ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_nlXXA3GvvpaipPTsW6vDug==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_03EgdWBdwenpQPF4by68BA9HnMyc86UawbGiLh87NArz653mQVAg8nwmik0lbzgcym55WS7F8FbDGrfW9tAJZQ==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_BYfDCwZ5oQ0K6b3rACgB0Q==
IREN_JztiW+z5CCMIwdYOjGQzgA==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_EPk3rZWIQqD+qs6vGJ1wSJWlWO0LnCsWyTmv+z5AqVU=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_cxose2m/8sgXfTkW6fC1tQ==IREN_77KNp9sTLN2jY61GqzPEIw==
IREN_vxKdiCGIguqcRcQC43Z9BQ==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_u0YWr5zN5TLeHpUb4YEng+yQ+JVmqu/AcuxFwiEUqAi5MwLkPGTS5yFbmhBUkGjoIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_9PddZYsPICkJ4dsI+EO7ZQ==IREN_CnN4ktKu++rHKnpYpY2dcw==
IREN_PpQlblkcBKZMJXamYOU+NA==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgssLV1GqHrP+8qJRTwAnsagLENVOTDYyNrCYO5bDrBUhPI4qLoR8uJFerUm62DVHgVg==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_R69W3Nl2xHZjtktGvX2fzQ==IREN_QSBVkBi8lGWNCGQfFpDYSA==
IREN_1dOpA7ueRcIYB9YgMrp+cA==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_z5Vq+Ton2p5a2rYk85biiYefeyqbY/02Fs9bCGIbmZw=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_RRxSs7tDEURF5Qo91iModw==IREN_N5cFug3898QgS8vyuiP/aQ==
IREN_vkWTid9Lx/vDwI538Gl9+Q==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_DqvTONQGe7aVa3OrgGwZcr5UMhylqEhGOCP7kWqrL2g=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_CnN4ktKu++rHKnpYpY2dcw==IREN_7u+zCSvOVwlcuJSScJIfaA==
IREN_5yllXpRNf73ACLkY9KCvDw==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_fDMi1Ug90ONVfw2SloPIQRr3Lj5ewhTWXl9AZWxdJwoVIVGDhDtZHe0OwMQMH8JjSx5rIE4EUcdQUJwbq1WqHMshJBzbk0170k8H9QAFoJg=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_wdUOuHEO+faLSGrTYCT80A==
IREN_y9DFTOePyeWNxjAXB8hs2A==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_RF/8DVy001uq6wJGSoCZSNeruwwZWTdyq5HBGXSsR4CENGPpYE4umn5ny0ox1lOr4zl2kzRDP//RNKwNmhC4FQ==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_F1Q6Mw5LAag1/GvRo8PLig==IREN_cxose2m/8sgXfTkW6fC1tQ==
IREN_/RDzH3lnz2MirwgIpRwbzQ==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_+Is8ExJ3P5CWrii9UQYcUbF4Wivki+8veaPchTNshc4fuabSPju3hxlPZGoOJyNEo0L/rhWc4UOc9LAoGxIXnw==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_zKKSx/c+ysCMd6LhddjUyA==IREN_ncDda0tvKjjfAob03Zw2Sw==
IREN_+WnOa4z70HnbxOaI9FXLbg==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_+Is8ExJ3P5CWrii9UQYcUVCcfNydOGBnodznqgrmhnDeBXU6e6b7c7wlB1UJ8AX0IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_BWp2cTjQ6jBUhDv9N2ywYw==IREN_QSBVkBi8lGWNCGQfFpDYSA==
IREN_0QZx+TSa65zGRtyDGaSs+w==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_1NspNuPUko5HZHI0SGtsQT2jjHiOXlM3AIfVk1n+LRW3l6E5edifhRHkv4sOa4K0lvP2p8P8ro0iJuySq78ecw==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_oakSURzuGJ1//zDh5BT05g==IREN_ncDda0tvKjjfAob03Zw2Sw==
IREN_bxIPrnrOvhdmPnA9fN5zhw==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_s4Oa3ZD/sfPTGViqKLwGqVcibS2Za7wnnv5UUlXpSkn5C3d2RG5LDh8HhZVCeR31IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_BWp2cTjQ6jBUhDv9N2ywYw==IREN_ncDda0tvKjjfAob03Zw2Sw==
IREN_C9vUMa2OCTzrro2bq3lCXw==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_l2ZGzH7Oc/VXXyocYLAZM0ldOKJQsKb1T8zTG7ev+K4=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_R69W3Nl2xHZjtktGvX2fzQ==IREN_PqiCqmjmbp+B9ha9VZPiIQ==
IREN_JORMHVnYiXBPGapvxqussA==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_Wj1ty4DVItcSg9XpIx0jAfRzNRRU9EHeXXh38xRKlRE=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_F1Q6Mw5LAag1/GvRo8PLig==IREN_euw0fgGuN4Ukr1UA0FZyyw==
IREN_abcB00zhHI5Fni8RuJvnVw==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oOBZ2rcu6l6jsyEWPUAQRGBZIN7P4n0sPIbovw1/waD5IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Ero9phk65G+qO/C2llEvlg==IREN_z6iw3cvipvaKy3j/E+ZVrQ==
IREN_nads6g0gCQkPGlsEwu1N1w==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_i94m2B2vnkObRaZOFT7OLz5OE2gr2nOS0NX6vh8cczylxq7pS9cx+zYYQWMhaYlkIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Ero9phk65G+qO/C2llEvlg==IREN_QSBVkBi8lGWNCGQfFpDYSA==
IREN_Qs6cMcH/gqiRLZ4W9yjY7w==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_qRuZHI2JuhVZD7SrpHiahI7NTaWMUrZN1lEDRz0vXtdOetDFr8Wqh1QK2RxLZ5+wTVpAcszsRAiQBxqL66GGdg==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_8v3Kv/8KmYDCBafHYrCztg==IREN_BYfDCwZ5oQ0K6b3rACgB0Q==
IREN_ap7VLheh7QIbZruSE0ZYqA==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_3dPb46YUF0J1dtPPLTwf7K1qD6gs5tinWAPHkyrLgOddQ21AN8+MA3yfZrYsPR1BIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_fifCVk18sxdGz3UGtheo2A==IREN_7u+zCSvOVwlcuJSScJIfaA==
IREN_Dz1zg2iOVfm5VXTpRIHT6Q==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_tulq+sz2+NErAxtm/hqxX2aLtvXnLIigyERTZSHOMZw=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_mREoZMm6wYHj7xV6OJxZXg==IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==
IREN_FiHWsm9g1Q5vlfrDdRosag==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_fDMi1Ug90ONVfw2SloPIQQCTgFTMxrIWSTH3YsYK8fGEU3HD/yOv19la5X8Axgv3CeUiAFJXccuYfp0BBema9w==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_F1Q6Mw5LAag1/GvRo8PLig==IREN_PqiCqmjmbp+B9ha9VZPiIQ==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت