ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهزیربناقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_BrHgCCfN4d3H4CN5zwr9XQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_zxTBFYhwfYvPXh0RPViWWvh0pkpGHviy5nE+2sX/qET+aG3TBMdoij41Y8nzdesaIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_XfEPzE8D7Bzo03drv6PCtg==
IREN_I1Icg+9A6tB4nlxGS7A1xw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oLT0936PiSUq8/fk8o6V2wtBLrElz9AyEoRIGl4H4y1CdlA1MAmVMRmTF7wK4vV8RyIGJEykAadW9QOduwfGMIw=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_7KcP2Kuo2fMoYMapvGsqgg==
IREN_FjYj0qCuCEvsXPZSf4EsKw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_LQ5sYNu9Lj4ZTAtrADuH/f0aK2gQdrjqFaSt9hHegHXIhkMjnfQpR7llIISNg2GoIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_xzhqt+xBl8qs8kbuJwDxzQ==
IREN_vf+BommnF/XcsqTVBGlyZA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_roEpTCnUwUBDX35cRpRl2blL8g3E7yXO7LSrJ6Os8p8YWs2lhOzV79xOSAJps+h+IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_VBXLNr7Au0HBx/fthUHaNg==
IREN_EsiMxxDb2FkZo6Tjk8OIsA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_+Is8ExJ3P5CWrii9UQYcUbF4Wivki+8veaPchTNshc6kb38ZNTjCI/Ni2C4YP0CBIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_XfEPzE8D7Bzo03drv6PCtg==
IREN_jTeHhDSbCN8rtL9AJKSRDQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_E/Mv7PTXy1F0vqgkVvkU9OVXAadTizbLLxNFFlIAvd48g2OwulhSSH+GlJi7p8Uyd/taMfkdjZ8YyE2l9npj5A==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_eMzqDx8had0R6aX5GZ4JtA==
IREN_CIDeqfGx7VowanLFheGAYg==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_q5VbkkIdjpLVKot/2Dy7MlBcS8LdScmBxIoFdCx/OOgabP/SyOdh8nvipPfVz7f93+Tl7ZzM3JDILSF7jb06hy3CNgPhURI+2FA9dXfRl0g=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_7KcP2Kuo2fMoYMapvGsqgg==
IREN_sn3iYzkqdxjvlsHXmWaEiQ==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_qTwkXX2yA1A8LNuhDxV/ZmTl8u4FgbVLrbHSVZym/mwJUmR5VhJPK1s5vt2QK/OgIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_XfEPzE8D7Bzo03drv6PCtg==
IREN_pLFZI7y6TsY+EwHt2460Zw==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oLEvK5htrYMiE1jwKiMw6h7pfW65CJhBaIS2RIKENOQXIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_7KcP2Kuo2fMoYMapvGsqgg==
IREN_CL/LgvSOs+bYCk7deYy16g==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_yAdXLjBphVL+NHlZx0ymo5l9aGQqM/TyzIKeuGQiKkfq7PPK48kjxHwdbGJjB+iuIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_XfEPzE8D7Bzo03drv6PCtg==
IREN_mfSCwF9z3Yd91KM0vs7IgA==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_yAdXLjBphVL+NHlZx0ymo5l9aGQqM/TyzIKeuGQiKkfq7PPK48kjxHwdbGJjB+iuIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_XfEPzE8D7Bzo03drv6PCtg==
IREN_/ctcgJESOAqw02r4iNAt5Q==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_yD3oolHUECze4eCvmUbG2FTrKOci8knsZ2dfPu2GXQ0i0J4v5Y2Wta5ry171UemedvKFhBMCTJ4fwsGxNDhBrg==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_7KcP2Kuo2fMoYMapvGsqgg==
IREN_W+dJMnmwlKazPeY8BXusCA==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_I5ZUlqvavyvPOOJw/uAsxpnWrPpO6Q7RnijZ/D9R4X0mQmbrCEmhlP4zhJY8wUOxqK82TJZ5TDPyjvqTyHSEvw==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_gzwitzoMk6SFsnsdLY8TkQ==
IREN_BlMzVIG1Hph9kOd1tmaQ6w==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_I5ZUlqvavyvPOOJw/uAsxpnWrPpO6Q7RnijZ/D9R4X0mQmbrCEmhlP4zhJY8wUOxqK82TJZ5TDPyjvqTyHSEvw==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_gzwitzoMk6SFsnsdLY8TkQ==
IREN_ovsXW8Y4e+w0s/1tX2+BlA==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_tn0UY0NYxQ5VvriV+2hzQZxl3y7NRbTMngTIa0hYYa8YH4brZQHyoNpnYM1+yaoCIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_XfEPzE8D7Bzo03drv6PCtg==
IREN_mCJ4t3oKLsZSuX7zjq2Uow==IREN_M2/NlKaBSiQYT4Dfdkljsg==IREN_IExGysHdImI9akiHSnaUND3mQ5ONaTxg4P/aHDG/xBA=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_xzhqt+xBl8qs8kbuJwDxzQ==
IREN_2cHl+t5G+qTejmH+EMw2kA==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_q5VbkkIdjpLVKot/2Dy7MgOQMK+XnB6mxnrWCyWWW/o6NJIhj7oHC4oQnzfiLe2hzIoUqbFTKdWI242D3B6DKQ==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_7KcP2Kuo2fMoYMapvGsqgg==
IREN_TrgPbCIJFS7esy1NaoutKQ==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_f/10VA/suhRYDzQMez0KEqXVytEjESD4Btz3pw/qJEW5RTpLwJG8xB1fR0ZU4xq4IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_XfEPzE8D7Bzo03drv6PCtg==
IREN_uBl12kJjYmm2MvZk9semog==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_s4Oa3ZD/sfPTGViqKLwGqVcibS2Za7wnnv5UUlXpSkmQDVIBWjW0W8tk/Pxska3iIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_XfEPzE8D7Bzo03drv6PCtg==
IREN_Bc8tNRrxE4sc4tyX7L/qgg==IREN_mTafeT3fVMO6g+ZRSs0EuQ==IREN_/+mo1Gw35x8FNSD+oWLyTinNvpvjMuGuDMPsLBtcHGM4rL6CWI+UyLXOyT/wGvfyIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_7KcP2Kuo2fMoYMapvGsqgg==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت