ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهزیربناقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_JH+NV1n/oBL1xbFyPLGD8w==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_q5VbkkIdjpLVKot/2Dy7MgOQMK+XnB6mxnrWCyWWW/r65S0QsMiaHw8ksm2zioG81L1v/bu6bmvf8M8FMwyQdA==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_sOGjBSl6T+o1C8I1FdIKXA==
IREN_KsWBYvzb+AUkAx96Wx6HjQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_YrqMQXXGSvPCys2OgcPOwOAxi+S/r5bcvgQ9l9Vxs1jcrLqLo+aQa0U1n9Bx5Mu9IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_3Pi4daGG71FXn2KcLlsIdg==
IREN_MgHetqoPfAJrT7W4wImP+w==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_YrqMQXXGSvPCys2OgcPOwOAxi+S/r5bcvgQ9l9Vxs1jcrLqLo+aQa0U1n9Bx5Mu9IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_3Pi4daGG71FXn2KcLlsIdg==
IREN_YkScXWMDtTUqwtRaqE/fJg==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_sar5OugA/CxlFq8COqbC6zbEThX7PtQy+HxFcsnv7ITvGqtMrLc2RacA3o5070eUIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_ZASEbctMvpPyc086NPe+3w==
IREN_vWFVFzWSuS8N3cPm0FHO3Q==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_sar5OugA/CxlFq8COqbC6zbEThX7PtQy+HxFcsnv7ITvGqtMrLc2RacA3o5070eUIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_ZASEbctMvpPyc086NPe+3w==
IREN_3gI5qyMyy7Ljm6Z42vvHyA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_N2FglLrZiIiERFC2GHi6oISgcDu0VV9qDKbWmFXggqOmCyhpW8H6FddDZWcj8rcLIrbDJXCavUvVSkT5gn3YT/xIO+T4Jvt0L0wwtYxsS9ariM7yppIhRg/myAotZpcnIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_FmOW3O3OvyxCOOldp93DZg==
IREN_xPJ+A43q6bV0HeF5pzZ6Yw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_yAdXLjBphVL+NHlZx0ymo8pJHslt/znFZWEUrkVzGkI=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_IUu+LH4Ogf/VRJQCSqM1Nw==
IREN_QchiFhJtVjyw7RTyGmVpsA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_I5ZUlqvavyvPOOJw/uAsxpnWrPpO6Q7RnijZ/D9R4X1Av3zEyXfbvMeNsFUDzzyfLmkzQZHx+lg3wnYIYzRgQg==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_hp/eReTMfEZ/VgjAmRR9xw==
IREN_7710mEEIEXC44lZrfVOtAw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_h1eG6OI8THI9nhWGze1ZlejqDNwGtx0Kj1DFoKRbJ1w=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_DEKI3kt2mKJveKfZ0dhBVA==
IREN_063SOimBzsZa4umgm3rzIQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_W0VClT/k3RWO3etvklRZMuxcgjRrCMHgqZsmtMe/lPn18mlsa7xINIiHHKDbHJ5Jhh+jLu2zNfLk7gAQ6jIf2w==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_y2nA8xcIfFh750HFQkewLg==
IREN_zKWjlTSH0m3KKJgMCKsaXw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_EVhkZBXtMIK9dyTId7hVCq8G/fdhXMDKxDrZrvVb++Dt3fSYNLG5lFa+MU7J5byFIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_0TdUc2uY6bLw9aWuBTPCbQ==
IREN_NSYsbQpUw0UIX5xGNeZ9xw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_gAy039Dn+dS4p1wMeQCgsnEyTDuJ3QY9RnGfm8Jlh9seZsmj+Jn39CaBKtcRYyolIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_IUu+LH4Ogf/VRJQCSqM1Nw==
IREN_TdGGfH5zFQcE00IOSBs8Sg==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_GrczBMmX2JWCLsqvpHLPQ/9NXprI9zfvyEtXMYbMOR8=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_hp/eReTMfEZ/VgjAmRR9xw==
IREN_dkKXhtTmrjwIUUMRNqAyjQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_GrczBMmX2JWCLsqvpHLPQ/9NXprI9zfvyEtXMYbMOR8=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_0TdUc2uY6bLw9aWuBTPCbQ==
IREN_fAuFu+va94Lxi4K8ea2wAg==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_F+QNVfMhZxlvpBHp7L/fQSrHd2qSuy9zPheFj692PWc=IREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_GvuTw78F22aDOpZO+cM55Q==
IREN_Lr4/8SP36P4ChKnwHHNLhA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_G0PriiQpuCk/K6YJJZmUJij4RTS9uNXoiYHJkdFtHO5lxXWPqKbGwewyapwsdoLNRPSgczkM3B/N5cqR/pJfzkOtx4NWFZAMO+0BVoQAHEA=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_3Pi4daGG71FXn2KcLlsIdg==
IREN_3eF2KDwgO1l9AWWoKaH/lA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_HXS4IWP05h2D3i3kOEHRpV0AIl9BfIPECbKGMuPA3244/XLl7qk99neEP9DCIeyREbmrO7D5BiOJ0hGLIfWadA==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_FmOW3O3OvyxCOOldp93DZg==
IREN_ndyIXEHZQCRCN/EoMmzSZA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_HXS4IWP05h2D3i3kOEHRpV0AIl9BfIPECbKGMuPA326rmboEpWW+XMgnZnWHg4gGzK8QG6FhmU12ruVmKOlbNg==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_FmOW3O3OvyxCOOldp93DZg==
IREN_Z3OOfIwbrTpTLd2dwViDag==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_2GH/Db99s2qfhPKMM6MqvDrQ5PKiOohYZ+IjlZ+KDnhDy8bLFA2glgEZ99/S7YRzIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_hp/eReTMfEZ/VgjAmRR9xw==
IREN_DSMVRlfwliEBTMZ1eVP8rw==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_SG8SQyJLoVGRTuQ2J2veDhHXyBH6uaH+PDrhEhEMctTcogt1VjxysP5mxuQujN99IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_0TdUc2uY6bLw9aWuBTPCbQ==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت