ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_psgN88LDkc8puP1E004kfw==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_CRhaTwZoQ90o6V6d6MCYjdom+5eYGEz4TpwbHG0MO77FNq5cJehZJPeJ4VANdt2gIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_oC2BQCeI4vJeeqs43GclIg==IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==
IREN_KYad2tZeY0dkfzUg8KIikw==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_a58uIqVYZHbhzzJRGxf+s+mmHMyKVY88Y6q9y1bCaRZRQ6R1gdoTH+/vJFccA6LNIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_mREoZMm6wYHj7xV6OJxZXg==IREN_N5cFug3898QgS8vyuiP/aQ==
IREN_DfL4Wy6Efr4L8JhtnsrXgw==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgspFqGt2oOASgV7R1s22MeNwUZMgw6qU9TwwQVYT0uLfyIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_8HVrpJlxPNUTSQhmSdjYEA==
IREN_33JePtxxC7y0/RqhGo8jbQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_KypIsjRElubKVLELCqjT0n1YTd1FoTuIY4LNfwDhWgZaQOBoJGwmdGx4S4iQfnkr2lxphM1oNtQf7pNtvVQerw==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_zORh3j7eGREPNRa24Tg3Kg==
IREN_iCjW/2eD17/K5le1fpV+/A==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_2SQOxTUD278VbDGrA/VPSODrRUbR0I7sQ9HXRhwSs6PjjuT2KyAEE8Coqe62TtJ+m9fLKeg1v8odyMNygwIWvg==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_oItexzyKxjo/1osH9IeYjg==IREN_BYfDCwZ5oQ0K6b3rACgB0Q==
IREN_uqkjp+KSWAXj8i74B3VyPA==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_PMK4YAk+ex5w8zYMblB9H/jQJ1KWY6dzW8bs5UfCdwc=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_HW/IKuuIQSOTtqkjd1FFAA==
IREN_ZJIo2uGMVvCQmW3EsqOYSw==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_61T/I2GJQ+XZsg6/bZ5hdv8lBGw5nXBEnrr7Nb9NkEW4HvVR4AYhsuGju0rpkiLsSLD/ztzoTS2LZWKv36eHQg==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_BWp2cTjQ6jBUhDv9N2ywYw==IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==
IREN_upL+eMoFJn13EKsclVIYkQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_TGbfRosafPwiA3ZP7f5itOcRChcM/7mhmF4cm08/FELrY0decTb1/TGR9hT6l5+aIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_mREoZMm6wYHj7xV6OJxZXg==IREN_ncDda0tvKjjfAob03Zw2Sw==
IREN_WxUKhEaShPsqUzGli8NxBA==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_bljptuUtDMvL8ximN080e0rzqySlz9trZGUaoEC10I04NlLpfDcouhdP/pYQdVWrIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_F1Q6Mw5LAag1/GvRo8PLig==IREN_euw0fgGuN4Ukr1UA0FZyyw==
IREN_vErMOuYqeLhxwmMB32FQ5A==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgsjgXMlEWGhojb2ABX6FQSlGQ5S28aWGevtux6xVbmGb/IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_77KNp9sTLN2jY61GqzPEIw==
IREN_MA2yyKqWZR+2cw+YzdyVHw==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_f/10VA/suhRYDzQMez0KEhqFtmNZMq+bUer7ZnnC8F7eKINOevmJS4KyAG0Ug8MyIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_8v3Kv/8KmYDCBafHYrCztg==IREN_ncDda0tvKjjfAob03Zw2Sw==
IREN_3R4g15LR7FBs/buxStNpFg==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_yPO7GIK3SGv4idZBoV8YL6Yzj+RKHamsqdyHwerlA+SNmZ2AXWfSjzxU4V9B/v3QbnyvajppZOAOzSmiOneDwA==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_8HVrpJlxPNUTSQhmSdjYEA==
IREN_wpSX7H8kfePAH7w2RrOobA==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_5HwtWKWrotqTAo5cwm8ajBS/CGsrats4vg4Ok2MATJo=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_bVQhl59HhzMohb+VwDbLbA==IREN_QSBVkBi8lGWNCGQfFpDYSA==
IREN_bXFGZfOuSWCzWSCyMClO0w==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_61T/I2GJQ+XZsg6/bZ5hdq4vEswK1llx0cZu3KVvz40khSghjhrmhxjze79tOm/8IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_N5cFug3898QgS8vyuiP/aQ==
IREN_W9mpA1+W/00yYzP3PXiykg==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_CRhaTwZoQ90o6V6d6MCYjffxV9wD/A3IjHbz4Y0JD7z7YJRcdnDh3h8+H+xLFcBLIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_TRZsLPmCsf6C/ZJMHRv3iA==IREN_yLGiT0BkW3voTuy9Q9bjMw==
IREN_QhKmy77+C6TMMo/hFHDwnQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_+fAcJsuB/xRATma/wZxSonRIL2pW6Gvtk5nNEZIijBerr9w+Naxz83pw/4LFeP8WIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_HWMANX6L2FBEkHMhGJtj+w==IREN_ncDda0tvKjjfAob03Zw2Sw==
IREN_b+0QUeolUnqtFoX1BDwD6w==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_m1iHT5hmp4Fd6t8QkDpN+KFtMld5gyAWI+8/upGnCcZ1iuE1+gmlCvGoDSTmol6cF/KVqRe8N8bfKD4FxJFsQaxcYKyWC3+GaQcxhjyTZEQ=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_iQyA9cK7o6bOxjpi5YKVig==IREN_ncDda0tvKjjfAob03Zw2Sw==
IREN_8dyeUO2BIvMUW12orkC7jg==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_f/10VA/suhRYDzQMez0KEvbIGKAq/c+H4xJpEhftcL9dpv/hW85pykemXoWFrwymIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_N5cFug3898QgS8vyuiP/aQ==
IREN_TbctrWYomnGSmhQpppP4Vw==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_bljptuUtDMvL8ximN080e0rzqySlz9trZGUaoEC10I381ymvM0C20M9okY/0K35QgHtlIHH7F2U3cjpqiRNiDg==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_pPyWplY9TbI/E2pTN3iQ3w==IREN_ncDda0tvKjjfAob03Zw2Sw==
IREN_36cKLcYuJb/cx9beC5fyzQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_yZJ5toMBnO7TKbTOVCiPey00xHSMTKB9sM51VB3ME20=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_z7soXTb5ykw6N0Hi2zXX7w==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت