ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهزیربناقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_x7VmX8EMueQ5SBmW1m/4Eg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_QQCFvjbPO6dqN83nt2MIG8yYUQB8qTT9l6sBvsSUp5gpjmu508TQzkcjqRxHVqzLOd6HdFlYV4b68DmAWJ2s0g==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_l4LmrTHhnqDSYWVEfqtyPQ==
IREN_p+HF47tWXQVW1hSOpritZA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_fDMi1Ug90ONVfw2SloPIQRr3Lj5ewhTWXl9AZWxdJwryDTo4fI2OOmXYhhR0whoXIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_u6jTmfFa7wcS0FZXjQl9YQ==
IREN_o5Uh0y4x1noe9iX3DfwPPQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_NC3/vVliJSZD3y6GIkFZIT7hwIg6DwnUWzwMzFhBpRJqwMYNpn1Xa2WkKRUArYDRIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_qauF7hiaL5nB5gheIVOkmA==
IREN_7ke6H+CG/+cPZHsMYoSGXQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_NC3/vVliJSZD3y6GIkFZIT7hwIg6DwnUWzwMzFhBpRJqwMYNpn1Xa2WkKRUArYDRIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Crt46FQ1evHKReUbF6eORg==
IREN_tdMQzlOkwJbxBpQlx4VwwA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_PwdlW1FEJnf9lve5+vkHr7a0l0VQlCFsa/Azblx+0/HbibbFmfdesZElNPMPnA8iIybV7D6lB53F3jSlgxAWjKz7tBhujvyxPz/f0JkworL6vCtC1OdUjRxhSn/wBMNlIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_qauF7hiaL5nB5gheIVOkmA==
IREN_lPQjhHnatb9IasTZSS7ghA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_DtelH45t4yuf3MklStUspFZ7XM/BPkJ1ZDr1QgHpzUnElZSSnnMEz9WSzs2L9uy0vg501boDSiuWzcJQoUiH9w==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_1FhOI3cvMhOAr8OVkn/fVA==
IREN_WPIZWuqz7BiLWMIHwDY5yQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_m1iHT5hmp4Fd6t8QkDpN+ABtFAHf3sxEfOXyCjsHvXNtGHHJ4bkIKmzjeIB9763YVTILU29Sxw57oZhL0Y4MwQ==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Sw56SjMh4py0JL6V8jjLiQ==
IREN_uucItX9uF5UtGt7l9o/eeg==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_PwdlW1FEJnf9lve5+vkHr0iXSzq4jOZqYpqDAfiIX6nAZyxgZerSUwDSL5VR1mw+IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_EAyyjIFnBaG9i1RpixwZBQ==
IREN_TvBVD6zGGlm8I1O+TDwq2A==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_tn0UY0NYxQ5VvriV+2hzQVa41zVhBcvZ9B5/s3YxaGw=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_YhHovVDC5sbTLWsQ8uq4YQ==
IREN_kro+OmlJCS0yEGLpXceAvg==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_BJYQXM7xrZvYgiIEgg3EdtAnlUW+FXNea2AttsuTezeriS5d7wEr9Pda+CflCexUIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_nqlgzJslNbCsnO5PPU3NBQ==
IREN_MrI5Gb/CBBdC4b1H1esU0w==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_qRuZHI2JuhVZD7SrpHiahHIdp39uTx2UaJyRTside4+Porys8dy9YwB0XRND8kx5mjE+XWesysat5drVLtV0jnWdU4GFPesnYgI9yNbVZJg=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_qauF7hiaL5nB5gheIVOkmA==
IREN_lrsqh1SezPpHM5hRCWbLfA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_7cgQ2cDoJUs3qC4VRCYhKHzSz0efBOM/T1IAx2ksWmj0h+3kdA+95X+IBv+ckR7iIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Sw56SjMh4py0JL6V8jjLiQ==
IREN_hYB80QYgmxnjkvet6H56NA==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_LQ5sYNu9Lj4ZTAtrADuH/QcAo6AjGbuuXXaZreuzoQyyQ5IwPNyosU0vN+8os1fQmPstU4CFLQw7VHV5ZOF5eA==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_l4LmrTHhnqDSYWVEfqtyPQ==
IREN_CW2e2IRpFhcE8O4Sa1Xf0Q==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_/rFPNZh2tvcpFo2OjHLQjfOkW38vnO/PG4YLqirBA0M=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_ZQLK1NlSkTnw6hA1quJJLA==
IREN_93gvmWKIbi2wEdXiicx+3A==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_tn0UY0NYxQ5VvriV+2hzQZ/XprVmUri9RqJ/pWPflHPE8GM2vH43FdoviNXHhtGxQxLVStjfp9p+iecxyNKEQQ==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_YhHovVDC5sbTLWsQ8uq4YQ==
IREN_e30cCBri4EQnKw18C4+eIQ==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_i01Q7MUhE275nHt+UHfLTOfS2adlN+uU7TEr0+ewKRk=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_qauF7hiaL5nB5gheIVOkmA==
IREN_jcd9gwPMnn0ZztZxsNNt/g==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_i01Q7MUhE275nHt+UHfLTOfS2adlN+uU7TEr0+ewKRk=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_qauF7hiaL5nB5gheIVOkmA==
IREN_aX+VUJ2cgOVRlcjyU79zYw==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_BPpGeMzrCUTMc0UXFAXutDnbXZ9l6rw+Z2v9Pd4o74/PuiOMeikpNwM420hPAUIkzw1oYLjw7+J8E4JmeiyBag==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_Crt46FQ1evHKReUbF6eORg==
IREN_btxlF5r2AKN0deguQ/Swnw==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_BPpGeMzrCUTMc0UXFAXutDnbXZ9l6rw+Z2v9Pd4o74/PuiOMeikpNwM420hPAUIkzw1oYLjw7+J8E4JmeiyBag==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Crt46FQ1evHKReUbF6eORg==
IREN_Lh8M/Z6JfHrUQUBu+p52jg==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_W0VClT/k3RWO3etvklRZMoDT9x9V3BaG863JsCSNPJbXT5zs+yS5Kk9q5INNoWNcIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Sw56SjMh4py0JL6V8jjLiQ==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت