ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهزیربناقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_euOG2+ODwNbiwtVdugmBRA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_CV/q89UuAhVmlhj7L1WGU4QJ3oeyorZsZcaqxDNxNpd6BSDFzlOgnhqLKz4QWTVtIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_xQY/XTszinryXOOBiuKvmg==
IREN_dypqB3eIP8pMF3cDddsIUg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_fDMi1Ug90ONVfw2SloPIQVhxbA5Z77fLZyqsl9qLPWhRmaaDncZ9eSR9ELLDwpLWIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_UlozBW5zmbp2LmjLUxx54g==
IREN_kHXAC09UUAXlSwkj4LjIGw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_uZN10O/qhHjuhwmCQlOaJVG4irLgEpB4ETSGzem+jgQO4uPyehYoZeW9mfSy4UunIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_kP3F65GUfWP/NRA/ATuaTg==
IREN_99YNShNfikcWMEOqT42mUw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_i01Q7MUhE275nHt+UHfLTIuzJgfmCEZq0PnE7/K6Jz318Qa6obBANmIC0N2lzG6fePJZhqbkCSmJoWox5lO92em/bTKt1Pm7AZuPqNFu1Pk=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_V0Ymd8n3tlPuIAfj7y6qqQ==
IREN_sFHFWJTYMUvuhgavohchSg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_XQg+a9dCAuXPPLGSHb6u5mz2Cee19/xsKkWWWmpSTMwAO4E0HIDuAX5o7fzKMcYzCeBlGv5IpL4nORg94we18Q==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_nZ5B5FBfo0AQtDI9KN9ivg==
IREN_gsxGUzzosO1KwaAwHXuOEA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_kQESEbF4iv6knmuAWLjhe+YikKJj+q1hiLSPCXGbBtEH/BdSedDiP0H6YEJa5FEZIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_nu6BolMacnLYPpZGbEf/bQ==
IREN_mMqbQJeridc7sh0VkT04aw==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_q5VbkkIdjpLVKot/2Dy7MgOQMK+XnB6mxnrWCyWWW/rcI0wE3M0h/6zvibHHgN5zUfnVN1VGiCXEffCldj9YkQ==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_u5rXS2zwH78B/uq0dweuiw==
IREN_ymqZGLnTWLQ5YsxxSsfaEQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_PwdlW1FEJnf9lve5+vkHrwY6dDFHKNfsfkLLoSG6Ri/AmUflgDCELVV2MsejP8Up9T+LUgG6TSU5Jm4hGaldMQ==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_u5rXS2zwH78B/uq0dweuiw==
IREN_isPVdyd9+CsyILliMMvrjg==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_iomRpj3Uwu/pSC5Zv97As09oViQzJEM18FiMDXfH6CREXRuxsly1Ef8WsNFpGUW+IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_u5rXS2zwH78B/uq0dweuiw==
IREN_936AeyOXmFLk7UaEN/kAzQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_f/10VA/suhRYDzQMez0KElDdejZPs6Aptfm26Ku+yWZ39/9lkAtmcOMHuR2ozzz30Y/y6SpkzBe36yR1WS7GeQ==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_XBeh8aH66tuioll3cQD5uw==
IREN_ajqcbcOl+d+83JWDKU5bvA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgsvPLseRC8z5FoTdnNvT+G9O1M449JZzSUByIIJnjzMDF1Jj9SsuziV/E7N0epOZNGw==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_0D3uMe96/pRrrnmeumZ7lA==
IREN_PSbdw+1U6iXNs+UQhMWbmg==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgss0OJnRTgilKgqQrmtcUjsjo1XgQcCtX9kNXcRbbwUTCRW3tqLRX6r0oGz2kYT4A6Q==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_4J2swan9A/OVloKJ9AZxSQ==
IREN_kJUnSVpPItfudvRXJM2IzQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_EPk3rZWIQqD+qs6vGJ1wSAZXDo1+cnOdOPpZMZt06K+ie3xkC7BAfkVgFYfwpPIvIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_G/sU/WDOa60sHtrfAUc2Qg==
IREN_kBOH3DYaeIQguKi1jT5yKw==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_7cgQ2cDoJUs3qC4VRCYhKHzSz0efBOM/T1IAx2ksWmj0h+3kdA+95X+IBv+ckR7iIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_5yBLTQx9Qq9lGeja85IyVA==
IREN_+Hdl/C6qJdAj+3AzGXfvCg==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_zz/TJ6N0uqExEtdQg7px2OyQnCMX9UM9S4/ipGzghFBZE5qsPFm/VnTnlw0vf3st0XvX/kht+3IPTrtFEPK97A==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Xp5o6HO+wn1g4+6yX0XtnQ==
IREN_EDH1ChdKKHXlOITinefPYQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_ODmGlzEt02zeG8Qg0Hmn45Kb/juOIRqZa2XdDfz+bVSlfUw1NnA7pmP/u82NwM5KIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_nZ5B5FBfo0AQtDI9KN9ivg==
IREN_O+Z1VD3mZokgpBJG4lCg+A==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_hVirX0YLvRyT3mdphA5xtRmgCUFhNYMDhIRiTrbeRVqR+PeKHb9ne4Ro/logg3eEIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_TnQ1vys4tqzF7Gxc7QDA/A==
IREN_5rQlYM/u/zegKldc6IEGCA==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_BV38zKWascWFwSyq1D+dVQluHQV7lHmYl5Vl/zaZlvQ=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Xp5o6HO+wn1g4+6yX0XtnQ==
IREN_o1/2n7nXWURsHyJ6Rv/Lgg==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_BV38zKWascWFwSyq1D+dVQluHQV7lHmYl5Vl/zaZlvQ=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Xp5o6HO+wn1g4+6yX0XtnQ==
IREN_BpLK/P+u1a6hR52IPLRphA==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_s4Oa3ZD/sfPTGViqKLwGqVcibS2Za7wnnv5UUlXpSknsUYKRowQToeVKI9h0zwNYkqfKXqd9YDQKTdt1e9Iq8Q==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_gnJSkTkmSsCCQkNwMLEhyQ==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت