ایران فایل، قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات
تهران
|
(نسخه آزمایشی)
سایر شهرها
|
|
|
|
|
نرم افزار موبایل ایران فایل
دریافت نرم افزار اندروید

IOS دریافت نرم افزارجستجوی پیشرفته
راهنمای جستجو
کد ملکتاریخآدرسنوع معاملهزیربناقیمت واحد
مبلغ اجاره
قیمت کل
مبلغ ودیعه
IREN_aJxugF2TCDndosEjPFvcUA==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_BPpGeMzrCUTMc0UXFAXutLsYzRGg37kliA/mV02MGd0ko1aKEGmMIlF4Fvp5NP/E4Ba9nyaunyKWn6XkGtF+hA==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_6EvY8sV6WGEZ/HsTm6JanA==
IREN_/2ivYjD60URV3SYcLITCCw==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_xT/czUqbMDgLTcrdZGkOVUedtZtoFjEtZr8F/RTndYKbf5z+Oq9lIlB4xeAKeLe7IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_ewEGehbx69aU+XmxvqG7cA==
IREN_tYdJoqLjtV/GHRjwY616qQ==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_Q+kYK9bqwzKYrxvWKJU60z50D0XOmwWksiTbjmEiqkGrlhf/FicWO6/pv9IFfSm07uk4DaiGKXKcX3E9kyvapLyPk9a+Fkz/yZn3+DvLYls=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_NM1QBP6GAvtk0UVc3jNDfQ==
IREN_kzTqQeW4mmMdIok2S1ed4g==IREN_EI+/N1Yujgj3uW/BB6Uevg==IREN_XEtz+uKR6fKJIREKLJnSH036SqwAJQYDlyJtxYqhbLr1kuwT3wI5IL8vwZ8tbI31IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_/dOsrPIpuwLf/js09YeaZw==
IREN_PGemqg8tNmIvoPYNZplMxw==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_NzIn7k0H9LYdNVdPTReWq4oqYhD+LbCVWxZOuRlJAHs=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Nn05j766f8mNni6ozSKYeQ==
IREN_HII82I9XOSFlkP2SPmZF0g==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_NzIn7k0H9LYdNVdPTReWq4oqYhD+LbCVWxZOuRlJAHs=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Nn05j766f8mNni6ozSKYeQ==
IREN_NvdvDBBfeZnK8udZkPIy8g==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_FLPNSOB6cfsbfnedqgS6P4xv2+EKoAdD8yFvTZr//ag8nG6FOADCuJoyY5OP6VBHIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_O0d2ztxSgPxirHRHA29IzQ==
IREN_vPpEW0y6AZeWNRJV1sEGfg==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_FLPNSOB6cfsbfnedqgS6P4xv2+EKoAdD8yFvTZr//ag8nG6FOADCuJoyY5OP6VBHIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_O0d2ztxSgPxirHRHA29IzQ==
IREN_8FuCsRKvZI11rij/9NuaPA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_m1iHT5hmp4Fd6t8QkDpN+AXQ06CBj06VNea7MfW4zAleYwd0c5OTDauoQB8kcFfVMAD+Y9A5T0gKvexWUSCD+g==IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_6EvY8sV6WGEZ/HsTm6JanA==
IREN_n8iq88+jjRWmfRtpFihqIw==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_q5VbkkIdjpLVKot/2Dy7Mhns/57TFJUvVC3AEQchvwUZ3wpBkFC7e73YSphVFmGpIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_HMULo4UIBG8C/soIH4WKxg==
IREN_dI65kU/2B+WwetMdTSVVFQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_q5VbkkIdjpLVKot/2Dy7Mhns/57TFJUvVC3AEQchvwUZ3wpBkFC7e73YSphVFmGpIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_MsORjnAL7DePJSAhv7PQrg==
IREN_xpBYzc68OIT3Qk/2TpKonQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_q5VbkkIdjpLVKot/2Dy7Mhns/57TFJUvVC3AEQchvwVY8k1ABrNGmFqEZp7F7BzfIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_MsORjnAL7DePJSAhv7PQrg==
IREN_m5s5wMerO/si6uDlwsKM0w==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_q5VbkkIdjpLVKot/2Dy7Mhns/57TFJUvVC3AEQchvwUZ3wpBkFC7e73YSphVFmGpIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_HMULo4UIBG8C/soIH4WKxg==
IREN_BbuENzV4us5KOXIMMl00gA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_HsdhYweP9oZCrZsPgoreg0rbgRznIww7+kjBKL8BkLxTH765Fzd9L5xt7osEnZ6tIREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_Na1gaAsn0yiXH+8xA9FCgw==
IREN_luhCykwWk/1WNkQOZnNbYQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_03EgdWBdwenpQPF4by68BA9HnMyc86UawbGiLh87NArPQrCJXCrFeU89122T7Yt6njhfy5OZU5wylRuW3TJLiA==IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_6EvY8sV6WGEZ/HsTm6JanA==
IREN_KqVeVirHlRxwSUw/J5rEqA==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_7cELr9OQeCRzokdQ1YrRF4xLEiiR69ao/+rfRQz5+L8=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_NM1QBP6GAvtk0UVc3jNDfQ==
IREN_Rc0+6jkyxxb6gA6ISuZdBQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_ezget9ABqph+lDXjnFAsN94v0kGJUJNk9ruIcqbE8IUSdvWPnm6hzlInVscWKz2ZIREN_gmqp6pQS73orBA/9P4HfAQ==IREN_Na1gaAsn0yiXH+8xA9FCgw==
IREN_rMk/ekAjpkuS2pxb+8EHpQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_tuopHHH3wWnND1MNZ21LBvLYB5K7gi1DO0eI7tasP4+t7GWuvxmSY7VCtb2vCNTsIREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_Ed9hgQpzpGcOJ6n2pQkoYQ==
IREN_BW2K6Kb1dP1Qhk1l65q+AQ==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_NC3/vVliJSZD3y6GIkFZISb3euClF0sgrD1272D11hR8U4GBdqLw2D9E/fjRvSkMf++il9pRQFZqjFa3EFSu41Y8mUwkckXOkfaLPzlJ2ZY=IREN_+5Svy4m4i0Xlzw2/uUuS8Bv3yZGZjNusfWGKL1MEOF8=IREN_6EvY8sV6WGEZ/HsTm6JanA==
IREN_RlCly78i9/+rh2ZJCu+cPw==IREN_mDtqg3Drf3h65oPN97D7Yg==IREN_NC3/vVliJSZD3y6GIkFZISb3euClF0sgrD1272D11hR8U4GBdqLw2D9E/fjRvSkMf++il9pRQFZqjFa3EFSu45U6qOxIaJFypx7Yv9Mau1Y=IREN_CUPf/udTYLjkTzGbWXzkLw==IREN_6EvY8sV6WGEZ/HsTm6JanA==
● قیمت ها به تومان می باشد
● قرمز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه بالاتر است
● سبز، بیانگر قیمتی است که از میانگین قیمت ملکهای مشابه منطقه پایین تر است
● مشکی، بیانگر قیمتی است که در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است
● خاکستری، بیانگر قیمتی است که آمار کافی جهت ارزیابی قیمت آن ملک موجود نیست


تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File
تغییر مشخصات کاربر
حذف عضویت