ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_bOX4oqnRXhiMT/WS+8x+aQ==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_bivpT6qjSQmYRByMnTWy4N8781qSM9Q0vPe8MeH21aQ=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_BWp2cTjQ6jBUhDv9N2ywYw==IREN_ncDda0tvKjjfAob03Zw2Sw==
IREN_GVH7jXZMWbT0ig6RaOPZFA==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oLT0936PiSUq8/fk8o6V2wuARh27I+rgIFad2miiygTLIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_CnN4ktKu++rHKnpYpY2dcw==IREN_ncDda0tvKjjfAob03Zw2Sw==
IREN_imzWpb9RL/0gDZMRtIXi5A==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oE7hRnOfG0SFL2rdi6whAVa2AknJIGkgmCN0su60/8ZCIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_R69W3Nl2xHZjtktGvX2fzQ==IREN_GoA3DBTe3VpamcKZhOS/gA==
IREN_vQQHGM4SsR1UgTxTGoas4A==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_HXS4IWP05h2D3i3kOEHRpQCZC78d6vbaWqAlsGNQbCrcBZHoGU7otnllcjHu1NNOIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_qchmjdhEKKcPpW8l4B4N7w==
IREN_oA12dioyNSaX9AhDmqsTZg==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_QzSYhpDvD4tZ2Qu1ZClg7JXTf5zaU1QvZRl0ZQJifiYRUJD2VuSjEsSGAOVMcivnIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Ero9phk65G+qO/C2llEvlg==IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==
IREN_uuGGyFFFoAv1yaeRnHyHYg==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_NF8k58NGdPc20p/RMmT2OVsAK+06j/4+YFm1vEVSyjoigwBRcg7lqf2jM4SVkgczg1PjhGXBR4jcredOTCMCvAtnFCZ/4JpiXlQfudCINnkrdJpN4D33GlKscQu7aebjIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_8v3Kv/8KmYDCBafHYrCztg==IREN_7u+zCSvOVwlcuJSScJIfaA==
IREN_a2idHpVluj3R35Kgj13/Pw==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_kqgvAxalj8mUkR/Fl5/pOGJATrLoEV2P9qpEIX8H4q49hnNrHOqTYe4lusj7ReAaIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_zKKSx/c+ysCMd6LhddjUyA==IREN_ben4jpJdE5RaLVkg8J8WtA==
IREN_HRk20culIVSsN2m/sp7Kcg==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgsqJXbcqYI9uJn33j29hDwIf1fzl58YeQL/MbyTjTy/1WzH1xkqFIwTramOjYQ7c54w==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_TRZsLPmCsf6C/ZJMHRv3iA==IREN_GoA3DBTe3VpamcKZhOS/gA==
IREN_FvwXR1uLAYp3I4uKxMPBhw==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_19Bk3225Ae03A8XP9VKhf/w3L/h1h3uCdtWgZJDytIfuEMylkr1i6t7K5fTbiTfcIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_Lri/UMKBdXLTXpP+wZqx3Q==
IREN_E2/KSPFGO9Qr3iQsv+M6Yg==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_155915Pa4ORa0nhmXgoPQXx2GUpxuJh4ly/9a/8tPaLowuOAcShBN8zPaU6QnQJBIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_EH3gFzuX8E8Qcp5fkKdIGw==IREN_CnN4ktKu++rHKnpYpY2dcw==
IREN_oIwveAIW0u+JTknzjv9rAA==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_v/WGO5zIOs8Yk132fQop9s8Ql5Q16yB6sB2O5fzcwUVGVw0WqFpYXWFU+keOykb6bThrUbmFNtp+03XKpGFdXMe2qGUkhig1/iz02w04YRQ=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_lwjHGg66HLSVGXfXTPfQKw==
IREN_mxk17x9ytJW2d+MIzrYFgA==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_FLPNSOB6cfsbfnedqgS6P4xv2+EKoAdD8yFvTZr//ajsQb8XziiPbICmd2sMH7XcIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_8v3Kv/8KmYDCBafHYrCztg==IREN_QSBVkBi8lGWNCGQfFpDYSA==
IREN_hjJwPuvfDeXSfBghB4Pvlg==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_61T/I2GJQ+XZsg6/bZ5hdmN2Eq7wkNSiaPYRNoYpTQk=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_djeMGxywlIUhCigmmgGekA==
IREN_ncb5LZtl7IUTxej2TjQxiA==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_PwdlW1FEJnf9lve5+vkHrznB0f5yP3QJG2J3lHLarRf1Yw9WUwBzqLhYPXvWablGIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_BWp2cTjQ6jBUhDv9N2ywYw==IREN_ncDda0tvKjjfAob03Zw2Sw==
IREN_Uu0QEP53Edi2CW5jDOrbfw==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_kqgvAxalj8mUkR/Fl5/pOGJATrLoEV2P9qpEIX8H4q6friY3ntR8w10PTr3xtTUwIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_8v3Kv/8KmYDCBafHYrCztg==IREN_ncDda0tvKjjfAob03Zw2Sw==
IREN_VG/puFw3UUyLAxo/N6/OUg==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgspTl88i5Ob8Wuk5gNIv34uOIxJ8ejloHsSIgkS2CfvFVfRWKRR4sunNGH6AlVbuj7A==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_AuFqjjlFVtzXcFKPR7/FqA==IREN_zORh3j7eGREPNRa24Tg3Kg==
IREN_1aGtDeyg7FXi2/P7Sfxb+A==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_PwdlW1FEJnf9lve5+vkHr1yGbMIlLMM5JoZ0F3YXzPb0pEMGfxuMoRR8JieDvZ/eIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_5r2uh0TQCT9g8HN++WP3rQ==IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==
IREN_eGJpxnJnZ/N4kOFvh36qRA==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_Evpoqwp3NMspTlUGOX7h1oj45CSWgdf6PeJvC7cJZ3v9bQVykN2bcE45DwNgNh1vIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_R69W3Nl2xHZjtktGvX2fzQ==IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==
IREN_bwyFIZVtKRTlb8SxUH9d4A==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_Evpoqwp3NMspTlUGOX7h1oj45CSWgdf6PeJvC7cJZ3v9bQVykN2bcE45DwNgNh1vIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_BWp2cTjQ6jBUhDv9N2ywYw==IREN_7u+zCSvOVwlcuJSScJIfaA==
IREN_tSYWAQJTrjypyOR53/FAHA==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_GqqbOsSC31X7hyGhcf6g+NV/36mx4STF/uwCvEcUBLDT27BpnH2HORuZz1Jymo0CX/3S5vj82T488OkO1GM+Szi1oC3Q3spSUaidUb+8RGg=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_qchmjdhEKKcPpW8l4B4N7w==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت