ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_hHaWrqjjZ7eQVGKqEN/N/w==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_9d+s7NSTpaB7czkiJQSehq/ao7p8a4JeIP8YrsX0jDzk52MbBsmDS94u4r2OQHLQdW6a6QbMWm9k33SfXZVrkw==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_bVQhl59HhzMohb+VwDbLbA==IREN_77KNp9sTLN2jY61GqzPEIw==
IREN_kw5xbc9ignIUvXRM/xBY9w==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_61T/I2GJQ+XZsg6/bZ5hdqUtmo4yrDY08XAsuv08nLw=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_/U8/SonbMwkX7eEtv5iTjA==IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==
IREN_51C8DxO2AB7hYoiMqRMWOw==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_FLPNSOB6cfsbfnedqgS6P4xv2+EKoAdD8yFvTZr//ajsQb8XziiPbICmd2sMH7XcIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_BYfDCwZ5oQ0K6b3rACgB0Q==
IREN_mgKux0tSqrryOZ5UvAp7Hw==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_m1iHT5hmp4Fd6t8QkDpN+EUIBFEGiNFN7TuSiIU/WInhYiLmXPk+KYvNc3Z3JHir+HH7QbBKZ8x0XZW/qVM40A==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_guARff15Y5rWxwVSoITggA==IREN_HW/IKuuIQSOTtqkjd1FFAA==
IREN_p7+VlzXBvEcal/kEK32JfQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_PwdlW1FEJnf9lve5+vkHr2+Hz1cEkDih5hkwl3KIezoqQPdjIEr3MLDtaXVfC5BmIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_zKKSx/c+ysCMd6LhddjUyA==IREN_ncDda0tvKjjfAob03Zw2Sw==
IREN_4lQyFBj5GBcJx1NS9ekI4w==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_9dzSmb7HOM3NsI/1MO5Y9xJse4DBqLYkoM0Ph1aUqF+AxdCxreoUfgIEao35LBlJZvKkcNB4jIxRPKVmhMNe0w==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_R69W3Nl2xHZjtktGvX2fzQ==IREN_ben4jpJdE5RaLVkg8J8WtA==
IREN_kDcyzqG9pqJLRZd5gLU8zQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_7BqlHFxuH4OFWWutYBlA1wxP2SLbfP9reTYSWypZBBGI5vlP1MqokgZZCXENx9PAe6xgD7jd9gK41y/Yfm+9YQ==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_F1Q6Mw5LAag1/GvRo8PLig==IREN_ncDda0tvKjjfAob03Zw2Sw==
IREN_fEJTRref7WKpb0BD99s1ew==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_Qfo+4KrqRAvaoe8B+O/7m+IyjEGgY5Vm2jX+1OeNFjsZVD5cc8aIeokoYA9QXK1ff0CAYjplZKWcKjhxz18CCi2shTV+jwSIbTsFHtieg60=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_zeB2/KyC8eTWVCgG56ayCw==IREN_7u+zCSvOVwlcuJSScJIfaA==
IREN_YCXDMvt96dQwTJ2bP83nnQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_Wj1ty4DVItcSg9XpIx0jAddjnAHHtocg1062UKmNldPT3vKIjQDLNE6zWmePv/w8IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_HWMANX6L2FBEkHMhGJtj+w==IREN_GoA3DBTe3VpamcKZhOS/gA==
IREN_08eQ709k+oJnPaDYY3jX+g==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_CRhaTwZoQ90o6V6d6MCYjWWm2iA0Cx4l4WWXsRJhCyGvfWwM2uArcedRPPBMnrJLIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_tk1jYGQMcTA+L2MWHHI25g==
IREN_Ihgz8ZCjTjBqp5OX1slODQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_c+oVOkcmzTlNGuVQEDvGR+3vifbogYn94v8m0xp2t90=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_z7soXTb5ykw6N0Hi2zXX7w==
IREN_fIp2ZM3muN+fDauOvrW58Q==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_sJBKqE7Ga6B/HBOdBXvQ0nCbPOMNuLnO7KGfATBFA0VM3EWnnGHL6hDxgjeKV9tzIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_qpRv8qDK7qMtS7mQVjVv/A==IREN_GoA3DBTe3VpamcKZhOS/gA==
IREN_DDCXlNEuaCztLaQ69GKVgQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_hVirX0YLvRyT3mdphA5xtW14EFX+vW82lE2NUk+SBuDNLi2KP13zzpOHaD15Va/EVIopw+fz+ZT6eO1V3h/1Tw==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_zKKSx/c+ysCMd6LhddjUyA==IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==
IREN_1xYwWzwcDBT+zW4LnzxT4A==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_fDMi1Ug90ONVfw2SloPIQQwzDUGr0mZuJroApmbE58AHC2KyVCKO1OctQE/drz/6IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_8HVrpJlxPNUTSQhmSdjYEA==
IREN_gYtrD+DMqjDvHSDTVxFUFQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_61T/I2GJQ+XZsg6/bZ5hdj1yyvEw9lgufK1VE6FbNBQ=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_+WNTez4jY6V0Fp2tD24bFA==IREN_Lri/UMKBdXLTXpP+wZqx3Q==
IREN_BYUZermpnobxPAAGWt4Eww==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_UF46eRshqH7mVz61H+XdAgvVI7nLIRODYMC13AxscIgTJhAhfxlEGqMaujiek/wDIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Ero9phk65G+qO/C2llEvlg==IREN_BYfDCwZ5oQ0K6b3rACgB0Q==
IREN_4h+DhHln4zPO4KJdUUFKow==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_UF46eRshqH7mVz61H+XdAovpUlyKFh2+0ZsqHR75Wa4=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_F1Q6Mw5LAag1/GvRo8PLig==IREN_GoA3DBTe3VpamcKZhOS/gA==
IREN_7Pmr2ZKyOrjKrAQ8hf9lXQ==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_f/10VA/suhRYDzQMez0KEm/FQr+3Bai2K3cnKa2wpmY=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_bVQhl59HhzMohb+VwDbLbA==IREN_ncDda0tvKjjfAob03Zw2Sw==
IREN_0ySfvzahbdpiQQzALGIyqg==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_10FUZGe8njFQaV6wFJF8SF1hdWMDx20oXFrG3dXzYkA=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_ajZgMujQ7uAbJJmgxsiX+Q==
IREN_UWOQcTdwzDOwqJssbG7MHA==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_9JCNe4lmww0fV+ikUO5Azo7iXJDBRJbROo1wa5MgZYvWsIgCF2gMw5yTmyCupnd7IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_R69W3Nl2xHZjtktGvX2fzQ==IREN_ncDda0tvKjjfAob03Zw2Sw==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت