ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهزیربناقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_ONm7a21bH9zD+LmA16099Q==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_hVirX0YLvRyT3mdphA5xtW14EFX+vW82lE2NUk+SBuDNLi2KP13zzpOHaD15Va/E4IuOje1WEDMOZLhfD4d0xQ==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_ZASEbctMvpPyc086NPe+3w==
IREN_Cxr6SkrFQTlIiJemWO+WSA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_9d+s7NSTpaB7czkiJQSehmdMkzUYfWqvceBUw3FEfYkW83tcfI1vmqobTVmKejZJzFrJvIj5CiE540VFofY1eA==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_Crt46FQ1evHKReUbF6eORg==
IREN_YvvcaJSddCnwxCco9Eeypg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_m1iHT5hmp4Fd6t8QkDpN+ALzH//75WO/X31YBONJYs7P7CfyOsaOR6VUvP/Ie8BJQ6G9YWSpX77BwmtT22oCKgmpvEb+QIJqzPN6Peg4hoM=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_TTWNa81EJ2beBISg0UhIcg==
IREN_a3sEUEARtCxT/qksJ6XAYA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_hT4JtfvM+ZiJn5ye4mSo/G2cQV/s9aFXWvH/eiOORkzUFhE9GOL7PxBRHMuZFW7ENisUj5UebBRIl8je5Djrvg==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_AQ9KXkzYQ/5CTZku7sTPFQ==
IREN_LbKym0x3tuuRUYIieeStZg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_BJYQXM7xrZvYgiIEgg3EduOKOiFV0HC9l5QozhQFi83fzVudPKa81crJebmx3LOtrRRWUPvqM2H7Z+EUMAG8AsrVw4DlW3emVsHrrj7lke8=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_FJ6G/1ZVoBmd5rYVg8IVmg==
IREN_HRk20culIVSsN2m/sp7Kcg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgsqJXbcqYI9uJn33j29hDwIf1fzl58YeQL/MbyTjTy/1WzH1xkqFIwTramOjYQ7c54w==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_HMULo4UIBG8C/soIH4WKxg==
IREN_2SioVsnHCrwfhTpWuhqgYQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_zz/TJ6N0uqExEtdQg7px2OxJhiJiJIxPpRRGD8XAu+Q9RV5rfDwAXuOzyKprugFLnOPafYthbubm1XCjSE7Dlg==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_Gjr7XpQnxionwQeRCe64QA==
IREN_2L/1WokA95KfuGr+dRTKRA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_skuTHhR1QvhaT3Zap8Uo5Lz4U8vMovhFWPrGpP50q7aMaKRLSUZcVsoKxgBlO8OqdAP+knzpJGnz/DrqFgIw3g==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_JrnuFouiBJwHk7k7FTVK7Q==
IREN_IqBDrJFE4d/dNoOgyOaQ7w==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_t0d+ZeSlpnJ5W0rCr46MhISlBRoKSsSy8ceb781WLdt2Mre3MkXjO4ZZm5MwOU4cXIt8B4b6dvzIRDcvlGfL1g==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_TqZmFUke1SU6z5SKmEfMgA==
IREN_QUgOPT+qJcRjAXjhGcY2tA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_zz/TJ6N0uqExEtdQg7px2OxJhiJiJIxPpRRGD8XAu+Q9RV5rfDwAXuOzyKprugFLnOPafYthbubm1XCjSE7Dlg==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Gjr7XpQnxionwQeRCe64QA==
IREN_rdZQKaHnLEw8NO6BJPIZwA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_r28rlezuqsu6fBdBkaRS8sAQK0oE4y1QPITO2QfCW1M=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Gjr7XpQnxionwQeRCe64QA==
IREN_qvSXUH24/b7fxc3g/ipfhg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_Z0PgDw8GcD2O41ddMcQc8lh5P5DDyNMtLX1TU4JSTOs=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_oWPVPFj61+wV4QiAxs68ag==
IREN_FjYj0qCuCEvsXPZSf4EsKw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_LQ5sYNu9Lj4ZTAtrADuH/f0aK2gQdrjqFaSt9hHegHXIhkMjnfQpR7llIISNg2GoIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_xzhqt+xBl8qs8kbuJwDxzQ==
IREN_EiEwBAKuaD31dYzOH/P3eg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_kQESEbF4iv6knmuAWLjhe09DFL2Gi68f96U74VPaHh/kuQtenQM9FLbVHaATqx1yIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_JrnuFouiBJwHk7k7FTVK7Q==
IREN_ESLcf4WPRmMrzN/3PBIjsA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_gMeb5Yy0mE1grLLV8/iyZzD6xrXMwqdkrpzjPJ1VPqtLnpM4efgbxo/vOrO40E3zIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Sw56SjMh4py0JL6V8jjLiQ==
IREN_3mpptvX/UxaroFkG/pw+pg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_jUkkr39Sps/gtZqYYryzu6h7uGdVnC2g5BIHKmd/rw7tcIb1HsO9YrjJnDMBkl7PIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_6EvY8sV6WGEZ/HsTm6JanA==
IREN_+m3VYhv7YPpVRmGfBFz5yg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_QleVbLK6AHKXZqht9hFk+8lTAR26QJCB5EaA5dNtRlA=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Crt46FQ1evHKReUbF6eORg==
IREN_ORN62KiWJ/AkcRC3eUSZhQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgsjjWKf0+Ia4OYr5zSRmWhU+tSBOG7XK29lytElXKIXJrng2a+eTB91b0tseYIgutoQ==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_/dOsrPIpuwLf/js09YeaZw==
IREN_/sH5Tfnud8PD4Z8P7D8NMg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_1O2BdT84KCNL3jB1nLlZigsNqIOfYXYCd1ELqsnUmwqdHNgwlbHsYSbLrA3aJ/ZmoOmYWyOuOAm3zjkJNEsbSC9achDlWPtOon+V+mn3TxE=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_D/ICHR6SKU7yideImeurRA==
IREN_zvRURxlRc911Xv94ccV8HA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_3G3hdmKICKl63oTXmMqCg8zPq4uaXvZVa0kkSirvKRKDYjUz86Yx3HnS0s3VBAmwIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_0TdUc2uY6bLw9aWuBTPCbQ==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت