زمین شهرکی

زمین با مساحت ۱۴۰۰ متر و ویو دریا - مجوز ۶۰ درصد بنا - شهرک ساکت و شماره یک منطقه

سند تک برگ - دارای مجوز ساخت با انشعابات

تماس با ما : ۰۲۱۲۲۷۰۵۲۶۰- ۰۹124863891

تصاویر