ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_qQbCTahwxG3c9ZgwtMhCTw==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_UbFDToPt3AnL8i87/3j9KY4c8ioswepxulMeETdFKlVZyPKoAIzrWRumldXhwtDNIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_R69W3Nl2xHZjtktGvX2fzQ==IREN_77KNp9sTLN2jY61GqzPEIw==
IREN_yguviiltLaTHy5nZBfHhxQ==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_M0thf/Ajk23sl8oBGazg54f7nC5FoYt54fXHBXEx/YF/ht3/3WYOQXVkqguccWkQIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_zKKSx/c+ysCMd6LhddjUyA==IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==
IREN_xkZsVRe+KvImnUOB2zRFaw==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_Ki39O2/7X0lR8OR4nf67Rr3yBT4mKQZzIWKr+8+6L7zSilHRS4ECA6h8Vw1pepvJZhiMGW5NDuW6hKE6NM+01g==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_8HVrpJlxPNUTSQhmSdjYEA==
IREN_IOApdXPvMs2D+1xqWzYOWQ==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_bivpT6qjSQmYRByMnTWy4EXyafe7qXO6iapMZz/mmSXZkVabpFDXeGW8PeWJYDXQn1f0dh2+/aR92EqfqdvYJQ==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_zKKSx/c+ysCMd6LhddjUyA==IREN_GoA3DBTe3VpamcKZhOS/gA==
IREN_quOeVd/8w8BM7FuUjqsEKQ==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_1NspNuPUko5HZHI0SGtsQTtWs2gkJKA+vS/U0upZUyQ6J42Le4m3N9sCIb0FelUlIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_IwMct0j5omQ+I9xkC47Hmg==IREN_HW/IKuuIQSOTtqkjd1FFAA==
IREN_9Imyptdl9U6x8zeN3l0s4Q==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_B9bvN58fYAJpwsqFjU/ZgeRKhZHDNKCLUPeqdunDBO4=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_BWp2cTjQ6jBUhDv9N2ywYw==IREN_BYfDCwZ5oQ0K6b3rACgB0Q==
IREN_nDzoZMKM3PA+IbNCPkW7DQ==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_CRhaTwZoQ90o6V6d6MCYjUzI11MKFQKNXbK5+WFdq5ZpOMR/M/AryoTxCYSElvrCRdXHBVihLuYBBNpmhxHOhA==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_bKrDsciyFCNamougkIKi8w==IREN_8mpdmlKTYWOTqKzZWChVNg==
IREN_dVwLgbUj1ejCqEt5ZjPowQ==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_HsdhYweP9oZCrZsPgoreg9OfBwRxYO1JMoA+0wSO3qDCFTInhaHGCAXbfwiV7ibJIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_lwjHGg66HLSVGXfXTPfQKw==
IREN_1IY1R26IUrdRFVKpqfvPyA==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_sar5OugA/CxlFq8COqbC6xJWPHonLzADzS1rzT6MfbI=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_zKKSx/c+ysCMd6LhddjUyA==IREN_BYfDCwZ5oQ0K6b3rACgB0Q==
IREN_jl5ryRLUz9JycMyBUIzRXA==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_7oTOFmh+miE8OC2DE7ePy0Ez8Ud+regSRC9fUvh1cq8=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_qchmjdhEKKcPpW8l4B4N7w==
IREN_FOEpHVc/IpAy71PJ5gsSYg==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_rfBTlsC1dXVQWQAwpdtVXrJk3dgkI2lv0TfnAGRZXBdWHv+KzApCAzCBeK0FihOCIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_CnN4ktKu++rHKnpYpY2dcw==IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==
IREN_UvBh44F0+rJXH2PWD7EJXQ==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oJy7qzGEpYdCsmYLI5u3hrIaQcGVJ+ZmNkPrxrVB11KOIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_z7soXTb5ykw6N0Hi2zXX7w==
IREN_WJwSz319eFUWKSbASVi8LQ==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_9d+s7NSTpaB7czkiJQSehie3nqZP6vSuC9RwHssHfxeLQ3uNOiZdZEzZGcUCgVDMX69rBlNq0M2tILmeRuN6kA==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Ero9phk65G+qO/C2llEvlg==IREN_BYfDCwZ5oQ0K6b3rACgB0Q==
IREN_ORgjviS590HuaB2P5m3KlQ==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_W0VClT/k3RWO3etvklRZMoDT9x9V3BaG863JsCSNPJb+ZEy+tr3xw37LFglTo8XgIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_fifCVk18sxdGz3UGtheo2A==IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==
IREN_1jyp2Wqmtd8CGfe4CKpgcQ==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_CvYqUj47+T1ibJgpV8PiaLSWMibSe9LxrLlc1KpSYnZfS+vmA2RDgxOsF+8XYYZDIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_GEXLhHuLSQyljOE0UJ3SjQ==IREN_ncDda0tvKjjfAob03Zw2Sw==
IREN_EoHlmrk5KDN5e5XX+ZTEPg==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_Qfo+4KrqRAvaoe8B+O/7m+IyjEGgY5Vm2jX+1OeNFjsZxvc96me9ehzRlKwmfZ+0/lBySqQ3GgleANbiRZWidA==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_HWMANX6L2FBEkHMhGJtj+w==IREN_GoA3DBTe3VpamcKZhOS/gA==
IREN_hlZ3/Jc1XyDCYV8rL2UOAg==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_WPkjTEGJyZKyyNVC1akKdWFlTJlvIHeeL+zxUqLotNkAeTvNXbT/sOl3SVoGhmHiIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_wfYRB/vMy0LI/ytPNMPB0w==
IREN_beD8OCyXDXxNoGlPZmMQdg==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_EPUlHzlNwR6aMzOKqpce+c3IYFCEJZynIpZkLf2UTfE=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_fifCVk18sxdGz3UGtheo2A==IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==
IREN_fmJqCwy1VbVGlKaDH6QuFw==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_fDMi1Ug90ONVfw2SloPIQYNnwvrRTsL4aL3VWgPq1UUCwr8cu4jtm+LKf3UA5Iw04AuNrt434OBLk3phuJwtLoMHrk7NLWp2fx5pW3+MgS0=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_IwMct0j5omQ+I9xkC47Hmg==IREN_77KNp9sTLN2jY61GqzPEIw==
IREN_/yGBuiLLyk9VrK0y6915Nw==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_9d+s7NSTpaB7czkiJQSehie3nqZP6vSuC9RwHssHfxeLQ3uNOiZdZEzZGcUCgVDMX69rBlNq0M2tILmeRuN6kA==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_8v3Kv/8KmYDCBafHYrCztg==IREN_77KNp9sTLN2jY61GqzPEIw==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت