فروش خانه کلنگی

دارای نقشه عالی
موقعیت شهرستان پیشوا ورامین
متری 8 میلیون تومان

تصاویر