ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهزیربناقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_k5ilskKhddWw5afLB8NKPQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_i01Q7MUhE275nHt+UHfLTIuzJgfmCEZq0PnE7/K6Jz2hD6UFsGNChUjDmBMcC/ZeZIVjZenxiTE+wsJkgXrllw==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_/+FCBHNAAg3h1b5l5d/P2Q==
IREN_vA4JG5W7ZEhkoGauCs3Nhw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_NC3/vVliJSZD3y6GIkFZIXz5o4TcOl+o0uTZdQFEOIYjr1sTQv9gVCnppCAs5Mjvn50od4V6ZaXpV9ygxlRpKwTMMhwGVrF79kCPT3n0YOA=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_/+FCBHNAAg3h1b5l5d/P2Q==
IREN_MWSTI7/Gvcn8owBfamQNMA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_yQTqxbt4msEtZCHs7Uvmx/kEmy2UzNxjBSEZQuidWOk=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_/+FCBHNAAg3h1b5l5d/P2Q==
IREN_TRmEBxsr1bkPxdnHpvzHMQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_QQCFvjbPO6dqN83nt2MIG6JTzj7mHhrWT+Vtd3Yqi6ket8Ee7SlFZRSTheK9sLYMIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_xlc8+HbS+WeBOQlOALZ9kQ==
IREN_8kSMKqG92nCq8XqM3aot9A==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_/+mo1Gw35x8FNSD+oWLyTinNvpvjMuGuDMPsLBtcHGMKpWAF5EIQzBJ3GODjaGd1IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_tqclFy5VO25nYVX5zsuMZA==
IREN_cOrcGl55/4BJ3byNMwiRkw==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_FLPNSOB6cfsbfnedqgS6P5ibNCt04MiN/OItpe41dP7ETWUlp65aEPXwA8jFDFKHMvvnUM8KsYiAPGRdfYJTAA==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_xlc8+HbS+WeBOQlOALZ9kQ==
IREN_g8m6VtWpfQaPstLsKrgKkQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oEmLucKL3OcxM1SfTN8IU3ut+QkpKTRgUZC8Lr9jN9mmIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_5BJTVn2uwJauNCbpk133Iw==
IREN_71khZA6g6YHojc9kZYlSHw==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_i01Q7MUhE275nHt+UHfLTFly04l+rOiSCVFPhC/7ygLGaouqOVitv7lDdPTYks8JIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_UOeqfkrGvGkI2scz4ia9jA==
IREN_3HE6tDLBpk2zaYpC6Ngzpg==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_8EsgctXdSEjf/PZT7nFEzPXG9KSTa/N8vsRld+aIz7SVm8/v/UDk+eeld4qQnyVpIREN_4mVQFDnWZwrrkpHdninjVA==IREN_UOeqfkrGvGkI2scz4ia9jA==
IREN_idAbbvl4rUKbUKorXw21pQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_BJYQXM7xrZvYgiIEgg3EdiWhwQHSG2UclcBCCipUwZgINRxCuZf0jW50WbVWSevRzN6GI5FxGouuD0Pq7QSi3g==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_5BJTVn2uwJauNCbpk133Iw==
IREN_qGRmg+h3E6DTCVdr3tICGw==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_jUkkr39Sps/gtZqYYryzuzexCPMSWdJTpRmU1z03qMlTI7+3/JQ8VcOrjaqGzl2yIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_xlc8+HbS+WeBOQlOALZ9kQ==
IREN_2B3T9xp86p9j4S/vJYCcGQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_gHSlylmiALTktrnNazziGDQvLRsgk1tKH2lonn5fiHSQr3PWo8mCNXFzHxJzmlMulqg2ANccDPkDnnOILvz4Bw==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_UOeqfkrGvGkI2scz4ia9jA==
IREN_d8URbfxuwg7pbLabYPlyPQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_nh49aPeJGDCXnwzO6D1OqVyn8Up4VNFabddJ8Lp3NSns2T2vPdlVtXlwU+m7PNWSIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_UOeqfkrGvGkI2scz4ia9jA==
IREN_R8R629Ww6oG3ffqwjYnkFA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_yPO7GIK3SGv4idZBoV8YL40gxQ1D8QjXGZvt4b66+BvGdjT3FwkIHXtAhm6bfU45IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_UOeqfkrGvGkI2scz4ia9jA==
IREN_TXQFHF7Zf5OVedtzvB5bgA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_8pkeXXKY0kxzKQ4Xf1VaU4YV0yHcUWCn1uySi2L6Hqg=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_/+FCBHNAAg3h1b5l5d/P2Q==
IREN_q3ZANr2kFTfvVou8kV3sFQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_+KlmN19W9IlMGbdnut1f40xE60+scBAFyFjkZIyR3mLiosrjtnrKtCgXMXgWr8AaIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_5BJTVn2uwJauNCbpk133Iw==
IREN_1B5hmkgxWZMOabr/O8jDeg==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_fDMi1Ug90ONVfw2SloPIQYvj9m/Gfj1DLykjXgSeyOBHjCx63hqo2Vhl1D36Nyo5boYdL5SAcSAJFlTaBO0IYw==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_c5UWkuewKDPHqRWpRpTRKw==
IREN_4LamdAJHBaVu/Hz46hAbIQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgsvPLseRC8z5FoTdnNvT+G9Mvqf6i7HKD9LwxqQYiTu3diXlJijpz9gIAXvmPCKgPUQ==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_/+FCBHNAAg3h1b5l5d/P2Q==
IREN_6gFnwQeqX9C9D0rd0zvd3g==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_gkKeXAzkRPY5tT8CZMufqCHJ8+/Z6WM902hKMAdQp0KsvRnh4hqDOQWzWfKz7Bs/IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_UOeqfkrGvGkI2scz4ia9jA==
IREN_gSINg2HUkEgXwJ17AdpyDA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_i01Q7MUhE275nHt+UHfLTIuzJgfmCEZq0PnE7/K6Jz3wUI12ImSccTDnKAjrQODvIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_xlc8+HbS+WeBOQlOALZ9kQ==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت