ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_rtf3hnMeSNjd3T4yaCCfnQ==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_HRa05e7f+DY7POz136iU8piso1hFKVvLA2OOVVMJEQ/cTYBrm9WvxuYRqAr6zXijIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_tbH2m+/pVB4WXMNsDa1vEg==IREN_madDP0lHeYFYiHtoOaZYug==
IREN_jVUhHCUgeuNtNVG5p9ffXQ==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_yPO7GIK3SGv4idZBoV8YL2hqJ+LubD7sgZ6Rvtv7rz3GNUrKNL3bN4mPYiDTfiJFIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_8v3Kv/8KmYDCBafHYrCztg==IREN_QSBVkBi8lGWNCGQfFpDYSA==
IREN_bZPGio2PZ4J6tPIDexT51Q==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_IjxlFozdA8HJEdFsWpVRbZhwuQH3UZwTBm3ZuJU9La/MpQy8SA1N7ozu2VwtaLvbxJ4cDYflSy1GKv7f8gVd+08WVpf3DgkekqUdjyyNI1o=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_F1Q6Mw5LAag1/GvRo8PLig==IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==
IREN_rZfnJTJTL1uxLeB5elAa3w==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_6VdkFHuXck65QTYeRZiaiHMe+ZSHUuL9Af8y+kL1BzdUCfeKHaWa236RpOsJxCuEIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_BWp2cTjQ6jBUhDv9N2ywYw==IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==
IREN_7KkD+wQ0YLd3wrw1K3W76w==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_SG8SQyJLoVGRTuQ2J2veDnRxKS9zz82lZ2v0dg0Oif4=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_fifCVk18sxdGz3UGtheo2A==IREN_euw0fgGuN4Ukr1UA0FZyyw==
IREN_I4MByNH/KY7/wToKYKbtmg==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_I5ZUlqvavyvPOOJw/uAsxgBWAnPAsJJGHaN8O4MQNzazRmEfjTjkypcIEKCX7ILnIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_AuFqjjlFVtzXcFKPR7/FqA==IREN_HMag9M4Rtq2aWOJSMDVcKA==
IREN_INqfDctJanp/7b3wp+fx1g==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_Wj1ty4DVItcSg9XpIx0jAV50DRNz6iz7Hp3fcb3M1OY=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_fifCVk18sxdGz3UGtheo2A==IREN_madDP0lHeYFYiHtoOaZYug==
IREN_0TQ84abFu/dxd56jui5vpw==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_5HwtWKWrotqTAo5cwm8ajF5iTf5E4ZtAsbb1VfTQUBg=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_TRZsLPmCsf6C/ZJMHRv3iA==IREN_Kufvvefecc2pb/JcTTknzw==
IREN_IiIyOxxX7XW05UfrhJ6VRA==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_aFWrMGurHsGwwJwna4ytAar/PPsHfaCB3FGqp9YBzSczbqUAxy4BXwGB0JtDO/kM8vHIFlCiH735JCa+VtLOI0S1GMebPsyKjbR/w3DRYq8=IREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_F1Q6Mw5LAag1/GvRo8PLig==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_/56gjE9kkfFQCS5eRMLfPw==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_zz/TJ6N0uqExEtdQg7px2OxJhiJiJIxPpRRGD8XAu+TTjWpxgbLIU/0dkcnXR/39d0b3RVFtdIut2wj/8zzyXQ==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_rGh5k5/C0Z30QzRl5NiBgA==
IREN_Rq18ACC4Q7VGvVZIVUo/dg==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_lsUJsKLI9cwEqBEs8kVBT7zAUa4GHlVohc/mm6HHJI4=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_zKKSx/c+ysCMd6LhddjUyA==IREN_QSBVkBi8lGWNCGQfFpDYSA==
IREN_bOo0LHKQfhobfsOWql+VKg==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_lsUJsKLI9cwEqBEs8kVBTz1gpu3S40ji8/VsfNh2NzTWR+YTL42O8M4lLaUbR6R7IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==
IREN_7dBRNCRiBuSioUW9ih+n8w==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_m1iHT5hmp4Fd6t8QkDpN+G8JGYETra+koDXX3HS6nc0Sdu82YupRcRjFwSys49ViNMcoE5UFFXkl79zE849SbQ==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_F1Q6Mw5LAag1/GvRo8PLig==IREN_euw0fgGuN4Ukr1UA0FZyyw==
IREN_bS/cCpCzgYqYziPFYsA/SQ==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_7oTOFmh+miE8OC2DE7ePy2U4dp7BaxEJJ7EWoX2umHQ=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Ero9phk65G+qO/C2llEvlg==IREN_QSBVkBi8lGWNCGQfFpDYSA==
IREN_6z8Ba5baIGzMq3hwHHXiag==IREN_BVB6cmUuh7bQ4MMbnQMQSw==IREN_q5VbkkIdjpLVKot/2Dy7MhYMUmPRQTWPtn72UcANwC/X4ZuIWABtGin7tJZpOO8qIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_zKKSx/c+ysCMd6LhddjUyA==IREN_QSBVkBi8lGWNCGQfFpDYSA==
IREN_3zu+Z7dg2Jo0suvhg0BGfw==IREN_BVB6cmUuh7bQ4MMbnQMQSw==IREN_7cELr9OQeCRzokdQ1YrRF0smNmLkrMk/xt5d/GiwfyUICwXCBOMAqQ2+WadGxIyL7MBoxWrD2MRwBxCm9GAM3Q==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_TRZsLPmCsf6C/ZJMHRv3iA==IREN_ncDda0tvKjjfAob03Zw2Sw==
IREN_K8i/Zbfv6udXyF/Q2gkqfg==IREN_BVB6cmUuh7bQ4MMbnQMQSw==IREN_L+9GePOC8xphBDeM+kpgL8E/Yc+oGrGAZo/Ihlj5rBgUbcqO/Qh6XTzivo+PFjaxK5jOAbXVgeVdXdHQERhG9g==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_bVQhl59HhzMohb+VwDbLbA==IREN_R69W3Nl2xHZjtktGvX2fzQ==
IREN_OrPLABJ6y+PBRVrn2XBCYQ==IREN_BVB6cmUuh7bQ4MMbnQMQSw==IREN_LmkmjIR6HpqzigbMv4NOtcIC+FIJ91kypbzUlnke8EWUbow05RGB54tqsySGN+VmIREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_BWp2cTjQ6jBUhDv9N2ywYw==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==
IREN_jYG059DsBe0T/+mTnlbaaQ==IREN_BVB6cmUuh7bQ4MMbnQMQSw==IREN_M0thf/Ajk23sl8oBGazg54/0HPUkN1PmloR/ez5DZMCYn1564IbJSW632NWxj+5KO4HKEIZWTj2/+x4G0yzUDw==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_ztd9Gq58h5QyOnG+aqVGuA==IREN_R69W3Nl2xHZjtktGvX2fzQ==
IREN_kkui/z6oUvFnL908SrKk0g==IREN_BVB6cmUuh7bQ4MMbnQMQSw==IREN_zxTBFYhwfYvPXh0RPViWWt/dj15TDQAavOO/mDMxkJ4ReHxy6BjdQNdRi+vJ/sBtmKpRnncnX0Kqd+rEQAGM6Q==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_N5cFug3898QgS8vyuiP/aQ==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت