXhcuaLY2kOUZQ=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_GoA3DBTe3VpamcKZhOS/gA==
IREN_44/U143o1PNns2X9HwYI3Q==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_CRhaTwZoQ90o6V6d6MCYjXvAV/+HYChmGF2qEaSfbUM=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_vQOeJjdXfQ/Yx2tZBvED5g==
IREN_baeSaXkOdK7JidslsRFiCw==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_PwdlW1FEJnf9lve5+vkHr5RoxMXWQo7qZNlr+EltuUtrHPWoS1dCWk9QHKYnMkz3IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_qwhNEA4QV80KTCGYTSXnSQ==
IREN_fnGwr2ViFPjmtqnfTtWJKg==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_APtxYx0yjhEWwODEPMCG7mddpc7f0rq7tKIr0SYugF5GXpvinVTckfwNWpztxnEkIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_BiASPw49JVYnHRu1c8J9tA==IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==
IREN_3zu+0v3uxaUxKaYBmxfrAA==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_bljptuUtDMvL8ximN080eyos2kbv7b8JKbrYYv7vVdjpmn8AvM1NyZ9XN+b26h+NIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_F1Q6Mw5LAag1/GvRo8PLig==IREN_7u+zCSvOVwlcuJSScJIfaA==
IREN_Ezq6DVePjDBo5p1uaBJsHQ==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgsunQUzaLk3+zU0WLgoGqxfWZkwyNQVqf0+EzUxkOQIw2IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_TRZsLPmCsf6C/ZJMHRv3iA==IREN_8mpdmlKTYWOTqKzZWChVNg==
IREN_xwyWx26Ui2rtvaGdKqMTaw==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_YrqMQXXGSvPCys2OgcPOwOAxi+S/r5bcvgQ9l9Vxs1iZHVcdcNTjanbfc2JrJek8IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_AuFqjjlFVtzXcFKPR7/FqA==IREN_7u+zCSvOVwlcuJSScJIfaA==
IREN_ImNrZyMU/mOGTqB+nPlYRw==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_qOTEGWUf7zXj/vTLY9XrPFpnM+BoFdYvpDjATsf/EfPAw0O2N9G1wgBkBXfG3G7PlJphZXbqXAwKV7qFStyf/w==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_fifCVk18sxdGz3UGtheo2A==IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==
IREN_3RXEmAV9fGV66zox1sbe9Q==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_7cELr9OQeCRzokdQ1YrRF/pQx2TrS1L02Nf74xh9Vec=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_TRZsLPmCsf6C/ZJMHRv3iA==IREN_cxose2m/8sgXfTkW6fC1tQ==
IREN_ASAVvXj7c8DJjP8Mp2oVjg==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_gbWqKB327SjsUHF4SUS4Vt33ZWOQzvb8wRfxcwmLrhs=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_TRZsLPmCsf6C/ZJMHRv3iA==IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==
IREN_YyhjvQYWzvQEx0eO6cRjQQ==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_WPkjTEGJyZKyyNVC1akKdeOXcatVYGtMFiZ5uqiMazio8BUsDg3+rzy33/J4yIrAb5vs0dGJCcD3oBhqz9/1Ni6HdMKP7E6uMjxf8NmIkN4=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_F1Q6Mw5LAag1/GvRo8PLig==IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==
IREN_IILPs2ojJ02Zm/8S83fXSw==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_EPUlHzlNwR6aMzOKqpce+SwKGG8d3WI68Sh/f21x9nj081kci88927S+K5ADA41IYOCBlKc4kJSyEm5o2wjUxQ==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_PBM8el6mRlMhTDNg+2vN5A==IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==
IREN_3G3usKF89Rh2GTYIEPDG7Q==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_CRhaTwZoQ90o6V6d6MCYjdvX+uSrewyIbE0Cxz5k1MPLkAab8+g9eCR0MY3lw5pxIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_ncDda0tvKjjfAob03Zw2Sw==
IREN_Utw7MgnAjHY3ayIdp9g30Q==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgsqdYo+kQ/eDe0XvdqdWityDcmqsCT6wAWFJu6PFHhDc92Sb0vy/j2UWfeYtKFz7tJsPU4sGlekFCv2d0g9OO1dg=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_iA38ytDrXaFyrSIUqKOVDg==IREN_7u+zCSvOVwlcuJSScJIfaA==
IREN_5kMWzIzvIjb4peidNQpdkg==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_/3p49iAqEBFHzcIhitVfxxmQhR2K1ICwOLl1Yim+U4GpB5TQZLltULubC2EDaDLWIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_BiASPw49JVYnHRu1c8J9tA==IREN_z6iw3cvipvaKy3j/E+ZVrQ==
IREN_avTk528NXaJwRAUkfgnpaA==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_NC3/vVliJSZD3y6GIkFZIfG6s1NuPx6E69tIXuFH0eiJrsrgABDwp63vca4rE+3w1wewMFA8Yg8hBLDueUegEA==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Ero9phk65G+qO/C2llEvlg==IREN_CnN4ktKu++rHKnpYpY2dcw==
IREN_S1ZCaXjkRLgJz+ZvUB8V7A==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_17wHZtvrLifPrA5eNZoC6snwyU7D3XigxIgIsfxWxQmVJQa7zt25Sfix18QOzVgwhgSYARfYDCWMGTkax8k+lA==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_+WNTez4jY6V0Fp2tD24bFA==IREN_HW/IKuuIQSOTtqkjd1FFAA==
IREN_3/0g9uA3iZa1wMTXQHLSFQ==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_FLPNSOB6cfsbfnedqgS6P7QXHn/AEDuhiJ9ZSx1Fnou1r6drk4dVw+dpHU/+eY6DIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_hqI3spmdHr1Ws5BpySuwTQ==IREN_8mpdmlKTYWOTqKzZWChVNg==
IREN_n+Kfbr0mIzveak86I/UjvA==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_XQg+a9dCAuXPPLGSHb6u5iAxCZwdGvMKuYC6YyXLodbU29JPvSSp5v7AhxCoFc9nIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_6pO/pz0EEq7tdrvN8vsKjg==IREN_QSBVkBi8lGWNCGQfFpDYSA==
IREN_Qg6I1jyZE0ewTGd42tay/w==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgspHBtj3D6AeDged3oO+QDI8=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_ncDda0tvKjjfAob03Zw2Sw==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت