ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_Zd5LbXTcdyzgNVHIXLwMcg==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_uou9vrV3rLI8pimAR3qAKTynPMIGO81ru6YxAT7HhDXMyIb8uA2yKXwVf5vRwf+4hz/83/6kWKT0a4L5q8Yksw==IREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_7u+zCSvOVwlcuJSScJIfaA==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_LD7uRld3ZfR2DQr0GSofoQ==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_rUE9payF4ECgeWRldXIak4iL6JTt8WcBG9kPcwmezeQ=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_RlOwFMxqeG2CZCTL+1NtRA==
IREN_HUp2ZrR82xoCJLTznNKBZg==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgsv1vc6wSiAuQ10EUwjCI9k6M0+ud7T8UP9aXCP2Gqrafc+X/AtHzjYdjQzNH44A/iQ==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_8v3Kv/8KmYDCBafHYrCztg==IREN_BYfDCwZ5oQ0K6b3rACgB0Q==
IREN_cMh9BUL7ynAzN/71+ygirA==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_3G3hdmKICKl63oTXmMqCg3Y6CxzbdKZ77LWT1ZVBLY0=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_E1rNePWMopp3lM5Ww8tKUw==IREN_BYfDCwZ5oQ0K6b3rACgB0Q==
IREN_KtifVXKqNhlUVII7DYbIhg==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_gHSlylmiALTktrnNazziGAMZMmVxtX5mGRUYaRcczpyejU8voq5RQqov7fn5FF9OYDsGrem1bDqB1CEOcKu8yQ==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_ViWmMa5w56S/v16kxAH0bA==
IREN_HAgZPs7VspPyPuoDeat1BA==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_BJYQXM7xrZvYgiIEgg3EdjbF5NzGqAurbl9k+6c1usmREg9Q5eFYFIAwt6P6lGKsEbLaK8dzGLq6i07wIjpocQ==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_zKKSx/c+ysCMd6LhddjUyA==IREN_/JrE5jQQDROvVq1tAqDl0A==
IREN_pXkQ/mjTMM+SYBk4sdGMtg==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_HsdhYweP9oZCrZsPgoregyubUyUsp6zMWhKwepPsaXXD/OMSg3km51z7epXy4KR2IOYYfb+FDqydatYPp1nR0g==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_/JrE5jQQDROvVq1tAqDl0A==
IREN_nvmSdz1UCnIWqn9wFTKUig==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_Fqz7J2vbnMIBFMX7FyQJ53FTqQRYIKPnPxZKxmKy7VBaAUnGijiaDJai3TFkui2FIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_XNeZcJmRCpx7eTqyX/jDaw==
IREN_SFrwr/5Epg3YUhLHElbcHg==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_29AolNrS0MPAZ/xrZ8pRVkZ0azEqFLxzw4BUw1JrnDU=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_qyTclf7KbM1oZoLdi8j6Ng==IREN_BYfDCwZ5oQ0K6b3rACgB0Q==
IREN_putHezBHKoCZWGhGwig2Jw==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_3G3hdmKICKl63oTXmMqCg2Jr32cOGSq7jO8Pv8P0+nMvqek3M5RwqDvA/NHobDyI3x+Xa3TO9yyb0CZ77upurQ==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_8v3Kv/8KmYDCBafHYrCztg==IREN_Zep2vi/y4okKCWo5BI3T5Q==
IREN_Zn9fuPmTo2j9aysq+6b/Tg==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_EVeJzpUuPEmnd4p8miZ2xeMnSN0q71zD1dO1YiyuLsmQGGIWWO8qAG9N06raDvndYBIOfhNwHaxyo4dBa+KL7qcT+rjiICZ+e9n+g4oEruwbLREOplw3pEiJNgBySV+bIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_HMag9M4Rtq2aWOJSMDVcKA==IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==
IREN_R6WA1uZ5EzYMAZ0lZgJ/IQ==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_HCF7PgGHDSeTcsLqm/zersu01RZPh3M0apsMl9EL6iORsZvyZ2HKtfb/kdLo4ltCIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_EH3gFzuX8E8Qcp5fkKdIGw==IREN_ncDda0tvKjjfAob03Zw2Sw==
IREN_pcsWcXf4FfkZaijKQnxrCA==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_HCF7PgGHDSeTcsLqm/zersu01RZPh3M0apsMl9EL6iORsZvyZ2HKtfb/kdLo4ltCIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_EH3gFzuX8E8Qcp5fkKdIGw==IREN_ncDda0tvKjjfAob03Zw2Sw==
IREN_QMFPrkKEW8+UgaNWKk9PAg==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_9JCNe4lmww0fV+ikUO5Azo7iXJDBRJbROo1wa5MgZYuoyeBax+jkeeCzh978JBc5IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_/JrE5jQQDROvVq1tAqDl0A==
IREN_TGmrpFkfgZl2A0+Zw+PGRw==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_09BNVjdiqAHHhtRnKoZRQgyazR3VnIFWcazEGLgkLaJ5XPVfmFNKyDeFxD6esuyGnIAkgbXDoHeqNpF7zIcGtg==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_/JrE5jQQDROvVq1tAqDl0A==
IREN_sxgEGwxhrc3NFGmlLKb0IA==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_sEEQDKyC5oeSMpzecI+3xCWOcRmYMacFtgCvui6KQxoU4ylti2lUGGExpKVnen/StCqbpsPV4MTnAqdg8DZdj5m0mhuGo262DB4rQhe19WU=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_CnN4ktKu++rHKnpYpY2dcw==IREN_ncDda0tvKjjfAob03Zw2Sw==
IREN_SM1FdZZfctucp1IJViHD6w==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_Qwsvrd+gUmowlYuFD/k4z1tbVv28sPR8JwoJFkWEmssogu11dv+etYsunBNcDP5rIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_abeBwW7cHDCp6l+I5UBiZA==
IREN_gknXvkoPA2O//+j/lutf4Q==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_/QU+0Ne6D4A6C5EL3eZ2Xs7upoFyPsnO2ibDH67sIVQXHt7kRnF/8tv+7cCditvWIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_HMag9M4Rtq2aWOJSMDVcKA==IREN_ben4jpJdE5RaLVkg8J8WtA==
IREN_I8DkqRWCkRWZNEZolp7RNw==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_m1iHT5hmp4Fd6t8QkDpN+CFRSE/f3C8GcKf6c+VKcOSQxIeWp4b+U1qH1pG3BBfwEseX6TzS+SIMh74/Vpwdng==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_8v3Kv/8KmYDCBafHYrCztg==IREN_z7soXTb5ykw6N0Hi2zXX7w==
IREN_o4lJlbQu3mOXDis4Ti8DJA==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_CRhaTwZoQ90o6V6d6MCYjQsZAZjpm3NQNalkoAjttpeIwrOi8DPF+h3Vo5ZlIJ5qIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_BWp2cTjQ6jBUhDv9N2ywYw==IREN_BYfDCwZ5oQ0K6b3rACgB0Q==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت