ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهزیربناقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_D5QHpa0dKWDlsAzHygA1dw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_s4Oa3ZD/sfPTGViqKLwGqVcibS2Za7wnnv5UUlXpSkkQ2epIKIrTltNjNkwNl0sgwI3342kiRFbLqN1q1k9+ag==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_8qdlAw4oGTlrb8pI2oBfmg==
IREN_56JdHK+HFUsWiHN2sYNMkQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_s4Oa3ZD/sfPTGViqKLwGqVcibS2Za7wnnv5UUlXpSkkQ2epIKIrTltNjNkwNl0sgwI3342kiRFbLqN1q1k9+ag==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_5JQgBmyAkKx5vHlZ/a8V2Q==
IREN_84AhMaCRWYTERMClDuAehw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_KypIsjRElubKVLELCqjT0qyYxFzZ0QPPqSALyKu0D26CHSEsBw43B06n2Nsc1y/DCLEsrQljQ99Yxrlec+wrmyh4CN6HN9U5J1l9iJTNmak=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_TqZmFUke1SU6z5SKmEfMgA==
IREN_VNT33WKg5Gw4eA8PpvDgwg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_x92/wtfYAo3rpiI+T8XIliAFDYxtz/PYzWYWudIOZiVZbKG5aRV82n6oRat7OgGVsi/AaabD0jCyFTGPchYMWw==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_GarNgr2U3hQXMVBDZBi5og==
IREN_6iyl0P7qRtLouYJWXdWGZA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_61T/I2GJQ+XZsg6/bZ5hdoinUOT2Xtss47+Mysjz0pIEBx42ymDE5zku15ltHa+UIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_TTWNa81EJ2beBISg0UhIcg==
IREN_Hts2G57J2uDa5OtRfGdUuw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_WrKwB2RmWE4WFhDuQl9nNgA2Ki6shvhN0dJDabVuET+i+MMBeuAAG0ryX47gTkcCIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_EQLjVUfHK+lIQ3ywVmbGSw==
IREN_zdeJ1QCsC3tgle8QNzxkWQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_XWY2Kl8jSedXC1XHXwHmsCjrKFYGr8HojxxL39xRHwQrz+An/OC+Uzmfd29M8Tg2IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_r3NsdoItpsmSftDCoyZHYA==
IREN_JlA+0xMOTFIdnar8C+bxTg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_q5VbkkIdjpLVKot/2Dy7Mksh3ar+pPR71ZFgc8o8hoo=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_TqZmFUke1SU6z5SKmEfMgA==
IREN_JpILblf2+VWkr6XI69XoYQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_61T/I2GJQ+XZsg6/bZ5hdo8Jq5mIcgC/qou+MFFWi0xYW0CbAMLwgWuoVdamPqjsIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_EQLjVUfHK+lIQ3ywVmbGSw==
IREN_AbVf0GLtRpqKL65Q626LQw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_Haq+tDpoYpc1Wtb+p+IE3zeV7YwJD4x/TSUG8BJWZbufCoKHFF5E2DqUkih72CzuIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_WAUKiOqM9Db4SEo3RnwPFA==
IREN_EosYZxT2fvO6qrg6FeBmEQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_VfHYJWTzTdleiFptAJttTs9WIRwwxriTQWaysxtQ9nU=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_9bhTdhi5n33e+OG33GXjLw==
IREN_MHq86XeNuV9vG4L0O16z+g==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_BJYQXM7xrZvYgiIEgg3EdiWhwQHSG2UclcBCCipUwZjsvkf6Rcz6PDZFa3ydez834nUJpSJ9p+Nr1OV94ZlU3A==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_EQLjVUfHK+lIQ3ywVmbGSw==
IREN_GjLiyzIiWonEvRsIONKLVw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_3dPb46YUF0J1dtPPLTwf7P/v8cf9ejCKikgYmQqhByCFfQDDo4c40OPf42U0jB2qIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_7lGXNyd7VMVCT3SXChl8ZA==
IREN_nqwC1A+BEdjGPjaVn0sNOg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_CRhaTwZoQ90o6V6d6MCYjROtVnkmKCVVHeLXfieRa+93XtBmzh/Y2y528DzkH5z+/DPN0xjqEreTMHVd0ZmoXg==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_9bhTdhi5n33e+OG33GXjLw==
IREN_0Ey40HIXzRSpTdqP0vPxfA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_PwdlW1FEJnf9lve5+vkHr1gkT+qszGxBfMoBN7F83Y5nleQ7iVXLwKvFJLVjjNNkIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_TTWNa81EJ2beBISg0UhIcg==
IREN_QVi+BCD+O6I/LGclAfvbaw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_m1iHT5hmp4Fd6t8QkDpN+NjbMGvjC/0od4KAh7zn6DDfop2BkcLCr+ZebdvRyboPUNKfK512NufherxhiX1VRcLnOuCUXQ+nMaV+tM+s4qg=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Ij3ixexRIqxlIS7GYuJ1KQ==
IREN_wQ9vUwKbmjRXOCkiLI8J/w==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgsmiio41Ktz3gjwWEDpL3UzrO3yW7M53L3+ED8+Yhiwa3IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_7lGXNyd7VMVCT3SXChl8ZA==
IREN_bbshjT9hotVlRuwnyBJBmw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_HCF7PgGHDSeTcsLqm/zersu01RZPh3M0apsMl9EL6iMD55POSkkL104xrTsGtoHAIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_xS25XDAxdrRWH9QQM0qCTQ==
IREN_pxPy+Zldn/2Szu3zuORM+Q==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_7oTOFmh+miE8OC2DE7ePy2XPJV9FWDIqV7lnHqn7N6HYX0DdLBTpi0xApDUtFwYwIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_TqZmFUke1SU6z5SKmEfMgA==
IREN_c1NzF1yqi4vRjhvPkVIKcQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oBSbgINGF1WYabhJ3K1a4vo=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_TqZmFUke1SU6z5SKmEfMgA==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت