ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_BW2K6Kb1dP1Qhk1l65q+AQ==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_NC3/vVliJSZD3y6GIkFZISb3euClF0sgrD1272D11hR8U4GBdqLw2D9E/fjRvSkMf++il9pRQFZqjFa3EFSu41Y8mUwkckXOkfaLPzlJ2ZY=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_euw0fgGuN4Ukr1UA0FZyyw==IREN_BYfDCwZ5oQ0K6b3rACgB0Q==
IREN_vwVJecMdCL2oieV4GKJ+yA==IREN_JzM4Tx01wtPcSrS/5s/Gtg==IREN_TGbfRosafPwiA3ZP7f5itOcRChcM/7mhmF4cm08/FEJsRSPJxZeZ65AMUvoQ8FWKc+1KboDMly/IGdwY7f2anw==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==IREN_/JrE5jQQDROvVq1tAqDl0A==
IREN_npC3tdhWComI2/HUXQ0loQ==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_CRhaTwZoQ90o6V6d6MCYjSuUGXszTe9/V9kxxB4fcZ4aglGGMth0GIvRdQ3lB/FIIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_9VzlAE/3KbdCZ747Sw8yXg==IREN_d6uBhZDzm7BFl7SgTPcQwA==
IREN_BUyvbZbGG3xDYdD2J++cQw==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_OCOs1L7unlxGPk6HoHuYwAbb4nWtwJbq2NjLhnzUWgOPQsJVOwlIit7RtYhxr+T2OVJsZ9xrILXwC4gF3CjYtg==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_CZh8+6C4aSpiO+9XjrPI3A==IREN_GoA3DBTe3VpamcKZhOS/gA==
IREN_INy8NeHOTeT7D4gkk+xigA==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_z/PqFxa9b0jDzbCfCLPLOxstOpRUOLFoAn+onUQ+vQg6fzkGfkxcqdDhsJC36BbzIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Kufvvefecc2pb/JcTTknzw==IREN_BYfDCwZ5oQ0K6b3rACgB0Q==
IREN_pitlvj5SidmnDT3LeKkjFQ==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_9d+s7NSTpaB7czkiJQSehq/ao7p8a4JeIP8YrsX0jDzfeKke+2lswDcUkooe7WUNBuaOE/65roYl+8uv+Jrkww==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_R69W3Nl2xHZjtktGvX2fzQ==IREN_N5cFug3898QgS8vyuiP/aQ==
IREN_uMg+xUvlsext7OOSuVrlBw==IREN_E/Anbn8EpOOOHfFx2EgmiQ==IREN_7oTOFmh+miE8OC2DE7ePy3zJWi+mvRLFJrnZ7MH6GIw=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_F1Q6Mw5LAag1/GvRo8PLig==IREN_GoA3DBTe3VpamcKZhOS/gA==
IREN_shnTZUTdVZG9Xox8InhR2Q==IREN_BVB6cmUuh7bQ4MMbnQMQSw==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oISgcDu0VV9qDKbWmFXggqOKYGYZvIYxjlXVNY0pgYv+IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_LAh+GGnQHNBs+7MPC1IIKQ==IREN_z7soXTb5ykw6N0Hi2zXX7w==
IREN_KYM6V+a9CRhWkcqdORacHA==IREN_BVB6cmUuh7bQ4MMbnQMQSw==IREN_Vbe/RtmSZq7V7E2/pt/nfBgHDXJjGXD5DEh0tzggvyag08p7ZS3GyMWi+JRZJ3yKrr7MlJyLNTIQeJCJsJLFEw==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_CnN4ktKu++rHKnpYpY2dcw==IREN_/JrE5jQQDROvVq1tAqDl0A==
IREN_NhSGb2Gw/xTT0W5Ltt9cCw==IREN_BVB6cmUuh7bQ4MMbnQMQSw==IREN_sEEQDKyC5oeSMpzecI+3xNQ9g87mC1dnOkRij2ulnQAluDjehAOIbC/dCWJTXKBXIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_euw0fgGuN4Ukr1UA0FZyyw==IREN_ncDda0tvKjjfAob03Zw2Sw==
IREN_QVmmgnOsQ9YsIW4BupufKA==IREN_BVB6cmUuh7bQ4MMbnQMQSw==IREN_WPkjTEGJyZKyyNVC1akKdWFlTJlvIHeeL+zxUqLotNl+BJRaza+WHPfT8t8wLNZNIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_CnN4ktKu++rHKnpYpY2dcw==IREN_N5cFug3898QgS8vyuiP/aQ==
IREN_gnND/WECynxQePTrIXesYw==IREN_BVB6cmUuh7bQ4MMbnQMQSw==IREN_i01Q7MUhE275nHt+UHfLTIuzJgfmCEZq0PnE7/K6Jz3RuNnPBINQ5HTdHZ9J5yROIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==IREN_/JrE5jQQDROvVq1tAqDl0A==
IREN_EJUDY9ZSMQn5f0oSJfm3yg==IREN_BVB6cmUuh7bQ4MMbnQMQSw==IREN_XfHoVStt2tA2FWIQV8Y65AthFap3H0fN5QfenyJQ7+9jiXIeqN7/uZiuA/KxYIQiSruqTk4hyLfUCn5EJJ6vtA==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_mREoZMm6wYHj7xV6OJxZXg==IREN_QSBVkBi8lGWNCGQfFpDYSA==
IREN_PZ/yjRB7rEG8hafRnRhDtA==IREN_BVB6cmUuh7bQ4MMbnQMQSw==IREN_NC3/vVliJSZD3y6GIkFZIfZOdgiUKdMnbRMuNDfBRjkDYe3+VFWBWmXEaxQ/1cEtLh52JBbeaT/rVQLH83BDXg==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_CnN4ktKu++rHKnpYpY2dcw==IREN_ncDda0tvKjjfAob03Zw2Sw==
IREN_/c7OBYXzXFSHBcjoziSpHQ==IREN_tY0jFNU7gCgWgfYzoQFXFA==IREN_VfHYJWTzTdleiFptAJttTo996wqrociT3jkaHEjbjsA=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_CnN4ktKu++rHKnpYpY2dcw==IREN_ncDda0tvKjjfAob03Zw2Sw==
IREN_aY8hy5atWKT1Kbsly1hZdQ==IREN_tY0jFNU7gCgWgfYzoQFXFA==IREN_wSARvsghx8Oc3TBE2N4CCAskoE44Ib+2sCrQADz7vOv2oc0nHBeIm/CVJ4US3hBgOFTIvNDzXKdsjVfU3OwuEQ==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_ben4jpJdE5RaLVkg8J8WtA==IREN_/JrE5jQQDROvVq1tAqDl0A==
IREN_FRdW9DjnWvY+ZmGM/6Hx1g==IREN_tY0jFNU7gCgWgfYzoQFXFA==IREN_P2ejOwCUet48tUOfkXycuzJ0S6BRaP0nf5ok1eiaB2ykQZRGmksrKdTrX+GOaRKWIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_RRxSs7tDEURF5Qo91iModw==IREN_z7soXTb5ykw6N0Hi2zXX7w==
IREN_hUIN2qLfa9QyXdAZRbj6cQ==IREN_tY0jFNU7gCgWgfYzoQFXFA==IREN_m1iHT5hmp4Fd6t8QkDpN+EUIBFEGiNFN7TuSiIU/WInhYiLmXPk+KYvNc3Z3JHir+HH7QbBKZ8x0XZW/qVM40A==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_HJ8KYGRghnBNmdaVwiz8DQ==IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==
IREN_Ggeq6VIxAY+BeRtUuuCmog==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_kqgvAxalj8mUkR/Fl5/pOGJATrLoEV2P9qpEIX8H4q4vNAHpqc2hVFgF8XBmCe2DIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_cxose2m/8sgXfTkW6fC1tQ==IREN_/JrE5jQQDROvVq1tAqDl0A==
IREN_mdABZMP0TEDiBAau7865KA==IREN_tlz6HCAfiNlQ+Vk++x96GQ==IREN_CV/q89UuAhVmlhj7L1WGU4QJ3oeyorZsZcaqxDNxNpfEVxNT4StdgbYLq3f3J6JC79iEY7hLsabAErVP10TQ5A==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_cc3s851cLRqSNwJ9qpQc1Q==IREN_PhN5/gGHOGxZxOPqFgYo6w==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت