ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_x3HIIbz+z6+R3u/mkWg0IA==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_NC3/vVliJSZD3y6GIkFZISzR871URBppmQwM0LO2CiMVDCud0W4K5VYofVkRrkiXtTe5EveqNXaYmQXWsqaBqTrGQpQo/P7cXnJ59EeSx9o=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_HMag9M4Rtq2aWOJSMDVcKA==IREN_ncDda0tvKjjfAob03Zw2Sw==
IREN_uJ3pX2ltxEw0ho8IkBKSxA==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_Q/M6gw8YSFxcel4SW6JYQWEzHakdUia/CV8NPrCYElnj+AiVccXXGHAHkxbg4G0CnXOFlO2tbdTrSGQilgSCss1xahOYkaacX2Mz+JYtntA=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_PhN5/gGHOGxZxOPqFgYo6w==
IREN_FR96uB0LKcdIadcJB87yaQ==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_QHlx3gKBqvXUrTEnOa39zggkW80acAij7G9IIuMT9a6db1KIOZhvVIMJJ2Os7YTLIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_PqiCqmjmbp+B9ha9VZPiIQ==IREN_N5cFug3898QgS8vyuiP/aQ==
IREN_FToA3W+gIC55FH72SVrtyA==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_QHlx3gKBqvXUrTEnOa39zpPsmmqNtQfpMGiZdQwo2sxkxh6MIBSWmlFMiLuBDQFdEqrcB2K3L7dj/hS+oYxujw==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_euw0fgGuN4Ukr1UA0FZyyw==IREN_N5cFug3898QgS8vyuiP/aQ==
IREN_IwcfBg/LG7aFk3QzBDX5dg==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_z5Vq+Ton2p5a2rYk85biiRZUv0jcchyeqv+6fHcu3kxztlRDFm9JaW3Xa4MDubRw8bblSINu7wwFbVzaUwYpuQ==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==IREN_hSuf9ohUHRiOUv3qBDLMNQ==
IREN_bSwZrtAfQCUtxl+Z10lEhA==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_ggKsHZcbJY3FmM9c9JMKjMPye6AM8eotXCO8ur0IGQs=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_dunYlXSL9iRfC1JFawNoiA==
IREN_7Rd0fy6i/a4vnERQSf12eQ==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_ggKsHZcbJY3FmM9c9JMKjMPye6AM8eotXCO8ur0IGQs=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_m6udoSDVNzMPkMzqDLYwKA==
IREN_lQY29jEyabCnczrlonvc+g==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_ggKsHZcbJY3FmM9c9JMKjMPye6AM8eotXCO8ur0IGQs=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_F0LhrnFNVWx1Za6PiGdXdw==
IREN_xQmQiBzDRqr7aAj1dun0WA==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_ggKsHZcbJY3FmM9c9JMKjMPye6AM8eotXCO8ur0IGQs=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_dunYlXSL9iRfC1JFawNoiA==
IREN_0A1dDmCsEZarmY5grLLkiw==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_Ki39O2/7X0lR8OR4nf67Rq9uTyNd1ZFdNEe+gnhbN8JIh7Jd24A5HEEgq1EGASAfIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_R69W3Nl2xHZjtktGvX2fzQ==IREN_euw0fgGuN4Ukr1UA0FZyyw==
IREN_XieHqzwotanL/05/b55seQ==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oKalicAmgpAEUUFkv8Cfy70JSHnN/IILJ4RQzaQAWjt7IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_UTZnN/VvsduwXpJswcyqCA==
IREN_ReQiSqsn3/orkAmoMaq78A==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_ZyesYYycYdgEaR/nXWz5YdKAisQ1sm872M3tRGZX3NjG/eWUiSIgS3Pih8Z1eifyIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_VFvgTQ3/+ULcMKJZ4s3tag==
IREN_R6/JhFPzcPICoWZNaJUrYQ==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_3g5itKHZIhpl+N5pApDnFlTc6YTk1GmuVDjt83m1LZhxBzAW3fkM8AVUMOrSRudZH+XjJKSe5Ql5HNLZOerkLw==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_URQ6+u9pW4k6DfqKhlk42g==
IREN_WxNplmDyMVPSS7/ZEyWq2w==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_qZ6hXOMVnPSgFnQXoaVs5qtbc+qSKMLOcRvfEFxONqA=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_LaxmyPaRXBR7vMPp7lCKNA==
IREN_qxXuFc5ucuWk/4WXqd42OQ==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_3G3hdmKICKl63oTXmMqCg+zZuLUpT2GUv5lwT/X35hcR56ioY9OukdJnMkrBMirvIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_LRRK0wwXea9Ao94cLSLdqA==
IREN_lACl3AZMeHuyiU4zRBR/LA==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_fDMi1Ug90ONVfw2SloPIQeKpUgKVWkHnO1vV1wvQtSKuYYPAy4TAB+hnOvXbwgXxI0lL+SMjSZ4xyFYGFejIhg==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_77KNp9sTLN2jY61GqzPEIw==IREN_dunYlXSL9iRfC1JFawNoiA==
IREN_GOFvbIw8irBwDk2DF2PX6w==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_q5VbkkIdjpLVKot/2Dy7Mo+goaWEKXFJmMHwpFFS1hTAtmRhk63+EVAFk9281LABIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_m5W/wzaxGgFS4v0WcfyEWQ==IREN_PqiCqmjmbp+B9ha9VZPiIQ==
IREN_rIERofQONBt/7IBmbLgmrA==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_+VRAc3NbuM0hTAhyjudqYIA9Pa1V7eHNO1Tiwf2toGKEf+8v4sWLWOmKMjWyACpdIREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_HJTHjaXtp08aJbns3ptj9w==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_MAcfJ/V4hAAVmC7oABhOBw==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_+VRAc3NbuM0hTAhyjudqYIA9Pa1V7eHNO1Tiwf2toGKEf+8v4sWLWOmKMjWyACpdIREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_JyjaHfhf5sP5+cQX62t2cg==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_LSlwIVmQTxoWDWdCCF4SyA==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_s4Oa3ZD/sfPTGViqKLwGqckR83VTy9UVpxMO1Ci9HJ8ycPzK3WeIjwQdMfTNZzXqIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_MxdMS2xLiyEydb9ouuIVYw==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت