ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهزیربناقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_fllrA3h4xKAHVDWc9ZyCXg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_EyC3bVmHpZLzeTu4yCKm1jEr9S7vXMgATnrb/t98A15oxOOJWERZ7ZzE79J93+01IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Na1gaAsn0yiXH+8xA9FCgw==
IREN_Ua2XUEiCKenKCm/bWBy55A==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_i94m2B2vnkObRaZOFT7OL0LGZfjQrmGr2CyyZ6CKFTkDfLCS75TqnSvlZfRFmZfxIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Na1gaAsn0yiXH+8xA9FCgw==
IREN_jUHIxZxrFALtKbUHnbflqA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_3g5itKHZIhpl+N5pApDnFuq7fZ5rf+IVoiQfMtAuWq2rIQxsXxfchg+uLV6VLzoPtWEkvkVvk/glpZ3RmfmdCA==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_k2TVVFzEYfcI1x+KnZSDlQ==
IREN_sZGwaouudrd9XY5jbipc/A==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_M0thf/Ajk23sl8oBGazg53EKFsT9yOh0Ikc/rkEUlH2yss8lSuVBMOoeYE2uilPfIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Gjr7XpQnxionwQeRCe64QA==
IREN_Ebk+i+i/aXrH5bDZED+0vw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_hVirX0YLvRyT3mdphA5xtW14EFX+vW82lE2NUk+SBuDNLi2KP13zzpOHaD15Va/EeXe/1MWE7gGXORJelFZZGQ==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_NM1QBP6GAvtk0UVc3jNDfQ==
IREN_Qi8VIttz97MnLnWLE8UkMQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_Z0PgDw8GcD2O41ddMcQc8lh5P5DDyNMtLX1TU4JSTOs=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_G2ArRFtK9On9fiPwdzk2kQ==
IREN_Brz7H3RG5UopXnEfkpMR5w==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_hl3DIZlvNKHFPqKC4+vbVLrZMG8/mxLb51PHWsvvzk0=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_Gjr7XpQnxionwQeRCe64QA==
IREN_XWv71JRxf/Iqm1t4/TSg8w==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_i01Q7MUhE275nHt+UHfLTA48Gd8ERmJh79f6pFJ9fRY6mDmzCPN4lcYJHD943cs5IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_oWPVPFj61+wV4QiAxs68ag==
IREN_8y72UT+P368lU8bDjRpTWQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_qZ6hXOMVnPSgFnQXoaVs5neq3FwhsNBUa7EJYxRwMqvnFzme1OUFLx/7gu6UHa600oh0TDSJae46McgBmODwjWr8kGalNdw+vtTqreS2rHE=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_N8BbcK4CxLEj9Ntu07YfcA==
IREN_W9T1yPf8WDeKpAx68ljOgQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_XeNNF+vpUxPOv+El32UFjw1qiKNw7FEicXlRD8kx9o2MngocdIG1UvKK+3pbCBl8RpB6+DLgVKKWCbj7BQk9lg==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_HMULo4UIBG8C/soIH4WKxg==
IREN_kvKW2/aF1e/hNDhnrB5+GQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_8ofB0f1noMJ+B+dN4STmEsA/jgb+9zmWAfI1PGkOIfbK8Wk1119C/inYDeHbGZU8XeSRbfOhk8QnqHupaedv/w==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_65hr27ttjlc6Sedv0ESmug==
IREN_OFOA9AnvWu4zcDn/xWZXeA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_CRhaTwZoQ90o6V6d6MCYjQ4CcPSdE6M6iplL5V8+J2vitNJKfhq5w3PaSdEPHVQwIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_JrnuFouiBJwHk7k7FTVK7Q==
IREN_n9lxkHi2yBNiIFBQ6hlwzg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oLT0936PiSUq8/fk8o6V2wtBLrElz9AyEoRIGl4H4y1CdlA1MAmVMRmTF7wK4vV8RyIGJEykAadW9QOduwfGMIw=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_NM1QBP6GAvtk0UVc3jNDfQ==
IREN_59zdUysoNx94lNpcpx6CAA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_ZyesYYycYdgEaR/nXWz5YcUqVyVtiP8HWveul/cBlEAdUsM9/hSTuhBPQayJrN1UIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Gjr7XpQnxionwQeRCe64QA==
IREN_2UnTWkguRAqtHOd7OvUTUQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_pHlL3C/vjXrbU6Ojl54e88MrA4KsRmrMLN7ptN0t2hyhnPI78r1V/uOTiPrjzATcIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_vATIcQblJSm4IpHWggRTVQ==
IREN_+YDJEeMmt0aaGkcz9mbR/A==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_5mfVGIYs+XmatnePWwNu+TenXUa/TngemNXtkiNeg6U=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_Gjr7XpQnxionwQeRCe64QA==
IREN_zIEDH5taGkXyK4a/THz+Tw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_WPkjTEGJyZKyyNVC1akKdQwvuL/kLa5nTpmqeeK7NZ0=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Gjr7XpQnxionwQeRCe64QA==
IREN_rd5IeCK5ceAFZKY2gRPPkw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_hVirX0YLvRyT3mdphA5xtW14EFX+vW82lE2NUk+SBuCVJmyQsQcxBSeit/IrS6rsgce593fHXp9hmwpYpAUg3TY+0PXlq40EfK5XPXUxhos=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_k2TVVFzEYfcI1x+KnZSDlQ==
IREN_+C+gHkDYQHnp+NkSrl9osQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_bEjXv1D+3j+EIkrYImbVCr6Mivr8iX8y+YN8V0NsAHY=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_Gjr7XpQnxionwQeRCe64QA==
IREN_HRk20culIVSsN2m/sp7Kcg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgsqJXbcqYI9uJn33j29hDwIf1fzl58YeQL/MbyTjTy/1WzH1xkqFIwTramOjYQ7c54w==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_HMULo4UIBG8C/soIH4WKxg==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت