ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهزیربناقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_C31G0u+D9/A/nH3qUu3MwA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_9/mE0K8OCDe7YSY5V2+RR+dDfBiByBAwwyPTWsq5QSlqDOX76uq2KriXgUYhWC6GIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_LX5hoCf7XS9/M1JB0gwMIw==
IREN_KKePedETqrBibAg5wYIhfg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_bJ9i7cBxW01NYcKs+f6PA/4W0IdbmizZcLIaxROBAQk=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_yEbw0+1TQR3haVprajG45Q==
IREN_lay/sqFt3Enc9SoxgKJvrQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_Sdpn+j0ZDe3WteJ4xLO4ieS3n1si0gW3bcKcfDavSgA/V7DmV4AVF5monqVtQYzjpIseMG9m1v3o0T0fh0ea2A==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Nn05j766f8mNni6ozSKYeQ==
IREN_Gy1e4qR+VFz99Az01rRsxg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_FLPNSOB6cfsbfnedqgS6P6t64nbwHdCwfWOcMGgv8CVQllYVuWWQNaP4iDlEqsF3IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_HMULo4UIBG8C/soIH4WKxg==
IREN_5zSLQOJ5s1/+YXnM+q4ltw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_fDMi1Ug90ONVfw2SloPIQTSszAU1YXPmfIzw8pXOZXSmL/wZwmJCFtolz+n7iJ8hIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_HMULo4UIBG8C/soIH4WKxg==
IREN_+1blX6KtW+Z1NlvL23Y8+Q==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_hefhG9xp7M4mHpw1B7JIU/5L1qRG5yKzitJj7X7MpR87WdVFwEzBOGgqtI3DspoVIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_ZASEbctMvpPyc086NPe+3w==
IREN_2fXFdF7MqfYGGfnxVgJxDQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_YhGblVN601l3m0Kx7L1rMzmrksvyGRzZezcpi65yTL3sO6Q6pRLKLIcVzRdhKOSOJDpJkxUceZbO5jP2Mp044w==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_6EvY8sV6WGEZ/HsTm6JanA==
IREN_SCS5sas98+u/FpMy4Uqgbw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgsnGqZPhe3g0hJXL0QPX9p5s=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Am/XjrIeTQtbc4bMxiJDHQ==
IREN_EyeWHTGW3yD1CyDhOVqRsA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_CRhaTwZoQ90o6V6d6MCYjVAiXr5UfAzhC4f7UhnprUg4NS1c7hKWVILEHfPjus2qkqdfwnMoVaozzxjG9u1U7w==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_X90n3/Sr4skPn/VVlkJGvg==
IREN_u4dFGXdbtzurhgensHAGEg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgsu3Tan9zUiUGIDuSOPtsMgp+Wk0shquFZz/nzAx5zTd3IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Veo83NuCowqaqfGDhJmKGA==
IREN_2AmDdxqrf2LtO/671AZmTQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_2SQOxTUD278VbDGrA/VPSFa0FNjlZFc0OBhd6xezDZVJuLF7iMGljr1UqNkZRdK6IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_HMULo4UIBG8C/soIH4WKxg==
IREN_YfaTbvya2y0chExLIyal3w==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgsrgoSN5kpSQIRsREYDmRVbYJF918JRO0DwlcO0JulBLXk7r4kJmuQnKY/1LgI0DchQ==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_0TdUc2uY6bLw9aWuBTPCbQ==
IREN_Gq32lSjJQo1ekVXN7jWqfg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_sar5OugA/CxlFq8COqbC6zz8DHUJHgHHKIFZTqiUN8M=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_3gOFlIJGI/EComakBfaxEQ==
IREN_X2SJCDkEqG8LC3Hmd86sdA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_WPkjTEGJyZKyyNVC1akKdbAYqNOgpoKe2BH8nVl8CJ6B/AZ8JZ72zwXMxXFQEoZlIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_6EvY8sV6WGEZ/HsTm6JanA==
IREN_C/8LM6DCsm+eHF+/iujYsg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_i01Q7MUhE275nHt+UHfLTC+W9tssJzUipVm0p16dw9BjPey/Vp5EZzk3R4DJFTebIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_O0d2ztxSgPxirHRHA29IzQ==
IREN_wG5t9N9P393Hhm5hOtQA7w==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_xpmfZy4NDkc71DB0FRKh06c34tfgnKnxJkbPg3onZFWo3tZOzD8V2Np5G+bvMEGUIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_0TdUc2uY6bLw9aWuBTPCbQ==
IREN_1p8IGtLTj4r2HbtM4xf5Vw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_xpmfZy4NDkc71DB0FRKh06c34tfgnKnxJkbPg3onZFWo3tZOzD8V2Np5G+bvMEGUIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_0TdUc2uY6bLw9aWuBTPCbQ==
IREN_QjvvxGaUbzKtj2kBMEQjuw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_03EgdWBdwenpQPF4by68BJUaKvbo7Jr/YJ1dhcW32AVChCo1znB8yS2tLtI9P2xSXeT2PNSQh9LqR19RITqq0g==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_2QLKeh1AO7Rmj0FBB9KZVQ==
IREN_epcMvYOJn75NnpvIQoGKeg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_03EgdWBdwenpQPF4by68BJUaKvbo7Jr/YJ1dhcW32AVChCo1znB8yS2tLtI9P2xSXeT2PNSQh9LqR19RITqq0g==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_2QLKeh1AO7Rmj0FBB9KZVQ==
IREN_8c3bmVvC/ECE/JrveuTOwg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_PwdlW1FEJnf9lve5+vkHr9codOWTGMnEIlN5zcsc1RxY2bbDAct1/enMbha64JO3IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_0TdUc2uY6bLw9aWuBTPCbQ==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت