ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهزیربناقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_fjwVCLUbXgFqhBm9AE/Jtg==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_YhGblVN601l3m0Kx7L1rMzmrksvyGRzZezcpi65yTL01Avmnuu0B8TQeZZXEFofqIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_xlc8+HbS+WeBOQlOALZ9kQ==
IREN_rz+FNDwLScDPoSYtKKEH6Q==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_mlXL1Xzdyi3TOjAYYbsO0E6JIvuolbfHlV0/TsRCKm0bSE+1R4zh9BIqCcTU2mvCIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_Crt46FQ1evHKReUbF6eORg==
IREN_PD30+mE8EO63zfuDbNnx5Q==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_i01Q7MUhE275nHt+UHfLTMNvDO3UsyVkhhwiDuLWhO80z+YZWoJwkURMi71K4nThIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_6grvoY+DyfeYmAFGISmy5g==
IREN_SqnoGCpEOE9KdR6uBxurhw==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_FLPNSOB6cfsbfnedqgS6P5ibNCt04MiN/OItpe41dP7U26NdvxuLRJR/EqLNkOBoIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_ewEGehbx69aU+XmxvqG7cA==
IREN_7lgG/JU0V/MFEa2U4dP93A==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_z5Vq+Ton2p5a2rYk85biidOvwZ9MiDSNsHphurzecpZChCmlnyywogbfgctPx6+aTKtN7456z+WAPCMp0TxGvA==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_PPwPCezuZUWWkUtAXy/0Aw==
IREN_SYVqpnYcKBir+odT4ssmwQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_bhLVw5gEeTAjVAUorja1Fd/oMZlJLkNcNOiIWLXMNuY=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_BsvxC+g0zRkdhA/K3bsrhw==
IREN_V3M7HjxKfHW0vMTodO1tzQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_NF8k58NGdPc20p/RMmT2OVsAK+06j/4+YFm1vEVSyjpCFXhQ3GqQomwURzz3c/vaRziidC8LytV8MAb71pnJKw==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Sw56SjMh4py0JL6V8jjLiQ==
IREN_AcG6vD6rfS4iqUyszzQbQw==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_BJYQXM7xrZvYgiIEgg3EdkQmg9hQJZDtQqTt/0hg3mYXoiAQ8FCF3UOS2l/aHCGVIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_2QLKeh1AO7Rmj0FBB9KZVQ==
IREN_QMl3iGry6RO92e6BKloxiw==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgsjOpDQERJN8ZPL/gDHfjBriSwBQ9MWqh6V10byIvTVZf7vcVHGcu/qGEqX0pC3b2fw==IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_vTaY4CvgOYCLPsn2YG7HYw==
IREN_DCxDFqY/aIj0x6SAiVGlog==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_BJYQXM7xrZvYgiIEgg3EdrMEB7e3hyc4Vk6d/hI6rnp1ipyy1VB3MhsvESYnVumMIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_6EvY8sV6WGEZ/HsTm6JanA==
IREN_zbnz2AWpucFCEEmLBoXyPQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_UF46eRshqH7mVz61H+XdAooN9jkXqj76CMonuFUfhZWpI1NXptMFXXnxPBISMN6ll39pQxtAEvcMXCK18W1KyA==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Nn05j766f8mNni6ozSKYeQ==
IREN_XkCSknw2oCaqGJyzE5Yw6Q==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_zxTBFYhwfYvPXh0RPViWWqeedrW6N7UtewtPrKHVfHLfgj+Rmni1+CYoVFTYyoKxvzg5HI8xim9UMagg/aI8fQ==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Gjr7XpQnxionwQeRCe64QA==
IREN_PpjL46xQ1d1RoOu8UF7GFA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_zxTBFYhwfYvPXh0RPViWWqeedrW6N7UtewtPrKHVfHLfgj+Rmni1+CYoVFTYyoKxvzg5HI8xim9UMagg/aI8fQ==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Gjr7XpQnxionwQeRCe64QA==
IREN_+WRykwOeqhu3Wt9wb6HifQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_+1oMsj32dC8OmCZKp7zPAukh0MsT3um0pummB3CQw6k=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_hp/eReTMfEZ/VgjAmRR9xw==
IREN_EJ+b5dw7ybi3KYWER1sZqA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_s4Oa3ZD/sfPTGViqKLwGqVcibS2Za7wnnv5UUlXpSkmqB38cKtBfzQVTNZlIrTkIIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_GvuTw78F22aDOpZO+cM55Q==
IREN_nDeEMO0lrsryGyMIWf+B/w==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_WPkjTEGJyZKyyNVC1akKdTWcoZCm0xC9K+1guzsHSGH5vPLmpcINpL/1ZuWucIYZIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Crt46FQ1evHKReUbF6eORg==
IREN_Y09xoAFW6TasQnpQ0qdAdA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_1+pheCv/A2LfalAlzv4JYpV67CI4pkj7vfkLpS6+mFjcEFsAZzWq9Cxn650kXloPIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Twj12D9Rj+iDqRGV8Z99pg==
IREN_EXd8ILRPigbtmTgjORORQg==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_hT4JtfvM+ZiJn5ye4mSo/IIEtq194EklTaYY3nNJ7dSZ745C770afK3Fb+VGxVdXbVbDItwQ5H1OlEIUL32P4Zad6XHPRfElXL8cCZLjcmA=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_5863XcSKop+oVdAASnLGpA==
IREN_RwJ83kt6+7qBHosQMD/scA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_9JCNe4lmww0fV+ikUO5Azo7iXJDBRJbROo1wa5MgZYuLO+Ag1Gs2C3J7oKzX++F0IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_mMc6gBvrconnh+cPJLadlA==
IREN_pdZhfV2UFxUTd8MHvsXfVw==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_zxTBFYhwfYvPXh0RPViWWjgwOuxozLITffMYaBU2r09ezOZgiKpH63fhwhueHKlYIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_z5dfIZRQlnmyFjZMUm+zIA==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت