ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_QjlXxKqUOjcqUKJikfjVng==IREN_UDHc/wK4hQBZg0mbBqYKqQ==IREN_VYs0s/nIOFWo2Dvcme8wrPgnvOhC2J5bL0/HNaA4RGEpsjE/6x/0KqxDfvbpXqAIIREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_AwJiUD4GkMP3haOnVGkz+Q==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_B49pEAzYnteT0qGbmwFY/A==IREN_UDHc/wK4hQBZg0mbBqYKqQ==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oISgcDu0VV9qDKbWmFXggqMxJ9CuhSIvrQIhXkTZe0PIIREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_cxose2m/8sgXfTkW6fC1tQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_VM4JhKkK68WyCpefpptSFw==IREN_zVt29gaOJ8KMCRQUHOBcdA==IREN_yAdXLjBphVL+NHlZx0ymo/K/O+m6gDLOhUJplqcWid+exTvwbH53j7EjJVMQzEN1IREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_NEjmHyBVjm+r80z/UMfsYg==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_uiD0GysK2zarci55x6pBIA==IREN_njDMSdNLrg6KfIZG/Rprgw==IREN_zxTBFYhwfYvPXh0RPViWWimUPoL9ubXuDv5nfccKcYjMyVvKosPx+rCU0IAWVlXvIREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_cxose2m/8sgXfTkW6fC1tQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_ad4ImFQQJEQq+OnOeergQA==IREN_iPwLFFE4G4GcldgzBasT6A==IREN_PwdlW1FEJnf9lve5+vkHrxeBira9WR2AIg/siIcBiMT9siE9b4rAgDEZ+46RkqWwIREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_CnN4ktKu++rHKnpYpY2dcw==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_sZYfuK7uVuo0tikiQJTXVA==IREN_P2Bq12fpMTBQqOxmgSEF0w==IREN_zxTBFYhwfYvPXh0RPViWWh73AqOnegyaa9MegCLVSX8znufEAZVMVOMg5PuaOT09IREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_Zv0QXqJH9LCpQh1m2TbVIw==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_z0jj0QjzJWhPTVaiReb8Gw==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_q5VbkkIdjpLVKot/2Dy7MomrP0gtPqdga9sanbW3WOM=IREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_EkyDKIZQ9N1govTxsgdBSA==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_TMrkoELwqwM4r69u0R6t2w==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_q5VbkkIdjpLVKot/2Dy7MomrP0gtPqdga9sanbW3WOM=IREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_DYPHjekMzguooT1cf5PBjQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_LH2nUVmp0/SiDMavZIJ7Rg==IREN_pzCf2Enrihx+LYp7YxsH2Q==IREN_ZyesYYycYdgEaR/nXWz5YcUqVyVtiP8HWveul/cBlEAgQLu4A+QpH4cD4/vtigL285P6nNA9CKd8gT80/REqcShHky1xcL5OoX+TWu9Haenm6hosW3G6b9fXCoJ9nzxeIREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_R69W3Nl2xHZjtktGvX2fzQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_07/JtlggWljwYDQro7DUYw==IREN_eWTCgFN84+YTfYSsthJdiA==IREN_SG8SQyJLoVGRTuQ2J2veDhHXyBH6uaH+PDrhEhEMctRhUS9LpQnWpAE8cIqFgBhtZs2mx5j5imeQHfLvmlmBXbfZ1wwNtsSnIEibJQxWttA=IREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_R69W3Nl2xHZjtktGvX2fzQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_KCnBkGVmP9F7kvU0K4pE/w==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_znAzQI1mfHNN6khVnkD1QXYaiZnFjXMMa3v63Gq0XL0=IREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_100eIhSQqdA0CINJBLLJCQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_vU12fxQXIJ+EBhJW6WVROg==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_aMGTtPzv12UX737mJzm2zTINKAw2MyrZ6lGamylE2bsvPwQ9P+Qe0UxSKNPkX+MMIREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_AQcXDQbZeHoIMu0R6DKKmA==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_WLNEPqPDe6PhWxGcuAtrxw==IREN_eXd2iczi+u4XakYP3ejlyw==IREN_i94m2B2vnkObRaZOFT7OLz5OE2gr2nOS0NX6vh8cczzjJXL8WqQjki0kMjgYFFb7IREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_qpRv8qDK7qMtS7mQVjVv/A==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_mCy9vcew0x1DHjzuJzM5Hw==IREN_UDHc/wK4hQBZg0mbBqYKqQ==IREN_znAzQI1mfHNN6khVnkD1QXYaiZnFjXMMa3v63Gq0XL0=IREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_100eIhSQqdA0CINJBLLJCQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_rCkAnZhzag1dHRpHePh6gw==IREN_pzCf2Enrihx+LYp7YxsH2Q==IREN_ZyesYYycYdgEaR/nXWz5YdKAisQ1sm872M3tRGZX3NhV0wf50ckQVVAw6Gq5NjCY7SCcBgfpDxwPc1IqnfjqRw==IREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_n4+5ZV40GOB2ZWiyhO+yUg==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_7+wG/lJJtXnjD4UNgkh/Vw==IREN_rOoHea50CSF2uOGHGFNFAQ==IREN_iMZ5FA0JHvKMpsCPJ2LMyt5/5G4OznK0XlNk5Tuiy/l3Hg8Tv2cwxHJep45gYRhTIREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_oItexzyKxjo/1osH9IeYjg==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_TpdXwsipcLwnM6MaYC4yww==IREN_FwbEVa7VhJiIp7cbuLgYBA==IREN_VMXJL/R7qmweiEXep+xsBLPwqLRhKlie6dOCgTeb0b4pbjQVuomWXs900mJzkknqIREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_E1rNePWMopp3lM5Ww8tKUw==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_vzlVldpikZBiysX5SsZyeg==IREN_lOJayEV/XOr+G9YF89LtPA==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oOEFJTMHimJ4NYjsiDATxvA=IREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_HJ8KYGRghnBNmdaVwiz8DQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_Jx8GshjAv5ZnPjP8Ga/kgg==IREN_eWTCgFN84+YTfYSsthJdiA==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oISgcDu0VV9qDKbWmFXggqNspEdfeclkLS/xXhvLucQaIREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_HJ8KYGRghnBNmdaVwiz8DQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_HL9YYPYCMvo4661PYcqfsw==IREN_Bg0HzpvUBH7bFYd+k6f/NQ==IREN_/mHSrHFRX5D8qvMKVEATz/qqbBR6r4boA+QnWbLhChM=IREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_Zv0QXqJH9LCpQh1m2TbVIw==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت