ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_tzjHd0+Bq3WUQR7qyK/31Q==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_09BNVjdiqAHHhtRnKoZRQvAfg1hEQ3ynBckJkBi6mN20iz2AJZn+ntBbQis+4g2lNxd07MwJnpUWJM021d89Pw==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_77/kWSjBaz3/BWBPqv552g==IREN_z7soXTb5ykw6N0Hi2zXX7w==
IREN_ItKJhL/nylu026WTIAm+qQ==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_yAdXLjBphVL+NHlZx0ymo0oX25TLPVnK/QHPnEPdouE=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_BYfDCwZ5oQ0K6b3rACgB0Q==IREN_dunYlXSL9iRfC1JFawNoiA==
IREN_dlmVCz4a5tvVjKyT4+i77A==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oDtNTjoKnuuxWtNtlstViT/1G50jveQN3MwpiP2AVJghirXFkSC3v0e/g0nvdidkaw==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_Zep2vi/y4okKCWo5BI3T5Q==
IREN_uWfCvrz4lQQi8rZUCL/cFg==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_PwdlW1FEJnf9lve5+vkHrxah7HuiTwp6Awq3D3V0WNs=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_XNeZcJmRCpx7eTqyX/jDaw==
IREN_htc1NfSPFr9HnGVcLe3J8w==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_I5ZUlqvavyvPOOJw/uAsxr2lH9dQUJaCpNIH9NGa29f3aMcoiemDypzV3sixVhu/IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_dunYlXSL9iRfC1JFawNoiA==
IREN_ZXIYe0J0w/SV63fPqlTtkA==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_e6JKoxlmcjBdpka7V99DA5+m2CTcH4QQ0X/Vb5sweMDTxfYfD+aX8WBH60pLuXK8IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_ncDda0tvKjjfAob03Zw2Sw==IREN_k1eGqFIWdznyhvqMGGfwDA==
IREN_D2I7s9Ctec9Wq44wKqlsig==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_3g5itKHZIhpl+N5pApDnFlTc6YTk1GmuVDjt83m1LZhxBzAW3fkM8AVUMOrSRudZH+XjJKSe5Ql5HNLZOerkLw==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_URQ6+u9pW4k6DfqKhlk42g==
IREN_oXKjy7EbPmi3A2e7HFelaQ==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_fDMi1Ug90ONVfw2SloPIQc70CIlSlm9Pukl/a8lKoDN9yH8wyK31OGjjKYgEJTTIyC0N5TyNv7/szYpB6YNLXQ==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_J8lR29/KQ+A2cTRuvbH5JQ==IREN_z7soXTb5ykw6N0Hi2zXX7w==
IREN_dedyQ81w2Q71stLI4Mxk1A==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_EPk3rZWIQqD+qs6vGJ1wSJZU4NycwBOhYhbKD/wzAx0=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_QSBVkBi8lGWNCGQfFpDYSA==IREN_k1eGqFIWdznyhvqMGGfwDA==
IREN_ovPIgS2EKgpF1AfJMxaqFw==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_i94m2B2vnkObRaZOFT7OL7v1C6RizA3EOUqlX8fzdYbA3uIHLi3iYsPsdI59i35l6VJ235MwoxDKSWg43yiNww==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_DYPHjekMzguooT1cf5PBjQ==IREN_z7soXTb5ykw6N0Hi2zXX7w==
IREN_9ZMufY4Zl8qyJ4JGbL2OAQ==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_/QU+0Ne6D4A6C5EL3eZ2Xs7upoFyPsnO2ibDH67sIVR/sfVsxUgkHRhIcZpxfdqWB21EcO1TX44SuycsTLrTiQ==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_g/yXThPA2BKsvDEeu8tHHQ==
IREN_H3NjdIE/a54MtU43qT39tA==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_NF8k58NGdPc20p/RMmT2OVsAK+06j/4+YFm1vEVSyjoigwBRcg7lqf2jM4SVkgcz+2rs7Vk0ofJ+s7T8yUVVTD9najcmqaHV3TE7xPtvK6E=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_CnN4ktKu++rHKnpYpY2dcw==IREN_ViWmMa5w56S/v16kxAH0bA==
IREN_jCSoKa7v7ax0HfT73y0toA==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_i01Q7MUhE275nHt+UHfLTIxDyz7uyc5E7V4hE77Rl2g=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_Mro0F7G+iwAarDoFxD/i4g==
IREN_NDbQPvF2W0l1hLilGY1kHg==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_8+rYtFh6OYXwa5ftB/6kjlJNIpy3+eWNEj5UL5xAbNDp7w67yI4XwjV5tvlTCaPCIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_7u+zCSvOVwlcuJSScJIfaA==IREN_LaxmyPaRXBR7vMPp7lCKNA==
IREN_H8CcSTdB7s7URWkrrflsBA==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_sQ4CiMZyiiLpIvJMyPi1CfwULehQOqXoY/2HVQWFvbU=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_ggGRLMp2J8yiBlldaN2opQ==
IREN_zZlR7l0dPsP+fXbh7eI0Xw==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oDtNTjoKnuuxWtNtlstViT/1G50jveQN3MwpiP2AVJghirXFkSC3v0e/g0nvdidkaw==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_ofu06jNns9q4xNvfcApwsw==
IREN_djHSz+V8aXeQwZ4BYoNnnQ==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_kUkxorMYiApTt653uzIM37jdGSZg9TnQECp5bTlxtxA=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_euw0fgGuN4Ukr1UA0FZyyw==IREN_8nwrjMQkVh9YMxUyii7RaQ==
IREN_HPC3jJB8vNJXHoznL4uHjw==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_kUkxorMYiApTt653uzIM37jdGSZg9TnQECp5bTlxtxA=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_LAh+GGnQHNBs+7MPC1IIKQ==IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==
IREN_8J6LVl+C57bWv3nDUI+MBQ==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oGZ+mOxv5MsiSHtwnY5IKy8=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_CnN4ktKu++rHKnpYpY2dcw==IREN_Zep2vi/y4okKCWo5BI3T5Q==
IREN_qmceJBjOf/7yBXWkr2Pt+w==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_ZyesYYycYdgEaR/nXWz5YdKAisQ1sm872M3tRGZX3NgVp/E6NjEZFjsBk4bA7b48IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_MxdMS2xLiyEydb9ouuIVYw==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت