ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهزیربناقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_4gow7waWHI56FkpCK4u1tg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_6xDp9dVPS9K4GYx7aVMVs7DlES3wo/HwjUGAvimaGwBTRbSGUY3PqW7HkJyNQu36IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Ad9S4FDzTReQgKQGLTe2mA==
IREN_78H9+V0EIshzvQ5i2ejnCA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgsqkDfW+HaBIlO1hl8o6xop4Gfyo6Sdd8m250ELz26Aiie7jCG30rUrzronjlMP7zVw==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_bfYa5BlB12gmlxWfW4pGaQ==
IREN_JF9yGTAGmZT7M6iVzg04ag==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_BSBkuv5ZeEJUdNHs6Pv9kVrPjA5WfGZKuSH+kngy68g=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_DpnumWv32YSuDW3dH7DFEw==
IREN_7Ekd4BGWWsEmetpyiYF+zg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_M0thf/Ajk23sl8oBGazg53BhWPARfgtaAkse2nCm5OOfbHRQPJAuIOmD2efuZWWKIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Sw56SjMh4py0JL6V8jjLiQ==
IREN_OAaOCbbqULob3CLP2AlS3w==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_yAdXLjBphVL+NHlZx0ymo3sMsCoyw6uCuFWMiQppw7LkjwwZK8KV4nO/7xZV/RfUIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_9bhTdhi5n33e+OG33GXjLw==
IREN_aazkz6zUQt2Sm7oBRl2YTg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_pvMQwTX4KfutpW6IhtMzqeGe9iJd8vbWcFO0+xjwed3k2hrQREEx3OebuC+yl1XrIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_TTWNa81EJ2beBISg0UhIcg==
IREN_BrHgCCfN4d3H4CN5zwr9XQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_zxTBFYhwfYvPXh0RPViWWvh0pkpGHviy5nE+2sX/qET+aG3TBMdoij41Y8nzdesaIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_XfEPzE8D7Bzo03drv6PCtg==
IREN_wXyPfBfLLNgqgYgXoNWVqg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_zxTBFYhwfYvPXh0RPViWWt/dj15TDQAavOO/mDMxkJ7BPXWKZJyrS/V0b/eX/K2DAssnu6Kq6p45fbu/4J/tvQ==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_6EvY8sV6WGEZ/HsTm6JanA==
IREN_3rtxBUxdz1dbePwKjFNNpQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_KSJtmPgZ1PLu6Ua8mvMAwWCusjBzP4R6aoKounhOnfV+E4A8vDUGYy9qAlfXYTQeIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_r3NsdoItpsmSftDCoyZHYA==
IREN_8y72UT+P368lU8bDjRpTWQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_qZ6hXOMVnPSgFnQXoaVs5neq3FwhsNBUa7EJYxRwMqvnFzme1OUFLx/7gu6UHa600oh0TDSJae46McgBmODwjWr8kGalNdw+vtTqreS2rHE=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_N8BbcK4CxLEj9Ntu07YfcA==
IREN_i2wC/6Cr6hIFNHCKfBDEyg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_KSJtmPgZ1PLu6Ua8mvMAwWCusjBzP4R6aoKounhOnfV+E4A8vDUGYy9qAlfXYTQeIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_r3NsdoItpsmSftDCoyZHYA==
IREN_W9T1yPf8WDeKpAx68ljOgQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_XeNNF+vpUxPOv+El32UFjw1qiKNw7FEicXlRD8kx9o2MngocdIG1UvKK+3pbCBl8RpB6+DLgVKKWCbj7BQk9lg==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_HMULo4UIBG8C/soIH4WKxg==
IREN_kvKW2/aF1e/hNDhnrB5+GQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_8ofB0f1noMJ+B+dN4STmEsA/jgb+9zmWAfI1PGkOIfbK8Wk1119C/inYDeHbGZU8XeSRbfOhk8QnqHupaedv/w==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_65hr27ttjlc6Sedv0ESmug==
IREN_6yuOYxHyGV7ZnFD+9/TiDQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oIPpYEXRps3lfv/h4KefvNrrcUlmAgCD6PwBddk49cyfkhDm0n04Ey/E72VDfELP/g==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_u5rXS2zwH78B/uq0dweuiw==
IREN_OFOA9AnvWu4zcDn/xWZXeA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_CRhaTwZoQ90o6V6d6MCYjQ4CcPSdE6M6iplL5V8+J2vitNJKfhq5w3PaSdEPHVQwIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_JrnuFouiBJwHk7k7FTVK7Q==
IREN_n9lxkHi2yBNiIFBQ6hlwzg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oLT0936PiSUq8/fk8o6V2wtBLrElz9AyEoRIGl4H4y1CdlA1MAmVMRmTF7wK4vV8RyIGJEykAadW9QOduwfGMIw=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_NM1QBP6GAvtk0UVc3jNDfQ==
IREN_I1Icg+9A6tB4nlxGS7A1xw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oLT0936PiSUq8/fk8o6V2wtBLrElz9AyEoRIGl4H4y1CdlA1MAmVMRmTF7wK4vV8RyIGJEykAadW9QOduwfGMIw=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_7KcP2Kuo2fMoYMapvGsqgg==
IREN_+1TCjgBk7LmFsAA4PnQbdQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_0AeupGgOfj109+a8x0zlX7jldDsZbSyG2lKQoaXAij6mbSR4PZC+ftrvyyl07bNpIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Sw56SjMh4py0JL6V8jjLiQ==
IREN_59zdUysoNx94lNpcpx6CAA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_ZyesYYycYdgEaR/nXWz5YcUqVyVtiP8HWveul/cBlEAdUsM9/hSTuhBPQayJrN1UIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Gjr7XpQnxionwQeRCe64QA==
IREN_2UnTWkguRAqtHOd7OvUTUQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_pHlL3C/vjXrbU6Ojl54e88MrA4KsRmrMLN7ptN0t2hyhnPI78r1V/uOTiPrjzATcIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_vATIcQblJSm4IpHWggRTVQ==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت