ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_uJ3pX2ltxEw0ho8IkBKSxA==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_Q/M6gw8YSFxcel4SW6JYQWEzHakdUia/CV8NPrCYElnj+AiVccXXGHAHkxbg4G0CnXOFlO2tbdTrSGQilgSCss1xahOYkaacX2Mz+JYtntA=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_PhN5/gGHOGxZxOPqFgYo6w==
IREN_FToA3W+gIC55FH72SVrtyA==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_QHlx3gKBqvXUrTEnOa39zpPsmmqNtQfpMGiZdQwo2sxkxh6MIBSWmlFMiLuBDQFdEqrcB2K3L7dj/hS+oYxujw==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_euw0fgGuN4Ukr1UA0FZyyw==IREN_N5cFug3898QgS8vyuiP/aQ==
IREN_xQmQiBzDRqr7aAj1dun0WA==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_ggKsHZcbJY3FmM9c9JMKjMPye6AM8eotXCO8ur0IGQs=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_dunYlXSL9iRfC1JFawNoiA==
IREN_ReQiSqsn3/orkAmoMaq78A==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_ZyesYYycYdgEaR/nXWz5YdKAisQ1sm872M3tRGZX3NjG/eWUiSIgS3Pih8Z1eifyIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_VFvgTQ3/+ULcMKJZ4s3tag==
IREN_lACl3AZMeHuyiU4zRBR/LA==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_fDMi1Ug90ONVfw2SloPIQeKpUgKVWkHnO1vV1wvQtSKuYYPAy4TAB+hnOvXbwgXxI0lL+SMjSZ4xyFYGFejIhg==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_77KNp9sTLN2jY61GqzPEIw==IREN_dunYlXSL9iRfC1JFawNoiA==
IREN_rIERofQONBt/7IBmbLgmrA==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_+VRAc3NbuM0hTAhyjudqYIA9Pa1V7eHNO1Tiwf2toGKEf+8v4sWLWOmKMjWyACpdIREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_HJTHjaXtp08aJbns3ptj9w==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_MAcfJ/V4hAAVmC7oABhOBw==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_+VRAc3NbuM0hTAhyjudqYIA9Pa1V7eHNO1Tiwf2toGKEf+8v4sWLWOmKMjWyACpdIREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_JyjaHfhf5sP5+cQX62t2cg==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_LSlwIVmQTxoWDWdCCF4SyA==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_s4Oa3ZD/sfPTGViqKLwGqckR83VTy9UVpxMO1Ci9HJ8ycPzK3WeIjwQdMfTNZzXqIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_MxdMS2xLiyEydb9ouuIVYw==
IREN_hksrrVMv+85m4f630ijLFA==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_bTOvTosJhKeKZJ1alsrmHhfqYmbyHJDNxJWSbwWWU0U=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_0E/uMfbFR7m/7WJ5Q6I99w==
IREN_AD3p/HFS0gXwhA28/uD0TA==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_LDmwdBPqUfFUoJZUj7q3FFpTbNZJp/YOyLiw2HK5YqeUuSHepVVk2xlTAN2JlzOojUhtJpulx5ZpfHyKT4jCxw==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_8mpdmlKTYWOTqKzZWChVNg==IREN_dunYlXSL9iRfC1JFawNoiA==
IREN_8TMX+NhVDc+tNuex0iUH5g==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_s4Oa3ZD/sfPTGViqKLwGqVcibS2Za7wnnv5UUlXpSklYmQuzO89g2lBFFh1K8u99IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_QsneNcQs8LBo2LL4r4KeFA==IREN_ViWmMa5w56S/v16kxAH0bA==
IREN_sFHFWJTYMUvuhgavohchSg==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_XQg+a9dCAuXPPLGSHb6u5mz2Cee19/xsKkWWWmpSTMwAO4E0HIDuAX5o7fzKMcYzCeBlGv5IpL4nORg94we18Q==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_euw0fgGuN4Ukr1UA0FZyyw==IREN_/JrE5jQQDROvVq1tAqDl0A==
IREN_gEcMq+pMiGg+J69O2BKPIw==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_zvvKZeCsrZZZvx2U3IgIZjbx+eMVg1TJwl0Ule2u5N7rvd8u6mJLVqJoIzKuH+cgIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_l2ppEgAnzL+RjW1B/lC5ag==
IREN_xJxY9yHPtt8azQtJkc/Jvg==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_wupjup61C7b1+bElSGi2cWmhvjjqKy7LNWqsxuwIxrn0v+NH06XCckX/cgyfHb9UIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_GoA3DBTe3VpamcKZhOS/gA==IREN_dunYlXSL9iRfC1JFawNoiA==
IREN_Ht0bl/Vq1Tdcp3u0QnsZBA==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_29AolNrS0MPAZ/xrZ8pRVuzFcE4ZrLjouZEEY6L8CGI=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_8mpdmlKTYWOTqKzZWChVNg==IREN_k1eGqFIWdznyhvqMGGfwDA==
IREN_BnA6/Vc9NnvEs1emrdGNcw==IREN_BVB6cmUuh7bQ4MMbnQMQSw==IREN_HsdhYweP9oZCrZsPgoreg+BC7oyaC67dGqDj673+eSTJcj1ReoTm3DrIkcWRoFxUIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_aVBdngDiIC6UbInCz+/wYA==
IREN_8PXhMl1GIb0pT70Aw3A6zw==IREN_BVB6cmUuh7bQ4MMbnQMQSw==IREN_HsdhYweP9oZCrZsPgoreg+BC7oyaC67dGqDj673+eSTJcj1ReoTm3DrIkcWRoFxUIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_Mro0F7G+iwAarDoFxD/i4g==
IREN_CF82gYKsxXgaQKswEQ9tXA==IREN_BVB6cmUuh7bQ4MMbnQMQSw==IREN_M0thf/Ajk23sl8oBGazg5xXYIPNX5v/nyqGlcZmgMtzi7w52wrENg1dSgZA78raBIREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_N5cFug3898QgS8vyuiP/aQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_+Hdl/C6qJdAj+3AzGXfvCg==IREN_BVB6cmUuh7bQ4MMbnQMQSw==IREN_zz/TJ6N0uqExEtdQg7px2OyQnCMX9UM9S4/ipGzghFBZE5qsPFm/VnTnlw0vf3st0XvX/kht+3IPTrtFEPK97A==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_9/P8GyfcBEcW/ZrMHE7qwA==IREN_BYfDCwZ5oQ0K6b3rACgB0Q==
IREN_HUWmZgbd9/lUCi1fLT/2Mw==IREN_BVB6cmUuh7bQ4MMbnQMQSw==IREN_roEpTCnUwUBDX35cRpRl2QOaXmXrY0mZ8cul0MHyTgjCLH+MyXQ6Z97WfueEpeN1IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_8nwrjMQkVh9YMxUyii7RaQ==IREN_dunYlXSL9iRfC1JFawNoiA==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت