ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهزیربناقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_wXyPfBfLLNgqgYgXoNWVqg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_zxTBFYhwfYvPXh0RPViWWt/dj15TDQAavOO/mDMxkJ7BPXWKZJyrS/V0b/eX/K2DAssnu6Kq6p45fbu/4J/tvQ==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_6EvY8sV6WGEZ/HsTm6JanA==
IREN_W9T1yPf8WDeKpAx68ljOgQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_XeNNF+vpUxPOv+El32UFjw1qiKNw7FEicXlRD8kx9o2MngocdIG1UvKK+3pbCBl8RpB6+DLgVKKWCbj7BQk9lg==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_HMULo4UIBG8C/soIH4WKxg==
IREN_fipZLk6/zN8Ferls6xs9IA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_Hd3RcvDi9bXhUanSuEcFsyWuk1+dyVA68uMWUeQ2I+OOeo2U1alfUtKqvHzJKRSIIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_ZASEbctMvpPyc086NPe+3w==
IREN_eL66X40n3r8nsAcszZrXAQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_qRuZHI2JuhVZD7SrpHiahFVyTeVDLDBkzUdE3LuylMc=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_0TdUc2uY6bLw9aWuBTPCbQ==
IREN_ONm7a21bH9zD+LmA16099Q==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_hVirX0YLvRyT3mdphA5xtW14EFX+vW82lE2NUk+SBuDNLi2KP13zzpOHaD15Va/E4IuOje1WEDMOZLhfD4d0xQ==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_ZASEbctMvpPyc086NPe+3w==
IREN_HRk20culIVSsN2m/sp7Kcg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgsqJXbcqYI9uJn33j29hDwIf1fzl58YeQL/MbyTjTy/1WzH1xkqFIwTramOjYQ7c54w==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_HMULo4UIBG8C/soIH4WKxg==
IREN_3mpptvX/UxaroFkG/pw+pg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_jUkkr39Sps/gtZqYYryzu6h7uGdVnC2g5BIHKmd/rw7tcIb1HsO9YrjJnDMBkl7PIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_6EvY8sV6WGEZ/HsTm6JanA==
IREN_/sH5Tfnud8PD4Z8P7D8NMg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_1O2BdT84KCNL3jB1nLlZigsNqIOfYXYCd1ELqsnUmwqdHNgwlbHsYSbLrA3aJ/ZmoOmYWyOuOAm3zjkJNEsbSC9achDlWPtOon+V+mn3TxE=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_D/ICHR6SKU7yideImeurRA==
IREN_zvRURxlRc911Xv94ccV8HA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_3G3hdmKICKl63oTXmMqCg8zPq4uaXvZVa0kkSirvKRKDYjUz86Yx3HnS0s3VBAmwIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_0TdUc2uY6bLw9aWuBTPCbQ==
IREN_7bU5zh/k0FBMrsUiv8rhMg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_yAdXLjBphVL+NHlZx0ymo6Nom8so0stP2WEjeEgKu/NDENO5s9QWwpL8yDiU9fyVIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_ewEGehbx69aU+XmxvqG7cA==
IREN_8nr5B2g733Vp0wFIWTnJNA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_aMGTtPzv12UX737mJzm2zWG7A5EXsqHuwFSqRBWivzGQoypMtoA6YXf8obBW/E/BD/afRbSeKku1cDWikjhTsQ==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Am/XjrIeTQtbc4bMxiJDHQ==
IREN_SqnoGCpEOE9KdR6uBxurhw==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_FLPNSOB6cfsbfnedqgS6P5ibNCt04MiN/OItpe41dP7U26NdvxuLRJR/EqLNkOBoIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_ewEGehbx69aU+XmxvqG7cA==
IREN_AcG6vD6rfS4iqUyszzQbQw==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_BJYQXM7xrZvYgiIEgg3EdkQmg9hQJZDtQqTt/0hg3mYXoiAQ8FCF3UOS2l/aHCGVIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_2QLKeh1AO7Rmj0FBB9KZVQ==
IREN_DCxDFqY/aIj0x6SAiVGlog==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_BJYQXM7xrZvYgiIEgg3EdrMEB7e3hyc4Vk6d/hI6rnp1ipyy1VB3MhsvESYnVumMIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_6EvY8sV6WGEZ/HsTm6JanA==
IREN_zbnz2AWpucFCEEmLBoXyPQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_UF46eRshqH7mVz61H+XdAooN9jkXqj76CMonuFUfhZWpI1NXptMFXXnxPBISMN6ll39pQxtAEvcMXCK18W1KyA==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Nn05j766f8mNni6ozSKYeQ==
IREN_RNqebzcP/PjFVK9Xw61tEQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_i01Q7MUhE275nHt+UHfLTMNvDO3UsyVkhhwiDuLWhO80z+YZWoJwkURMi71K4nThIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_Nn05j766f8mNni6ozSKYeQ==
IREN_uL1438WLYTEtnB+inBXR/g==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_9xN2Ld7TlliNmVNn5l1/lrLHgkIA7jSkJN4qx0F6Y3A=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_yEbw0+1TQR3haVprajG45Q==
IREN_CaCMfeymOWIWEbfRJaU35w==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_9xN2Ld7TlliNmVNn5l1/lrLHgkIA7jSkJN4qx0F6Y3A=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_yEbw0+1TQR3haVprajG45Q==
IREN_7JC6UgzKD/Y3ldYjEKp8/A==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_UF46eRshqH7mVz61H+XdAooN9jkXqj76CMonuFUfhZU4AMJkRNtMn8Zsjh8VWi4BIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_0TdUc2uY6bLw9aWuBTPCbQ==
IREN_N+KsFqluiAmE72Hkysn1vg==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_s4Oa3ZD/sfPTGViqKLwGqVcibS2Za7wnnv5UUlXpSkmMTA968njntqPgmnzTcGoTFLTz6A02rOf5KTfYbxxLBQ==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_HMULo4UIBG8C/soIH4WKxg==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت