ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_LxGbefUf4lM5x1W2z4IrFQ==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_5ZdxckFY7hKP7C0E9jrGUdOonIbULTxGiHjwootywBf09X/0U25+P9z+75ZC6VO4IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_/JrE5jQQDROvVq1tAqDl0A==
IREN_9OrtHrlFefj+sWrBc/XnZA==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_c0xAw8hdYof4QUwyWzmpPUZGiNOLK1OZttew3DGCeEOZBoWSdACoziCaeZvgPazeRCfOvTgb5JX+7pSyU0IryQ==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_k1eGqFIWdznyhvqMGGfwDA==
IREN_9pcCbBxY6DSsaKb3+snBBw==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_kqgvAxalj8mUkR/Fl5/pOGJATrLoEV2P9qpEIX8H4q4zRKXWSrWX9Jy1l3W89IRttuz67rZ44Th1L94g5BNTew==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_hOp5q9rggMrJrorneEVivQ==
IREN_KvAEX2Vq05/JJF4bDERhGw==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_fDMi1Ug90ONVfw2SloPIQdrQn75ckeSCS/5EYLhF+snPCQhM5H1fHVgTQDNWd9pZTEZeVoZlDCBeGMC5ieYHOA==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_cxose2m/8sgXfTkW6fC1tQ==IREN_N5cFug3898QgS8vyuiP/aQ==
IREN_zBtJGhSoBY+it80iZWEynw==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_s4Oa3ZD/sfPTGViqKLwGqckR83VTy9UVpxMO1Ci9HJ/BdLHWgN7xl8N7iwlz11XPIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_/JrE5jQQDROvVq1tAqDl0A==
IREN_inwmHaquIHkgAapsKkxI4g==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_sEEQDKyC5oeSMpzecI+3xPO62cR/nyyjPXW0leDIuI1x+6adIMnihmU0UJqgvZstIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_lwjHGg66HLSVGXfXTPfQKw==
IREN_6dPOL8r+/XBv3AiGwUApsg==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_j6mZODIvAowjpj0clR/pp43f7fUZgReZto1k227w6EjpEoyem7fzwhPVYn4MS55iIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_N5cFug3898QgS8vyuiP/aQ==
IREN_rnWI2J+zL9MnxNExS8YxRg==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_WwWFYQpDpLKkUZpLnArvVfB9vlPGVn3AKiG33PcuM2Q=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_cxose2m/8sgXfTkW6fC1tQ==IREN_N5cFug3898QgS8vyuiP/aQ==
IREN_3Sj9HNZdRg39LhDJvzH3Ng==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_iyOev52fXgiNatZBo85dJFlzHbSMAj8MekwX5YTH4O8=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_cxose2m/8sgXfTkW6fC1tQ==IREN_ncDda0tvKjjfAob03Zw2Sw==
IREN_8CFaWmyAd6f2VnyiZeyXdg==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_i01Q7MUhE275nHt+UHfLTIuzJgfmCEZq0PnE7/K6Jz15DPN0VvkZMvvt0jPYfAGTp0uAB+bUUSXXfN/OFVi1Cw==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_XNeZcJmRCpx7eTqyX/jDaw==
IREN_+u+dCUlk7K59BAwks7ovXg==IREN_BVB6cmUuh7bQ4MMbnQMQSw==IREN_kqgvAxalj8mUkR/Fl5/pOIefNka9oIOVefkt8kcLQPIGhVIlf6orn1/nNBdwDDRFIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_HJ8KYGRghnBNmdaVwiz8DQ==IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==
IREN_bq1zqACqfpZHs2XScasCnQ==IREN_BVB6cmUuh7bQ4MMbnQMQSw==IREN_ASpuNJCkqDkBqbPRt2aLjieA+FeHc8CO2LrGGjlb/mZIlA7NmZ1cEJACYyvwusXFxlF/aiJ9QlD58VcpUU7vAg==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_qpRv8qDK7qMtS7mQVjVv/A==IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==
IREN_MmZntc5QFEunBdwmbL3EzA==IREN_BVB6cmUuh7bQ4MMbnQMQSw==IREN_kqgvAxalj8mUkR/Fl5/pOIefNka9oIOVefkt8kcLQPLNK00WDPG4faie5GlQ1D5SIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_LaxmyPaRXBR7vMPp7lCKNA==
IREN_78H9+V0EIshzvQ5i2ejnCA==IREN_BVB6cmUuh7bQ4MMbnQMQSw==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgsqkDfW+HaBIlO1hl8o6xop4Gfyo6Sdd8m250ELz26Aiie7jCG30rUrzronjlMP7zVw==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_R69W3Nl2xHZjtktGvX2fzQ==IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==
IREN_js5aTJwTAfNiD4qU6vX4ag==IREN_BVB6cmUuh7bQ4MMbnQMQSw==IREN_AO4bHpu7lZl0zMnVc+ucSsJGeokdHjeVaKY93cGPuqCBdkTMiGefMAIAuNvzz6DsIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_DYPHjekMzguooT1cf5PBjQ==IREN_/JrE5jQQDROvVq1tAqDl0A==
IREN_dtJ6XlhyIYmBNF34khS85g==IREN_BVB6cmUuh7bQ4MMbnQMQSw==IREN_1O2BdT84KCNL3jB1nLlZivpYUcgsVYEiZ9KrgRyKzBQopzA0ZGlfMdVPOCBPvIvqIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_HMag9M4Rtq2aWOJSMDVcKA==IREN_LaxmyPaRXBR7vMPp7lCKNA==
IREN_a8XzSMPM6uJWYetQTksWOg==IREN_tY0jFNU7gCgWgfYzoQFXFA==IREN_qTwkXX2yA1A8LNuhDxV/ZhH/8MD3PfGO6+0n0H9G7jMpy8BUupSSexV3T59HVGSLIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_ggGRLMp2J8yiBlldaN2opQ==
IREN_+y+VEvhC+k3JGYuWNOUI0g==IREN_tY0jFNU7gCgWgfYzoQFXFA==IREN_qTwkXX2yA1A8LNuhDxV/ZmTl8u4FgbVLrbHSVZym/mwJUmR5VhJPK1s5vt2QK/OgIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_PhN5/gGHOGxZxOPqFgYo6w==
IREN_+ph+JWKOn7SQPm67FdXmEA==IREN_tY0jFNU7gCgWgfYzoQFXFA==IREN_PwdlW1FEJnf9lve5+vkHr2dlxeJBuOPSWNwIQwHJsYlBlgSg/Arzx5EbOoDYmp15RLH3ERsaTyksE/6tdQp4JA==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Kufvvefecc2pb/JcTTknzw==IREN_N5cFug3898QgS8vyuiP/aQ==
IREN_VqJkAyoYYxJJ9KFDUcBjqw==IREN_tY0jFNU7gCgWgfYzoQFXFA==IREN_hVirX0YLvRyT3mdphA5xtRmgCUFhNYMDhIRiTrbeRVohlWEbLgTxd6Py6JhKzzPMIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_CnN4ktKu++rHKnpYpY2dcw==IREN_BYfDCwZ5oQ0K6b3rACgB0Q==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت